ECONOMIE SOCIALĂ

 

  

 

Legea 219-2015

Cerere acordare atestat

Cerere prelungire atestat

Raport de activitate

Extras raport social anual

Cerere acordare marcă

Opis acordare atestat

Opis documente marcă

Opis prelungire atestat

Raport de activitate privind monitarizarea activitatii intreprinderilor sociale pentru anul 2017

 

Legea 219/2015 privind economia socială, reglementează domeniului economiei sociale, stabilirea măsurilor de promovare şi de sprijinire a economiei sociale precum şi condiţiile de atestare, de către autorităţile publice (Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă), a întreprinderilor sociale şi a întreprinderilor sociale de inserţie.

 

DEFINIȚIA ECONOMIEI SOCIALE:

 

Legea 219, defineşte economia socială ca ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil şi/sau producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări.

 

ÎNTREPRINDERI SOCIALE POT FI (CONF ART.3, ALIN. 1 DIN LEGEA 219/2015):

 

a) societăţile cooperative de gradul I, care funcţionează în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată;
b) cooperativele de credit, care funcţionează în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
c) asociaţiile şi fundaţiile, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
d) casele de ajutor reciproc ale salariaţilor, care funcţionează în baza Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora, republicată;
e) casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, care sunt înfiinţate şi funcţionează în baza Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificările şi completările ulterioare;
f) societăţile agricole, care funcţionează în baza Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare;
g) orice alte categorii de persoane juridice care respectă, conform actelor legale de înfiinţare şi organizare, cumulativ, definiţia şi principiile economiei sociale prevăzute în prezenta lege.

 (2) Pot fi întreprinderi sociale federaţiile şi uniunile persoanelor juridice prevăzute la alin. (1).

 

STATUTUL DE ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ:

 

Statutul de întreprindere socială se recunoaşte prin acordarea unui atestat de întreprindere socială.
Atestatul se acordă la solicitarea persoanelor juridice prevăzute la art. 3, alin. 1, din Legea 219/2015, pe baza actelor de înfiinţare şi funcţionare.
Atestatul certifică scopul social al întreprinderii sociale şi conformarea acesteia la principiile enunţate la art. 4, după cum urmează:

a) prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale faţă de creşterea profitului;
b) solidaritate şi responsabilitate colectivă;
c) convergenţa dintre interesele membrilor asociaţi şi interesul general şi/sau interesele unei colectivităţi;
d) control democratic al membrilor, exercitat asupra activităţilor desfăşurate;
e) caracter voluntar şi liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale;
f) personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune şi independenţă faţă de autorităţile publice;

g) alocarea celei mai mari părţi a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivităţi sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor.

 

CONDIȚII DE ACORDARE A ATESTATULUI DE ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ:

 

Atestatul se acordă pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii (5 ani), acelor întreprinderi sociale care dispun prin actele de înfiinţare şi funcţionare respectarea următoarelor criterii:


    a) acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;
    b) alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social şi rezervei statutare;
    c) se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;
    d) aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.

 

 

 

 

STATUTUL DE ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ DE INSERŢIE

    

Statutul de întreprindere socială de inserţie se certifică prin acordarea mărcii sociale.

Este întreprindere socială inserție, întreprinderea socială care:
    a) are, permanent, cel puţin 30% din personalul angajat aparţinând grupului vulnerabil, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajaţi să reprezinte cel puţin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaţilor;
    b) are ca scop lupta împotriva excluziunii, discriminărilor şi şomajului prin inserţia socioprofesională a persoanelor defavorizate.

CONDIȚII DE ACORDARE A MĂRCII DE ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ DE INSERȚIE:

 

Marca socială se acordă pe o perioadă de 3 ani, acelor întreprinderi sociale care dispun prin actele de înfiinţare şi funcţionare, respectarea următoarelor condiții:

    a) au permanent, cel puţin 30% din personalul angajat aparţinând grupului vulnerabil, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajaţi să reprezinte cel puţin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaţilor;
    b) au ca scop lupta împotriva excluziunii, discriminărilor şi şomajului prin inserţia socioprofesională a persoanelor defavorizate.

 

OBLIGAŢIILE ÎNTREPRINDERILOR SOCIALE ATESTATE:

 

Întreprinderile sociale atestate în condiţiile legii au următoarele obligaţii:


    a) să îndeplinească criteriile prevăzute la art. 8 alin. (4) din Legea 219/2015 ;
    b) să îndeplinească obligaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) din Legea 219/2015;
    c) să permită accesul organelor de control prevăzute de lege, precum şi al altor instituţii şi organe de control, în vederea exercitării de către acestea a atribuţiilor de control potrivit prevederilor legale, şi să prezinte la solicitarea acestora toate informaţiile, datele şi documentele necesare în vederea exercitării controlului.
Obligaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) din lege se consideră îndeplinite în condiţiile în care:
    a) raportul de activitate anual prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. b) din lege conţine aspecte privind întreaga activitate desfăşurată de întreprinderea socială în perioada de raportare, specifice domeniului de activitate, inclusiv raportul social anual care conţine activităţile cu caracter social, corelate cu situaţiile financiare prezentate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5A;
    b) extrasul raportului social anual este completat conform modelului prevăzut în anexa nr. 5B;
    c) extrasul situaţiilor financiare anuale este întocmit conform modelului care se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului finanţelor publice.

 

OBLIGAŢIILE ÎNTREPRINDERILOR SOCIALE DE INSERŢIE:

 

  Întreprinderile sociale de inserţie certificate în condiţiile legii au următoarele obligaţii:
    a) să îndeplinească criteriile prevăzute la art. 8 alin. (4) din lege;
    b) să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din lege;
    c) să îndeplinească obligaţiile prevăzute de art. 11, art. 13 alin. (2) şi art. 27 alin. (3) din lege;
    d) să nu utilizeze marca socială, respectiv elementul specific de identitate vizuală peste termenul de valabilitate al certificatului;
    e) să permită accesul organelor de control prevăzute de lege, precum şi al altor instituţii şi organe de control, în vederea exercitării de către aceştia a atribuţiilor de control potrivit prevederilor legale, şi să prezinte la solicitarea acestora toate informaţiile, datele şi documentele necesare în vederea exercitării controlului.


Obligaţiile prevăzute la art. 13 alin. (2) din lege se consideră îndeplinite, cu respectarea următoarelor condiţii:


    a) raportul de activitate anual prevăzut la art. 13 alin. (2) din lege conţine aspecte privind întreaga activitate desfăşurată de întreprinderea socială de inserţie în perioada de raportare, specifice domeniului de activitate, inclusiv raportul social anual care conţine activităţile cu caracter social, corelate cu situaţiile financiare prezentate;
    b) raportul social anual cuprins în raportul de activitate anual prevăzut la lit. a) şi extrasul raportului social anual sunt completate conform modelelor prevăzute în anexele nr. 5A şi 5B;
    c) extrasul situaţiilor financiare anuale este întocmit conform modelului care se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului finanţelor publice.

 În situaţia întreprinderii sociale de inserţie, obligaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) din lege se consideră îndeplinite în condiţiile în care aceasta îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute la art. 13 alin. (2) din lege.

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA

ATESTATULUI DE ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ cf. HG 585/29.08.2016

 

 

1.      CERERE PENTRU ACORDAREA ATESTATULUI (ANEXA 2) și OPIS;

 

2.      ACTELE DE ÎNFIINȚARE ȘI FUNCȚIONARE:

 

 

Ř  Societațile cooperative de gradul 1 cf. Legii 1/2005

·         Actul constitutiv;

·         Autorizația de funcționare emisă de ONRC.

 

Ř  Cooperativele de credit cf. OUG 99/2006

·         Statutul;

·         Autorizația de funcționare acordată de BNR .

 

Ř  Asociațiile și fundațiile cf. OG 26/2000

·         Actul constitutiv;

·         Statutul;

·         Certificatul de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

 

Ř  Casele de ajutor reciproc ale salariaților cf. Legii 122/1996

·         Actul constitutiv;

·         Statutul;

·         Certificatul de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

 

Ř  Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor cf. Legii 540/2002

·         Actul constitutiv;

·         Statutul;

·         Certificatul de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

 

Ř  Societațile agricole cf. Legii 36/1991

·         Actul constitutiv;

·         Statutul;

·         Copie a încheierii de înscriere în registru rezerva acestui tip de societăți.

 

Ř  Federații

·         Statutul;

·         Certificatul de înscriere în Registrul federațiilor.

 

Ř  Uniunile persoanelor juridice

·         Actul constitutiv;

·         Statutul;

·         Dovada personalitații juridice.

 

Ř  Alte categorii de persoane juridice de drept privat

·         Actul de înființare sau actul constitutiv;

·         Certificatul de înregistrare sau certificatul constatator;

·         Statutul;

·         Dovada personalitații juridice;

·         Documente din care reiasă în mod clar faptul respectă, cumulative, definiția și principiile economiei sociale

 

 

3.      COPIE ACT IDENTITATE REPREZENTANT LEGAL/ÎMPUTERNICIT SEMNATAR AL CERERII;

 

4.      ÎMPUTERNICIRE (ÎN CAZUL ÎN CARE NU SE PREZINTĂ REPREZENTANTUL LEGAL).

 

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU OBȚINEREA MĂRCII SOCIALE DE ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ DE INSERȚIE cf. HG 585/29.08.2016

 

 

 

 

1.      CERERE PENTRU ACORDAREA MĂRCII SOCIALE (ANEXA 6);

 

2.      ACTELE DE ÎNFIINȚARE ȘI FUNCȚIONARE ALE SOLICITANTULUI;

 

3.      ATESTATUL DE ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ;

 

4.      COPIE ACT IDENTITATE REPREZENTANT LEGAL/ ÎMPUTERNICIT;

 

5.      ÎMPUTERNICIRE (ÎN CAZUL ÎN CARE NU SE PREZINTĂ REPREZENTANTUL LEGAL);

 

6.      SITUAȚIA PRIVIND PERSONALUL ANGAJAT CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ (ANEXA 7);

 

7.      COPIE CONTRACTE INDIVIDUALE DE MUNCĂ ALE PERSOANELOR APARȚINÂND GRUPULUI VULNERABIL;

 

8.      DOCUMENTE CARE ATESTĂ APARTENENȚA LA GRUPUL VULNERABIL.

 

 

 

 

 La inceput