ANUNŢ

 

Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: sigla

 

 

Anunt de atribuire numarul 169323/05.06.2013

 

 

Detaliu validare

Data transmiterii in SEAP: 05.06.2013 13:18

Data publicarii in SEAP: 05.06.2013 13:18

 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SIBIU

Adresa:  STRADA MORILOR NR. 51A , LocalitateaSibiu , Cod postal550197 , Sibiu , Romania , EmailAJOFMSIBIU@YAHOO.COM , Tel.+40 269230089 , Fax+40 269210882

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

II.1)  

Denumire contract    Contractul de achizitie de imprimante laser monocrom in cadrul Proiectului Serviciu public de ocupare– calitate , accesibilitate si promptitudine - POSDRU 111/4.1/S/91800 cod SMIS 38400

II.2)  

Obiectul contractului    Contractul de furnizare de imprimante laser monocrom in cadrul Proiectului Serviciu public de ocupare– calitate , accesibilitate si promptitudine - POSDRU 111/4.1/S/91800 cod SMIS 38400

II.3)  

Tip contract    Furnizare

II.4)  

CPV    30232110-8 - Imprimante laser (Rev.2)

II.5)  

Criteriu de atribuire    Pretul cel mai scazut

II.6)  

Invitatie de participare    345750/23.04.2013 17:05

Sectiunea III: ATRIBUIRE

III.1) Numar de oferte primite    7

         Valoare estimata totala    19,350 RON

III.2) Lista contracte

Contract

Data transmiterii in SEAP

Valoare

9251  / 31.05.2013

05.06.2013

14,482.4 RON

Castigator

CUI

Adresa

ETA2U S.R.L.

RO 1801821

Str. Gheorghe Dima Nr.1, Timisoara, 300079, Timis

Total (fara TVA): 14,482.4 RON

 

Detaliu invitatie de participare nr 345750

 

Detaliu validare

Numarul documentatiei de atribuire: 90241 / 20.04.2013

Data transmiterii in SEAP: 22.04.2013 14:09

Data acceptarii ANRMAP: 23.04.2013 17:05

Data publicarii in SEAP: 23.04.2013 17:05

 

 

Detaliu invitatie

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

Autoritate contractanta: AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SIBIU

Numar invitatie: 345750 / 23.04.2013

Denumire contract: Contractul de achizitie de imprimante laser monocrom in cadrul Proiectului Serviciu public de ocupare– calitate , accesibilitate si promptitudine - POSDRU 111/4.1/S/91800 cod SMIS 38400

Stare procedura: In Desfasurare

 

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)  

DESCRIERE

I.1.1)  

Sediul social

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SIBIU
Cod fiscal11333027,   AdresaSTRADA MORILOR NR. 51A, SibiuTelefon+40 269230089Fax+40 269210882 ,  EmailAJOFMSIBIU@YAHOO.COM

I.1.2)  

Adresa la care se transmit ofertele:
STRADA MORILOR NR. 51A,CUI 11333027, Sibiu, Romania, cod postal: 550197, telefon:+40 269230089, fax:+40 269210882, persoana de contact:Adriana Pausescu

I.1.3)  

Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
Sediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Sibiu,str. Morilor nr 51 A,etaj IV , cam 442

I.2)  

Tipul autoritatii contractante si activitatea principala

I.2.1)  

Tip Autoritate Sectorial: Nu

I.2.2)  

Tip Activitate: Protectie sociala

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)  

DESCRIERE

II.1.1)  

Denumire contract:
Contractul de achizitie de imprimante laser monocrom in cadrul Proiectului Serviciu public de ocupare– calitate , accesibilitate si promptitudine - POSDRU 111/4.1/S/91800 cod SMIS 38400

II.1.2)  

Tip contract: Furnizare

II.1.3)  

Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice

II.1.5)  

Obiectul contractului:
Contractul de furnizare de imprimante laser monocrom in cadrul Proiectului Serviciu public de ocupare– calitate , accesibilitate si promptitudine - POSDRU 111/4.1/S/91800 cod SMIS 38400

II.1.6)  

CPV: 30232110-8 - Imprimante laser (Rev.2)

II.1.7)  

Impartire pe loturi: Nu

II.2)  

Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru

II.2.1)  

Valoare estimata: 19,350 RON

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII

III.1)  

Conditii referitoare la contract

III.1.1)  

Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare

 

Denumire

Descriere

Garantie de participare

In cuantum de 2% din valoarea estimata respectiv 387 de lei.Se constituie in conditiile prevazute in art 86 al.1 din Hg 925/2006(contul autoritatii contractante este RO 32 TREZ 5765005XXX000195,Trezoreria Sibiu).Garantia de participare se poate constitui si in conformitate cu prevederile art 86 al 5 din Hg nr 925/2006 prin depunerea unei sume in numerar la casieria autoritatii contractante. În cazul ofertantilor din categoria IMM,care fac dovada în acest sens prin prezentarea documentelor prevazute în Lg. nr.346/2004(art 16 al 2 si Anexa 1)garantia de participare se constituie în procent de 50% din cuantumul precizat.(Declaratie IMM formular F).Garantia de participare trebuie sa fie valabila timp de 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor .Garantia de participare este valabila pe durata valabilitatii ofertelor.In cazul in care oferta nu este insotita de documentul ce face dovada constiturii garantiei de

participare oferta respectiva va fi respinsa in conditiile art 33 al 3 lit b din HG nr 925/2006.Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare in conditiile prevazute de art 87 din HG nr 925/2006.Garantia pentru participare se va restitui in conformitate cu prevederile art 88 din HG nr.925/2006.Daca garantia de participare va fi constituita intr-o alta moneda,echivalenta leu/alta valuta se va face la cursul BNR anuntat cu 4 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor

 

 

III.2)  

CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1)  

Criterii de calificare

Criterii de calificare

 

Denumire

 

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

 Descriere: 1.Declaratie privind eligibilitatea in conformitate cu formularul A- incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica - Declaratie privind eligibilitatea - formularul A va trebui prezentat si de catre tertul sustinator,daca este cazul 2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 181 din OUG nr. 34/2006 in conformitate cu formularul A^1. încadrarea în situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului de la procedura pentru atribuirea prezentului contract.Declaratia privind neincadrarea in prevederile art 181 din OUG nr. 34/2006 - formularul A^1 va trebui prezentat si de catre tertul sustinator, daca este cazul ,doar pentru situatiile prevazute la lit.a,c^1 si d ale art 181 din OUG nr 34/2006 3.Certificat fiscal emis de organul de administrare fiscala de pe raza unitatii administrativ teritoriale unde ofertantul isi are sediul social ,privind situatia obligatiilor scadente la bugetul general consolidat , in luna anterioara celei in care se prezinta ofertele , in original ,copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul  - numai pentru punctul/punctele de lucru implicate in derularea contractelor 4.Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru luna anterioara celei in care se prezinta ofertele in original , copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul  - numai pentru punctul/punctele de lucru implicate in derularea contractelor. (Autoritatea contractanta dreptul de a exclude din procedura ofertantii care inregistreaza datorii care aveau scadenta in luna anterioara depunerii ofertelor ) 5.Declaratia privind calitatea de participant la procedura  formularul B 6.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art 69^1 din OUG nr 34/2006(evitarea conflictului de interese) formularul C Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea ,derularea si finalizarea procedurii de atribuire ,in conformitate cu prevederile art 69^1,sunt: - Director executiv Gheorghe Suditu - Director executiv adjunct Marius Ianu Comisia de evaluare pentru prezenta procedura - Sorin Hazota presedinte - Adriana Pausescu membru - Gabriela Teodorescu membru - Ioan Kopatz membru - Maria Verzescu membru - Adriana Pastiu membru - Dorin Ianc membru Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute de art 69^1 se va completa atat de catre subcontractant cat si de catre tertul sustinator 7.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta -Fiecare ofertant va prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la respectiva procedura se realizeaza în concordanta cu regulile de concurenta formular D Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. Într-o astfel de situatie, se va prezenta acordul de asociere(formularul Q) din care vor rezulta cel putin urmatoarele: -faptul ca asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea contractului; -nominalizarea liderului asociatiei; -comunicarile se vor face cu liderul asociatiei; -platile se vor face catre liderul asociatiei; -partea/partile din contract urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asociat in parte; Nota:In cazul asocierii unui grup de operatori economici, indeplinirea cerintelor privind situatia economico-financiara, precum si capacitatea tehnica si profesionala, se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, scop in care asociatii au obligatia de a depune documentele relevante mentionate la punctele III.2.2) si III.2.3) din prezenta Fisa de date a achizitiei din care sa rezulte indeplinirea cerintelor respective. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa dovedeasca respectarea tuturor criteriilor de calificare si selectie prevazute in prezenta Fisa de date a achizitiei in conformitate cu prevederile Anexei nr. 2 la Ordinul 509/2011.Forma juridica pe care trebuie s-o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul: autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului comertului în original , copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul din care sa rezulte ca nu este in stare de faliment , lichidare si ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Pentru persoanele juridice/fizice straine documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul/candidatul este rezident, fiind traduse în limba româna traducere autorizata Se va solicita ofertantului clasat pe primul loc,daca a prezentat documentele in copie cu mentiunea conform cu originalul , sa prezinte ,inainte de trasmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire , pentru conformitate , documentele in original/copie legalizata

Capacitatea economica si financiara

 Descriere: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a realizat o medie a cifrei de afaceri globale in ultimii 3 ani (2010,2011 si 2012 )de minim 38.700 de lei fara TVA.Ofertantii vor depune bilanturi pentru anii 2010 si 2011 si orice documente edificatoare pentru anul 2012 in vederea demonstrarii situatiei economice si financiare Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

Capacitatea tehnica si/sau profesionala

 Descriere: Declaratie privind lista principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani continând valori,perioade de prestare,beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati Se solicita o lista a contractelor de livrari de produse similare in ultimii 3 ani(cei 3 ani se vor calcula de la data limita de depunere a ofertelor) astfel: Ofertantul trebuie sa faca dovada pentru executarea a maxim 3 (trei)contracte a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu 19.350 de lei fara TVA si al caror obiect sa fi fost furnizarea de produse similare cu cele care fac obiectul procedurii de achizitie. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certif./documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar.In cazul in care beneficiarul este un client privat si,din motive obiective,operatorul econ.nu are posib. obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia ,demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic,Declaratie pe proprie raspundere referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii,Informatii privind personalul tehnic de specialitate  Informatii referitoare la personalul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de ofertant ,in special pentru asigurarea controlului calitatii Certificat de atestare cu privire la implementarea unui sistem de management al calitatii ISO 9001 Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)  

Procedura

IV.1.1)  

Tipul procedurii Cerere de oferta

IV.1.2)  

Modalitate de desfasurare: Procedura offline

IV.2)  

Criterii de atribuire

IV.2.1)  

Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2)  

Se va organiza licitatie electronica: Nu

IV.3)  

Informatii administrative

IV.3.1)  

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.

IV.3.2)  

Limba de redactare a ofertei: Romana

IV.3.3)  

Moneda in care se transmite oferta de pret: -

IV.3.4)  

Data limita de depunere a ofertelor: 10.05.2013 10:00

IV.3.5)  

Data si ora deschiderii ofertelor: 10.05.2013 11:00

IV.3.6)  

Data limita de valabilitate a ofertei: 07.08.2013

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)  

Mod de finantare

VI.1.1)  

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Da

VI.1.2)  

Tip de finantare: Program / Proiect
Program / Proiect: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU

Data expedierii prezentei invitatii: 22.04.2013 14:09

 

 

 

Anunt de atribuire numarul 167566/17.04.2013

 

 

Detaliu validare

Data transmiterii in SEAP: 17.04.2013 12:34

Data publicarii in SEAP: 17.04.2013 12:34

 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SIBIU

AdresaSTRADA MORILOR NR. 51A,CUI 11333027 , LocalitateaSibiu , Cod postal550197 , Sibiu , Romania , EmailAJOFMSIBIU@YAHOO.COM , Tel.+40 269230089 , Fax+40 269210882

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

II.1)  

Denumire contract    Contractulde furnizare de materiale publicitare si servicii de tiparire de materiale publicitare in cadrul Proiectului Serviciu public de ocupare– calitate, accesibilitate si promptitudine - POSDRU 111/4.1/S/91800 cod SMIS 38400

II.2)  

Obiectul contractului    Contractul de furnizare de materiale publicitare si servicii de tiparire de materiale publicitare pentru solicitant si cele 4 AJOFM- uri partenere in proiect (Vaslui ,Hunedoara ,Dambovita, Satu Mare)

II.3)  

Tip contract    Furnizare

II.4)  

CPV    22460000-2 - Materiale publicitare, cataloage comerciale si manuale (Rev.2)

II.5)  

Criteriu de atribuire    Pretul cel mai scazut

II.6)  

Invitatie de participare    343399/04.03.2013 12:31

Sectiunea III: ATRIBUIRE

III.1) Numar de oferte primite    12

         Valoare estimata totala    100,000 RON

III.2) Lista contracte

Contract

Data transmiterii in SEAP

Valoare

6306  / 15.04.2013

17.04.2013

43,607.5 RON

Castigator

CUI

Adresa

SC DUAL PROMO SRL

RO 12189354

STR. VALEA OLTULUI NR 31-35, Bucuresti, 012543, Ilfov

 

 

Anunt de atribuire numarul 167442/16.04.2013

 

 

Detaliu validare

Data transmiterii in SEAP: 16.04.2013 10:37

Data publicarii in SEAP: 16.04.2013 10:37

 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SIBIU

AdresaSTRADA MORILOR NR. 51A,CUI 11333027 , LocalitateaSibiu , Cod postal550197 , Sibiu , Romania , EmailAJOFMSIBIU@YAHOO.COM , Tel.+40 269230089 , Fax+40 269210882

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

II.1)  

Denumire contract    Contractul de achizitie de echipamente IT in cadrul Proiectului Serviciu public de ocupare– calitate , accesibilitate si promptitudine - POSDRU 111/4.1/S/91800 cod SMIS 38400

II.2)  

Obiectul contractului    Contractul de furnizare de echipamente IT pentru solicitant si cele 4 AJOFM- uri partenere in proiect (Vaslui ,Hunedoara ,Dambovita, Satu Mare) in cadrul Proiectului Serviciu public de ocupare– calitate , accesibilitate si promptitudine - POSDRU 111/4.1/S/91800 cod SMIS 38400

II.3)  

Tip contract    Furnizare

II.4)  

CPV    30213000-5 - Computere personale (Rev.2)

II.5)  

Criteriu de atribuire    Pretul cel mai scazut

II.6)  

Invitatie de participare    342876/18.02.2013 16:36

Sectiunea III: ATRIBUIRE

III.1) Numar de oferte primite    4

         Valoare estimata totala    314,500 RON

III.2) Lista contracte

Contract

Data transmiterii in SEAP

Valoare

5922  / 05.04.2013

16.04.2013

299,936.37 RON

Castigator

CUI

Adresa

Elsaco Electronic S.R.L.

RO 7464520

Str. Pacea (Ocolitor), FN, Botosani, RO-710137, Botosani

 

 

Anunţ de atribuire numărul 163202/19.12.2012

 

 

Detaliu validare

Data transmiterii in SEAP: 17.12.2012 11:56

Data acceptarii ANRMAP: 19.12.2012 15:03

Observatii ANRMAP: Transmis dupa intrarea in vigoare a Legii 279/2011, publicata in Monitorul Oficial nr.872/09.12.2011.

Data publicarii in SEAP: 19.12.2012 15:03

 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SIBIU

AdresaSTRADA MORILOR NR. 51A , LocalitateaSibiu , Cod postal550197 , Sibiu , Romania , EmailAJOFMSIBIU@YAHOO.COM , Tel.+40 269230089 , Fax+40 269210882

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

II.1)  

Denumire contract    Contractul de achizitie de sisteme touchscreen ( infotouchuri) in cadrul Proiectului Serviciu public de ocupare“ calitate , accesibilitate si promptitudine - POSDRU 111/4.1/S/91800

II.2)  

Obiectul contractului    Contractul de furnizare de sisteme touchscreen (infotouchuri) necesare pentru solicitant si cele 4 AJOFM- uri partenere in proiect (Vaslui ,Hunedoara ,Dambovita, Satu Mare) in vederea modernizarii serviciului public de ocupare

II.3)  

Tip contract    Furnizare

II.4)  

CPV    48810000-9 - Sisteme de informare (Rev.2)

II.5)  

Criteriu de atribuire    Pretul cel mai scazut

II.6)  

Invitatie de participare    338448/30.10.2012 09:14

Sectiunea III: ATRIBUIRE

III.1) Numar de oferte primite    3

         Valoare estimata totala    282,720 RON

III.2) Lista contracte

Contract

Data transmiterii in SEAP

Valoare

19797  / 07.12.2012

19.12.2012

234,285 RON

Castigator

CUI

Adresa

ARBEITSMARKTSERVICE BETRIEBSGMBH VIENA AUSTRIA SUCURSALA BUCURESTI

RO 17485636

CALEA VITAN NR 23 C, Bucuresti, 031281, Bucuresti

 

Fisa de date

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 28-02-2013 14:30 Pagina 1/7

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE

NU

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (Activitati)

- Protectie sociala

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SIBIU

Adresa postala: STRADA MORILOR NR. 51A CUI 11333027, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550197, Romania, Punct(e) de contact: Adriana Pausescu,

Tel. +40 269230089, In atentia: Adriana Pausescu, Email: ajofmsibiu@yahoo.com, Fax: +40 269210882, Adresa internet (URL): www.sibiu.anofm.ro,

Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 3

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Tip anunt: Invitatie de participare

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

Fisa de date

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 28-02-2013 14:30 Pagina 2/7

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

Contractulde furnizare de materiale publicitare si servicii de tiparire de materiale publicitare in cadrul Proiectului Serviciu public de

ocupare– calitate, accesibilitate si promptitudine - POSDRU 111/4.1/S/91800 cod SMIS 38400

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare

Cumparare

Locul principal de livrare: sediul AJOFM Sibiu ,str Morilor nr 51 A

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Contractul de furnizare de materiale publicitare si servicii de tiparire de materiale publicitare pentru solicitant si cele 4 AJOFM- uri

partenere in proiect (Vaslui ,Hunedoara ,Dambovita, Satu Mare)

22460000-2 Materiale publicitare, cataloage comerciale si manuale (Rev.2)

79810000-5 Servicii tipografice (Rev.2)

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Se vor furniza

- 1000 de mape de prezentare (format plic )personalizate - fiecare mapa va contine 1 stick de 4 gb personalizat , un block notes A5 copertat

personalizat ,un pix cu corp din plastic personalizat si o prezentare a proiectului de maxim 10 pagini A4 )

- 10 rollupuri dimensiune 85x200 cm

- 5 pop –upuri 2m x 3 m

- 5 bannere 250 x 80 cm

Se vor presta servicii de tiparire pentru

- 2000 de flyere A4 color

- 250 de afise A2 color

- 5000 de ghiduri de bune practici A5 color

- 5000 de pliante touch screen A4 color

Detaliile tehnice se gasesc in Caietul de sarcini

Valoarea estimata fara TVA: 100,000.00 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

4 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.1.3) Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

Codul NUTS: RO126 - Sibiu

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1) Ajustarea pretului contractului

Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1.a) Garantie de participare

Da

Fisa de date

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 28-02-2013 14:30 Pagina 3/7

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 75%

Fonduri proprii 25%

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

In cuantum de 2% din valoarea estimata respectiv 2000 de lei.Se constituie in conditiile prevazute in art 86 al.1 din Hg 925/2006(contul

autoritatii contractante este RO 32 TREZ 5765005XXX000195,Trezoreria Sibiu).În cazul ofertantilor din categoria IMM,care fac dovada în

acest sens prin prezentarea documentelor prevazute în Lg. nr.346/2004(art 16 al 2 si Anexa 1)garantia de participare se constituie în

procent de 50% din cuantumul precizat.(Declaratie IMM –formular F).Garantia de participare trebuie sa fie valabila timp de 90 de zile de la

termenul limita de primire a ofertelor .Garantia de participare este valabila pe durata valabilitatii ofertelor.In cazul in care oferta nu este

insotita de documentul ce face dovada constiturii garantiei de participare oferta respectiva va fi respinsa in conditiile art 33 al 3 lit b din HG

nr 925/2006.Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea

ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare in

conditiile prevazute de art 87 din HG nr 925/2006.In cazul in care contestatia formulata de ofertant in cursul desfasurarii procedurii este

respinsa de CNSC ,conform prevederilor articolului 278^1,alin .1 din OUG nr.34/2006 ,autoritatea contractanta va retine 1% din valoarea

estimata , respectiv 1000 de lei .Garantia pentru participare se va restitui in conformitate cu prevederile art 88 din HG nr.925/2006.Daca

garantia de participare va fi constituita intr-o alta moneda,echivalenta leu/alta valuta se va face la cursul BNR anuntat cu 4 zile inainte de

data depunerii ofertelor

III.1.1.b) Garantie de buna executie

Da

Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 5% din valoarea contractului fara TVA .Garantia de buna executie se constituie in una din

modalitatile si in conformitate cu prevederile art 90 din HG 925/2006.Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila.Autoritatea

contractanta va elibera /restitui garantia de buna executie conform prevederilor art 92 al 2 din Hg nr 925/2006.În cazul ofertantilor care se

regasesc în categoria întreprinderilor mici si mijlocii garantia de buna executie se constituie în procent de 50% din cuantumul precizat în

documentatia de atribuire

III.1.5) Legislatia aplicabila

a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari

publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si

completarile ulterioare;

b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie

publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune

de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

c)OUG 30/2006 privind funct.de verif.a aspect.proced.aferente proc.de atr.a contr.de achiz.publ.cu modif.si compl.ulter.;d)Ord.302/2011 al

ANRMAP privind aprob.formul.standard ale Proc.verbal al sed.de deschid.a ofertelor si Rap.proced.;e)Ord.314/2010 al ANRMAP privind

punerea in aplic.a cert.de particip la lic.cu of.indep.;f)HG 525/2007 privind organiz.si funct.ANRMAP cu modif.sicompl.ult.;g)Ord 509/2011 al

Pres.ANRMAP priv.form.crit.de calif.si sel; h)HG 921/2011 – Norm.de apl.a Oug 30/2006 privind funct.de verif. a aspect.proced. afer.proc.de

atrib.a contr.de ach.publ,a contr.de conces de lucr.publ.si a contr.de conces.de serv;i)Ord. Min.Muncii,Fam.siProt.Soc.1.117/2010

ptr.stab.regul.de eligib.si a list.chelt.eligib.in cadrul operat.finantate prin POSDRU;j)Legisl.eur în dom ach.publ. www.fseromania.ro;k)

www.anrmap.ro;l)Ord.170/2012 alPres.ANRMAP priv interpr.art 69^1 din OUG34/2006;m)Ord.171/2012 al Pres.ANRMAP cu priv.la clarif.ce

vizeaza contin.doc.de atrib.

Fisa de date

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 28-02-2013 14:30 Pagina 4/7

1.Declaratie privind eligibilitatea in conformitate cu formularul A- incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din OUG nr.34/2006 atrage

excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica - Declaratie privind eligibilitatea - formularul

A va trebui prezentat si de catre tertul sustinator,daca este cazul

2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 181 din OUG nr. 34/2006 in conformitate cu formularul A^1. Încadrarea în situatiile

prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului de la procedura pentru atribuirea prezentului contract.Declaratie

privind neincadrarea in prevederile art 181 din OUG nr. 34/2006 - formularul A^1 va trebui prezentat si de catre tertul sustinator, daca este

cazul ,doar pentru situatiile prevazute la lit.a,c^1 si d ale art 181 din OUG nr 34/2006

3.Certificat fiscal emis de organul de administrare fiscala de pe raza unitatii administrativ teritoriale unde ofertantul isi are

sediulsocial ,privind situatia obligatiilor scadente la bugetul general consolidat , in luna anterioara celei in care se prezinta ofertele , in

original ,copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul „ - numai pentru punctul/punctele de lucru implicate in

derularea contractelor

4.Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru luna anterioara celei in care se prezinta ofertele in original , copie

legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul „ - numai pentru punctul/punctele de lucru implicate in derularea

contractelor.

5.Declaratia privind calitatea de participant la procedura – formularul B

6.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art 69^1 din OUG nr 34/2006(evitarea conflictului de

interese) –formularul C

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea ,derularea si finalizarea procedurii de

atribuire ,in conformitate cu prevederile art 69^1,sunt:

- Director executiv Gheorghe Suditu

- Director executiv adjunct Marius Ianu

Comisia de evaluare pentru prezenta procedura

- Sorin Hazota presedinte

- Adriana Pausescu membru

- Gabriela Teodorescu membru

- Dorin Ianc membru

- Maria Verzescu membru

- Lenuta Ianc membru

- Aurora Mercea membru

Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute de art 69^1 se va completa atat de catre subcontractant cat si de catre tertul sustinator

7.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta -Fiecare ofertant va prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care se

certifica faptul ca participarea la respectiva procedura se realizeaza în concordanta cu regulile de concurenta –formular D

Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. Într-o astfel de situatie, se va prezenta acordul de

asociere(formularul Q) din care vor rezulta cel putin urmatoarele:

-faptul ca asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea contractului;

-nominalizarea liderului asociatiei;

-comunicarile se vor face cu liderul asociatiei;

-platile se vor face catre liderul asociatiei;

-partea/partile din contract urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asociat in parte;

Nota:

In cazul asocierii unui grup de operatori economici, indeplinirea cerintelor privind situatia economico-financiara, precum si capacitatea

tehnica si profesionala, se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, scop in care asociatii au

obligatia de a depune documentele relevante mentionate la punctele III.2.2) si III.2.3) din prezenta Fisa de date a achizitiei din care sa

rezulte indeplinirea cerintelor respective.

În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa dovedeasca respectarea tuturor criteriilor de calificare si selectie prevazute in prezenta

Fisa de date a achizitiei in conformitate cu prevederile Anexei nr. 2 la Ordinul 509/2011.Forma juridica pe care trebuie s-o ia asocierea

grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul: autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii

in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului comertului în original , copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu

originalul „ din care sa rezulte ca nu este in stare de faliment , lichidare si ca

domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie

reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Pentru persoanele juridice/fizice straine –documente edificatoare care sa dovedeasca o

forma de înregistrare în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul/candidatul este rezident, fiind traduse în limba româna

traducere autorizata

Se va solicita ofertantului clasat pe primul loc,daca a prezentat documentele in copie cu mentiunea conform cu originalul , sa

prezinte ,inainte de trasmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire , pentru conformitate , documentele in original/copie

legalizata

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Fisa de date

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 28-02-2013 14:30 Pagina 5/7

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a realizat o medie a cifrei de afaceri

globale in ultimii 3 ani (2010,2011 si 2012 ) de minim 200.000 de lei fara

TVA.Ofertantii vor depune bilanturi sau orice alte documente edificatoare

pentru demonstrarea situatiei economice si financiare

Ofertantii vor prezenta fisa de inf.gen. Form.E,completat inclusiv

cu datele ref.la cifra de afaceri realizata în ultimii trei ani

(respectiv 2010, 2011 si 2012 )în

RON si Euro(ofert.care nu au trei exercitii financiare încheiate

vor prezenta cifra de afac. aferenta anilor de funct).Valorile vor fi

expr.in lei si euro la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR

astfel

2010 – 1 euro- 4,2099 lei

2011- 1 euro - 4,2379 lei

2012 -1 euro - 4,4560 lei

Bilanturile sau orice alte docum edif. ptr demonstrarea

sit.econ.sifin.se vor prezenta in oricare din urm.

forme:original,copie legalizata sau copie lizibila cu ment.conf cu

originalul.In cazul depunerii unei of.comune,cer.minima poate fi

indepl.de oricare dintre asociati sau prin cumul.resurselor

detinute de toti asoc.În cazul în care ofertantul se încadr. în

categoria IMM, acesta beneficiaza de red.cu 50% a cerintei

privind cifra minima de afaceri. În aceste situatii,ofertantul

trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta Form.F -Declaratia

pe propria raspundere privind încadr.în categoria IMM din

sectiunea formulare.Capacit.econ.si finan. a ofer.poate fi

sustinuta si de o alta pers,indiferent de natura relatiilor juridice

existente între ofertant si persoana respectiva.În cazul în care

ofertantul îsi demonstreaza capacit. econ.si finan.

invocând si sustin. acordata,în conf.cu prev.alin.precedent,de

catre o alta pers.,atunci ac.are oblig.de a dovedi sustin. de care

beneficiaza,prin prez.unui angajament ferm al pers.

respective,încheiat în forma autentica,prin care aceasta confirma

faptul ca va pune,necond,la dispoz.ofertantului resurs.financiare

invocate.(Form.R).Persoana care asigura sustin. econ.si finan.

nu trebuie sa se afle în sit. care determina excl.din proc.de atrib

conform prev.art 180 si art 181 lit a,c^1 si d din OUG nr

34/2006.Tertul sustin.va compl.si prezenta si form.C Decl.pe

propria raspundere privind neincadr. in sit. prevaz.de art 69^1

din OUG nr 34/2006

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea

respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Informatii privind personalul tehnic de specialitate – Informatii referitoare la

personalul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament

de participare a fost obtinut de ofertant ,in special pentru asigurarea

controlului calitatii

Se va completa Formularul I – Informatii referitoare la personalul

tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament

de participare a fost obtinut de ofertant ,in special pentru

asigurarea controlului calitatii

Informatii privind subcontractantii

Declaratie privind partea / partile din contract care sunt îndeplinite de

subcontractanti si specializarea acestora.- formularul se va completa

indiferent daca ofertantul are sau nu subcontratanti

Se va completa Formularul K – Declaratie privind partea/partile

din contract care sunt îndeplinite de subcontractanti si

specializarea acestora.- formularul se va completa indiferent

daca ofertantul are sau nu subcontratanti

Informatii privind echipamentele si dotarile de specialitate detinute. Se va

completa o declaratie privind dotarile specifice , utilajele , echipamentul

tehnic,mijloace de transport si alte mijloace fixe pe care ofertantul se

angajeaza sa le foloseasca pentru indeplinirea cerintelor din Caietul de

sarcini

Se va completa Formularul H- Declaratie privind

utilajele ,instalatiile ,echipamentele tehnice

Declaratie privind lista principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3

ani continând valori, perioade de prestare , beneficiari, indiferent daca

acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati

Se solicita o lista a contractelor de livrari de produse similare in ultimii 3 ani

(cei 3 ani se vor calcula de la data limita de depunere a ofertelor) astfel:

Ofertantul trebuie sa faca dovada pentru executarea a maxim 3 (trei)

contracte a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu 100.000 de lei

fara TVA si al caror obiect sa fi fost furnizarea de produse similare cu cele

care fac obiectul procedurii de achizitie.

Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certif./documente

emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat

beneficiar.In cazul in care beneficiarul este un client privat si,din motive

obiective,operatorul econ.nu are posib. obtinerii unei certificari/confirmari

din partea acestuia ,demonstrarea livrarilor de produse

se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic

Se va completa formularul G-Declaratie privind lista principalelor

livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani continând valori,

perioade de prestare , beneficiari, indiferent daca acestia din

urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Daca

valoarea contractelor este in euro se va tine cont de echivalenta

lei/euro dupa cursul lei/euro mediu comunicat de BNR astfel

2010 – 1 euro - 4,2099 lei

2011- 1 euro - 4,2379 lei

2012 -1 euro - 4,4560 lei

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea

respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

Certificat de atestare cu privire la implementarea unui sistem de

management al calitatii ISO 9001

Ofertantii vor depune în copie legalizata sau copie lizibila cu

mentiunea „conform cu originalul , semnata si stampilata de

ofertant,un certifícat privind implementarea si mentinerea unui

sistem de asigurare a managementului calitatii pentru activitati

relevante contractului supus procedurii de achizitie: ISO 9001

sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea

respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Fisa de date

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 28-02-2013 14:30 Pagina 6/7

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru

prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de

primire a ofertelor)

90 zile

Offline

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute în Caietul de sarcini . Informatiile din

propunerea tehnica trebuie sa permita identificarea facila a corespondentei continutului acesteia cu cerintele tehnice impuse în Caietul de

sarcini. Elementele propunerii tehnice vor fi prezentate detaliat si complet în corelatie cu prevederile caietului de sarcini. Conform art. 34,

alin. (2) din OUG 34/2006, se va specifica de catre ofertant faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de

munca si protectia muncii, care sunt în vigoare la nivel national si care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului. Se va

prezenta o declaratie pe proprie raspundere în acest sens

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Ofertantul va prezenta propunerea financiara pentru fiecare pozitie din Caietul de sarcini

Ofertantul va exprima pretul total ofertat pentru atât în lei, cât si în euro.

Ofertantii vor completa formularul M – Formularul de oferta. Data pentru care se determina echivalenta LEI/EURO (curs valutar BNR) este

cea din ziua publicarii invitatiei de participare.Oferta va avea caracter definitiv si obligatoriu asupra continutului documentatiei pe care o

alcatuieste, ea constituind baza semnarii contractului cu ofertantul castigator

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Fisa de date

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 28-02-2013 14:30 Pagina 7/7

Ofertantul trebuie sa ia toate masurile astfel încât oferta sa fie primita si înregistrata de catre autoritatea contractanta pâna la data limita

pentru depunere, stabilita în invitatia de participare.

Ofertele pot fi transmise prin posta sau depuse direct de catre ofertant la adresa indicata în anuntul de participare. Indiferent de modalitatea

de transmitere, ofertantul îsi asuma riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora. In situatia in care se decaleaza termenul pentru

depunerea ofertelor autoritatea contractanta are obligatia de a preciza aceasta modificare printr-o erata la anuntul de participare care trebuie

insa publicata cu cel putin 3 zile inainte de data anuntata initial pentru deschiderea ofertelor.Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si setul

de copii în plicuri separate, marcând corespunzator plicurile cu „ORIGINAL” si,respectiv,„COPIE”. Plicurile se vor introduce într-un plic

exterior, închis corespunzator si netransparent.

Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, în cazul

în care oferta respectiva este declarata întârziata. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia „A NU

SE DESCHIDE ÎNAINTE DE ............... ora 11.00”.

Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus , autoritatea contractanta nu îsi asuma nici o responsabilitate pentru

ratacirea ofertei.

Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai înainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai

printr-o solicitare scrisa în acest sens.

În cazul în care ofertantul doreste sa opereze modificari în oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si înregistrarea

modificarilor respective de catre autoritatea contractanta pâna la data limita pentru depunerea ofertelor. Pentru a fi considerate parte a

ofertei, modificarile trebuie prezentate în conformitate cu prevederile de mai sus cu amendamentul ca pe plicul exterior se va marca, în mod

obligatoriu, si inscriptia „MODIFICARI”. Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita pentru

depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si a pierderii

garantiei pentru participare.

Oferte întârziate

Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa decât cea stabilita în anuntul de participare, ori care este primita de catre autoritatea

contractanta dupa expirarea datei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa.

Ofertele se vor prezenta în original si în copie, semnate pe fiecare pagina de reprezentantul autorizat al ofertantului si însotite de un opis al

documentelor depuse. Ofertantul va introduce oferta sa, în original si în copie, separat în doua plicuri, marcate „ORIGINAL” si „COPIE” si

inscriptionate cu numele/denumirea si adresa ofertantului. Propunerea tehnica, propunerea financiara si documentele de calificare, inclusiv

dovada constituirii garantiei de participare, se vor introduce în plicuri distincte marcate corespunzator. Plicurile cu ofertele vor fi introduse într

-un plic exterior, închis corespunzator si netransparent, pe care se va mentiona „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE .......... ora .................”.

Oferta va fi insotita de scrisoarea de inaintare conform formularului N

Nu sunt acceptate oferte alternative.

Oferta va putea fi depusa/transmisa la sediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Sibiu, str. Morilor, nr. 51 A, jud. Sibiu ,cod

550197, secretariat, etaj 3, cam 337, luni-joi, ora: 08:00 - 16:30,vineri ora:8;00 - 14:00

Data limita pentru depunerea ofertei : ............... ora 10:00.

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de ........2013 ora 11.00 la sediul autoritatii contractante din Sibiu, str. Morilor nr 51 A

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC

Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.3) ALTE INFORMATII

Ofertantii au dreptul de a demonstra îndepl.crit.de calif.fie prin depunerea docum. solicitate,fie prin prez.initiala a unei decl.pe propria

raspundere,semnata de reprez.legal,prin care confirma ca îndepl.cer.de calif. astfel cum au fost solicitate în fisa de date(Form.J).Decl.va fi

însotita de o anexa în care ofertantul va mentiona succint dar precis,modul concret de indepl.a respectivelor cerinte. În cazul în care ofertantii

uzeaza de dreptul de a depune initial doar decl.privind îndepl. cer.de calif,acestia au oblig.de a prezenta docum.cerute în fisa de date a

ach.ptr. demonstrarea îndepl.cer.de calif.în termen de cel mult 3 zile lucr.de la sol.autorit.contr.In cazul in care ofertele clas.pe primul loc au ac.

pret,autorit.contract va solicita reofert. in plic inchis,in vederea departajarii acestora.Ptr vizualiz. documen. de atrib.încarcate în SEAP operat.

economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic(ac.program este disponibil gratuit pe site-urile furniz.de

semnatura electronica).

VI.4) CAI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:

office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Conform art 256 ^2 din OUG nr 34/2006 in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a unui act emis de autoritatea

contractanta si considerat nelegal

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Sibiu

Adresa postala: Str.Morilor nr 51 A, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550179, Romania, Tel. +40 269230089/+40 269210882, Email:

ajofmsibiu@yahoo.com, Fax: +40 269230089, Adresa internet (URL): www.sibiu.anofm.ro

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI

COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Da

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul Serviciu public de ocupare– calitate accesibilitate si promptitudine

POSDRU /111/4.1/S/91800 cod SMIS 38400

Tipul de finantare: Program / Proiect

Program / Proiect: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU

 

 

Fisa de date

Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, 14-02-2013 12:24 Pagina 1/7

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE

NU

Minister sau orice alta autoritate naţionala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (Activităţi)

- Protecţie socială

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SIBIU

Adresa poştală: STRADA MORILOR NR. 51A,CUI 11333027,, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550197, Romania, Punct(e) de contact: Adriana Pausescu,

Tel. +40 269230089, In atentia: Adriana Pausescu, Email: ajofmsibiu@yahoo.com, Fax: +40 269210882, Adresa internet (URL): www.sibiu.anofm.ro,

Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 3

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Tip anunţ: Invitaţie de participare

Tip legislaţie: OUG nr.34/2006

Fisa de date

Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, 14-02-2013 12:24 Pagina 2/7

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

Contractul de achiziţie de echipamente IT in cadrul Proiectului Serviciu public de ocupare– calitate , accesibilitate si promptitudine -

POSDRU 111/4.1/S/91800 cod SMIS 38400

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare

Cumpărare

Locul principal de livrare: sediul AJOFM Sibiu ,str Morilor nr 51 A

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Contractul de furnizare de echipamente IT pentru solicitant si cele 4 AJOFM- uri partenere in proiect (Vaslui ,Hunedoara ,Dambovita,

Satu Mare) in cadrul Proiectului Serviciu public de ocupare– calitate , accesibilitate si promptitudine - POSDRU 111/4.1/S/91800 cod SMIS

38400

30213000-5 Computere personale (Rev.2)

48000000-8 Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)

48820000-2 Servere (Rev.2)

30213100-6 Computere portabile (Rev.2)

30232110-8 Imprimante laser (Rev.2)

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Se vor achizitiona

-20 de calculatoare desktop

-6 laptop-uri

- 2 servere de baze de date

-20 de imprimante laser color

- 5 multifunctionale laser color A3

- 26 de pachete software

Detaliile tehnice referitoare la echipamentele in cauza se gasesc in Caietul de sarcini

Valoarea estimata fara TVA: 314,500.00 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

2 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.1.3) Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

Codul NUTS: RO126 - Sibiu

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1) Ajustarea pretului contractului

Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1.a) Garantie de participare

Da

Fisa de date

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-02-2013 12:24 Pagina 3/7

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 75%

Fonduri proprii 25%

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

In cuantum de 2% din valoarea estimata respectiv 6290 de lei.Se constituie in conditiile prevazute in art 86 al.1 din Hg 925/2006(contul

autoritatii contractante este RO 32 TREZ 5765005XXX000195,Trezoreria Sibiu).În cazul ofertantilor din categoria IMM,care fac dovada în

acest sens prin prezentarea documentelor prevazute în Lg. nr.346/2004(art 16 al 2 si Anexa 1)garantia de participare se constituie în

procent de 50% din cuantumul precizat.(Declaratie IMM –formular F).Garantia de participare trebuie sa fie valabila timp de 90 de zile de la

termenul limita de primire a ofertelor .Garantia de participare este valabila pe durata valabilitatii ofertelor.In cazul in care oferta nu este

insotita de documentul ce face dovada constiturii garantiei de participare oferta respectiva va fi respinsa in conditiile art 33 al 3 lit b din HG

nr 925/2006.Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea

ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare in

conditiile prevazute de art 87 din HG nr 925/2006.In cazul in care contestatia formulata de ofertant in cursul desfasurarii procedurii este

respinsa de CNSC ,conform prevederilor articolului 278^1,alin .1 din OUG nr.34/2006 ,autoritatea contractanta va retine 1% din valoarea

estimata , respectiv 3145 de lei .Garantia pentru participare se va restitui in conformitate cu prevederile art 88 din HG nr.925/2006.Daca

garantia de participare va fi constituita intr-o alta moneda,echivalenta leu/alta valuta se va face la cursul BNR anuntat cu 4 zile inainte de

data depunerii ofertelor

III.1.1.b) Garantie de buna executie

Da

Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 5% din valoarea contractului fara TVA .Garantia de buna executie se constituie in una din

modalitatile si in conformitate cu prevederile art 90 din HG 925/2006.Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila.Autoritatea

contractanta va elibera /restitui garantia de buna executie conform prevederilor art 92 al 2 din Hg nr 925/2006.În cazul ofertantilor care se

regasesc în categoria întreprinderilor mici si mijlocii garantia de buna executie se constituie în procent de 50% din cuantumul precizat în

documentatia de atribuire

III.1.5) Legislatia aplicabila

a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari

publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si

completarile ulterioare;

b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie

publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune

de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

c)OUG 30/2006 privind funct.de verif.a aspect.proced.aferente proc.de atr.a contr.de achiz.publ.cu modif.si compl.ulter.;d)Ord.302/2011 al

ANRMAP privind aprob.formul.standard ale Proc.verbal al sed.de deschid.a ofertelor si Rap.proced.;e)Ord.314/2010 al ANRMAP privind

punerea in aplic.a cert.de particip la lic.cu of.indep.;f)HG 525/2007 privind organiz.si funct.ANRMAP cu modif.sicompl.ult.;g)Ord 509/2011 al

Pres.ANRMAP priv.form.crit.de calif.si sel; h)HG 921/2011 – Norm.de apl.a Oug 30/2006 privind funct.de verif. a aspect.proced. afer.proc.de

atrib.a contr.de ach.publ,a contr.de conces de lucr.publ.si a contr.de conces.de serv;i)Ord. Min.Muncii,Fam.siProt.Soc.1.117/2010

ptr.stab.regul.de eligib.si a list.chelt.eligib.in cadrul operat.finantate prin POSDRU;j)Legisl.eur în dom ach.publ. www.fseromania.ro;k)

www.anrmap.ro;l)Ord.170/2012 alPres.ANRMAP priv interpr.art 69^1 din OUG34/2006;m)Ord.171/2012 al Pres.ANRMAP cu priv.la clarif.ce

vizeaza contin.doc.de atrib.

Fisa de date

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-02-2013 12:24 Pagina 4/7

1.Declaratie privind eligibilitatea in conformitate cu formularul A- incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din OUG nr.34/2006 atrage

excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica - Declaratie privind eligibilitatea - formularul

A va trebui prezentat si de catre tertul sustinator,daca este cazul

2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 181 din OUG nr. 34/2006 in conformitate cu formularul A^1. Încadrarea în situatiile

prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului de la procedura pentru atribuirea prezentului contract.Declaratie

privind neincadrarea in prevederile art 181 din OUG nr. 34/2006 - formularul A^1 va trebui prezentat si de catre tertul sustinator, daca este

cazul ,doar pentru situatiile prevazute la lit.a,c^1 si d ale art 181 din OUG nr 34/2006

3.Certificat fiscal emis de organul de administrare fiscala de pe raza unitatii administrativ teritoriale unde ofertantul isi are

sediulsocial ,privind situatia obligatiilor scadente la bugetul general consolidat , in luna anterioara celei in care se prezinta ofertele , in

original ,copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul „ - numai pentru punctul/punctele de lucru implicate in

derularea contractelor

4.Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru luna anterioara celei in care se prezinta ofertele in original , copie

legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul „ - numai pentru punctul/punctele de lucru implicat in derularea contractelor.

(Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a exclude ofertantul/candidatul care înregistreaza datorii exigibile la bugetul consolidat

precum si la cel local la data depunerii ofertelor)

5.Declaratia privind calitatea de participant la procedura – formularul B

6.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art 69^1 din OUG nr 34/2006(evitarea conflictului de

interese) –formularul C

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea ,derularea si finalizarea procedurii de

atribuire ,in conformitate cu prevederile art 69^1,sunt:

-Director executiv Gheorghe Suditu

-Director executiv adjunct Marius Ianu

Comisia de evaluare

- Sorin Hazota presedinte

- Adriana Pausescu membru

- Gabriela Teodorescu membru

- Ioan Kopatz membru

- Maria Verzescu membru

- Adriana Pastiu membru

- Dorin Ianc membru

Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute de art 69^1 se va completa atat de catre subcontractant cat si de catre tertul sustinator

7.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta -Fiecare ofertant va prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care se

certifica faptul ca participarea la respectiva procedura se realizeaza în concordanta cu regulile de concurenta –formular D

Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. Într-o astfel de situatie, se va prezenta acordul de

asociere(formularul Q) din care vor rezulta cel putin urmatoarele:

-faptul ca asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea contractului;

-nominalizarea liderului asociatiei;

-comunicarile se vor face cu liderul asociatiei;

-platile se vor face catre liderul asociatiei;

-partea/partile din contract urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asociat in parte;

Nota:

In cazul asocierii unui grup de operatori economici, indeplinirea cerintelor privind situatia economico-financiara, precum si capacitatea

tehnica si profesionala, se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, scop in care asociatii au

obligatia de a depune documentele relevante mentionate la punctele III.2.2) si III.2.3) din prezenta Fisa de date a achizitiei din care sa

rezulte indeplinirea cerintelor respective.

În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa dovedeasca respectarea tuturor criteriilor de calificare si selectie prevazute in prezenta

Fisa de date a achizitiei in conformitate cu prevederile Anexei nr. 2 la Ordinul 509/2011.Forma juridica pe care trebuie s-o ia asocierea

grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul: autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii

in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului comertului în original , copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu

originalul „ din care sa rezulte ca nu este in stare de faliment , lichidare si ca

domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie

reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Pentru persoanele juridice/fizice straine –documente edificatoare care sa dovedeasca o

forma de înregistrare în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul/candidatul este rezident, fiind traduse în limba românatraducere

autorizata

Se va solicita ofertantului clasat pe primul loc,daca a prezentat documentele in copie cu mentiunea conform cu originalul , sa

prezinte ,inainte de trasmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire , pentru conformitate , documentele in original/copie

legalizata

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Fisa de date

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-02-2013 12:24 Pagina 5/7

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

1.Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a realizat o medie a cifrei de afaceri

globale in ultimii 3 ani (2010,2011 si 2012 ) de minim 629.000 de lei fara

TVA.Ofertantii vor depune bilanturi sau orice alte documente edificatoare

pentru demonstrarea situatiei economice si financiare

Ofertantii vor prezenta fisa de inf.gen. Form.E,completat inclusiv

cu datele ref.la cifra de afaceri realizata în ultimii trei ani

(respectiv 2010, 2011 si 2012 )în

RON si Euro(ofert.care nu au trei exercitii financiare încheiate

vor prezenta cifra de afac. aferenta anilor de funct).Valorile vor fi

expr.in lei si euro la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR

astfel

2010 – 1 euro- 4,2099 lei

2011- 1 euro - 4,2379 lei

2012 -1 euro - 4,4560 lei

Bilanturile sau orice alte docum edif. ptr demonstrarea

sit.econ.sifin.se

vor prezenta in oricare din urm.

forme:original,copie legalizata sau copie lizibila cu ment.conf cu

originalul.In cazul depunerii unei of.comune,cer.minima poate fi

indepl.de oricare dintre asociati sau prin cumul.resurselor

detinute de toti asoc.În cazul în care ofertantul se încadr. în

categoria IMM, acesta beneficiaza de red.cu 50% a cerintei

privind cifra minima de afaceri. În aceste situatii,ofertantul

trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta Form.F -Declaratia

pe propria raspundere privind încadr.în categoria IMM din

sectiunea formulare.Capacit.econ.si finan. a ofer.poate fi

sustinuta si de o alta pers,indiferent de natura relatiilor juridice

existente între ofertant si persoana respectiva.În cazul în care

ofertantul îsi demonstreaza capacit. econ.si finan.

invocând si sustin. acordata,în conf.cu prev.alin.precedent,de

catre o alta pers.,atunci ac.are oblig.de a dovedi sustin. de care

beneficiaza,prin prez.unui angajament ferm al pers.

respective,încheiat în forma autentica,prin care aceasta confirma

faptul ca va pune,necond,la dispoz.ofertantului resurs.financiare

invocate.(Form.R).Persoana care asigura sustin. econ.si finan.

nu trebuie sa se afle în sit. care determina excl.din proc.de atrib

conform prev.art 180 si art 181 lit a,c^1 si d din OUG nr

34/2006.Tertul sustin.va compl.si prezenta si form.C Decl.pe

propria raspundere privind neincadr. in sit. prevaz.de art 69^1

din OUG nr 34/2006

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea

respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

3.Informatii privind personalul tehnic de specialitate – Informatii referitoare

la personalul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament

de participare a fost obtinut de ofertant ,in special pentru asigurarea

controlului calitatii

Se va completa Formularul I – Informatii referitoare la personalul

tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament

de participare a fost obtinut de ofertant ,in special pentru

asigurarea controlului calitatii

4.Informatii privind subcontractantii

Declaratie privind partea / partile din contract care sunt îndeplinite de

subcontractanti si specializarea acestora.- formularul se va completa

indiferent daca ofertantul are sau nu subcontratanti

Se va completa Formularul K – Declaratie privind partea/partile

din contract care sunt îndeplinite de subcontractanti si

specializarea acestora.- formularul se va completa indiferent

daca ofertantul are sau nu subcontratanti

2.Informatii privind echipamentele si dotarile de specialitate detinute. Se va

completa o declaratie privind dotarile specifice , utilajele , echipamentul

tehnic,mijloace de transport si alte mijloace fixe pe care ofertantul se

angajeaza sa le foloseasca pentru indeplinirea cerintelor din Caietul de

sarcini

Se va completa Formularul H- Declaratie privind

utilajele ,instalatiile ,echipamentele tehnice

1.Declaratie privind lista principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3

ani continând valori, perioade de prestare , beneficiari, indiferent daca

acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati

Se solicita o lista a contractelor de livrari de produse similare in ultimii 3 ani

(cei 3 ani se vor calcula de la data limita de depunere a ofertelor) astfel:

Ofertantul trebuie sa faca dovada pentru executarea a maxim 3 (trei)

contracte a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu 314.500 de lei

fara TVA si al caror obiect sa fi fost furnizarea de produse similare cu cele

care fac obiectul procedurii de achizitie.

Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certif./documente

emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre

clientul privat beneficiar.In cazul in care beneficiarul este un client privat

si,din motive obiective,operatorul econ.nu are posib. obtinerii unei

certificari/confirmari din partea acestuia ,demonstrarea livrarilor de produse

se

realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic

Se va completa formularul G-Declaratie privind lista principalelor

livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani continând valori,

perioade de prestare , beneficiari, indiferent daca acestia din

urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.

Daca valoarea contractelor este in euro se va tine cont de

echivalenta lei/euro dupa cursul lei/euro mediu comunicat de

BNR astfel

2010 – 1 euro - 4,2099 lei

2011- 1 euro - 4,2379 lei

2012 -1 euro - 4,4560 lei

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea

respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

1.Certificat de atestare cu privire la implementarea unui sistem de

management al calitatii ISO 9001

Ofertantii vor depune în copie legalizata sau copie lizibila cu

mentiunea „conform cu originalul , semnata si stampilata de

ofertant,un certifícat privind implementarea si mentinerea unui

sistem de asigurare a managementului calitatii pentru activitati

relevante contractului supus procedurii de achizitie: ISO 9001

sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea

respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Fisa de date

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-02-2013 12:24 Pagina 6/7

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru

prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de

primire a ofertelor)

90 zile

Offline

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute în Caietul de sarcini . Informatiile din

propunerea tehnica trebuie sa permita identificarea facila a corespondentei continutului acesteia cu cerintele tehnice impuse în Caietul de

sarcini. Elementele propunerii tehnice vor fi prezentate detaliat si complet în corelatie cu prevederile caietului de sarcini. Conform art. 34,

alin. (2) din OUG 34/2006, se va specifica de catre ofertant faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de

munca si protectia muncii, care sunt în vigoare la nivel national si care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului. Se va

prezenta o declaratie pe proprie raspundere în acest sens

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Ofertantul va exprima pretul pe bucata(pentru fiecare dintre cele 6 repere din Caietul de sarcini) si pretul total ofertat atât în lei, cât si în

euro.Ofertantii vor completa formularul M – Formularul de oferta si anexa la acesta(Centralizator de preturi) .Data pentru care se determina

echivalenta LEI/EURO (curs valutar BNR) este cea din ziua publicarii invitatiei de participare.Oferta va avea caracter definitiv si obligatoriu

asupra continutului documentatiei pe care o alcatuieste, ea constituind baza semnarii contractului cu Ofertantul castigator

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Fisa de date

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-02-2013 12:24 Pagina 7/7

Ofertantul trebuie sa ia toate masurile astfel încât oferta sa fie primita si înregistrata de catre autoritatea contractanta pâna la data limita

pentru depunere, stabilita în invitatia de participare.

Ofertele pot fi transmise prin posta sau depuse direct de catre ofertant la adresa indicata în anuntul de participare. Indiferent de modalitatea

de transmitere, ofertantul îsi asuma riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora. In situatia in care se decaleaza termenul pentru

depunerea ofertelor autoritatea contractanta are obligatia de a preciza aceasta modificare printr-o erata la anuntul de participare care trebuie

insa publicata cu cel putin 3 zile inainte de data anuntata initial pentru deschiderea ofertelor.Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si setul

de copii în plicuri separate, marcând corespunzator plicurile cu „ORIGINAL”

si,respectiv,„COPIE”. Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzator si netransparent.

Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, în cazul

în care oferta respectiva este declarata întârziata.

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE ............... ora 11.00”.

Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus , autoritatea contractanta nu îsi asuma nici o responsabilitate pentru

ratacirea ofertei.

Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai înainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai

printr-o solicitare scrisa în acest sens.

În cazul în care ofertantul doreste sa opereze modificari în oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si înregistrarea

modificarilor respective de catre autoritatea contractanta pâna la data limita pentru depunerea ofertelor. Pentru a fi considerate parte a

ofertei, modificarile trebuie prezentate în conformitate cu prevederile de mai sus cu amendamentul ca pe plicul exterior se va marca,

în mod obligatoriu, si inscriptia „MODIFICARI”.

Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea

excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si a pierderii garantiei pentru participare.

Oferte întârziate

Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa decât cea stabilita în anuntul de participare, ori care este primita de catre autoritatea

contractanta dupa expirarea datei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa.

Ofertele se vor prezenta în original si în copie, semnate pe fiecare pagina de reprezentantul autorizat al ofertantului si însotite de un opis al

documentelor depuse. Ofertantul va introduce oferta sa, în original si în copie, separat în doua plicuri, marcate „ORIGINAL” si „COPIE” si

inscriptionate cu numele/denumirea si adresa ofertantului. Propunerea tehnica, propunerea financiara si documentele de calificare, inclusiv

dovada constituirii garantiei de participare, se vor introduce în plicuri distincte marcate corespunzator. Plicurile cu ofertele vor fi introduse într

-un plic exterior, închis corespunzator si netransparent, pe care se va mentiona „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE .......... ora .................”.

Oferta va fi insotita de scrisoarea de inaintare conform formularului N

Nu sunt acceptate oferte alternative.

Oferta va putea fi depusa/transmisa la sediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Sibiu, str. Morilor, nr. 51 A, jud. Sibiu ,cod

550197, secretariat, etaj 3, cam 337, luni-joi, ora: 08:00 - 16:30,vineri ora:8;00 - 14:00

Data limita pentru depunerea ofertei : ............... ora 10:00.

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de ........2013 ora 11.00 la sediul autoritatii contractante din Sibiu, str. Morilor nr 51 A

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC

Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.3) ALTE INFORMATII

Ofertantii au dreptul de a demonstra îndepl.crit.de calif.fie prin depunerea docum. solicitate,fie prin prez.initiala a unei decl.pe propria

raspundere,semnata de reprez.legal,prin care confirma ca îndepl.cer.de calif. astfel cum au fost solicitate în fisa de date(Form.J).Decl.va fi

însotita de o anexa în care ofertantul va mentiona succint dar precis,modul concret de indepl.a respectivelor cerinte. În cazul în care ofertantii

uzeaza de dreptul de a depune initial doar decl.privind îndepl. cer.de calif,acestia au oblig.de a prezenta docum.cerute în fisa de date a

ach.ptr. demonstrarea îndepl.cer.de calif.în termen de cel mult 3 zile lucr.de la sol.autorit.contr.In cazul in care ofertele clas.pe primul loc au ac.

pret,autorit.contract va solicita reofert. in plic inchis,in vederea departajarii acestora.Ptr vizualiz. documen. de atrib.încarcate în SEAP operat.

economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic(ac.program este disponibil gratuit pe site-urile furniz.de

semnatura electronica).

VI.4) CAI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:

office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Conform art 256 ^2 din OUG nr 34/2006 in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a unui act emis de autoritatea

contractanta si considerat nelegal

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Sibiu

Adresa postala: Str.Morilor nr 51 A,,, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550179, Romania, Tel. +40 269230089/+40 269210882, Email:

ajofmsibiu@yahoo.com, Fax: +40 269230089, Adresa internet (URL): www.sibiu.anofm.ro

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI

COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Da

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul Serviciu public de ocupare– calitate accesibilitate si promptitudine

POSDRU /111/4.1/S/91800 cod SMIS 38400

Tipul de finantare: Program / Proiect

Program / Proiect: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU

 

 

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară nr.4  „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare „

Domeniul major de intervenţie 4.1 „Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”

Numărul de identificare al contractului:  POSDRU/111/4.1/S/91800

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Fisa de date

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 19-10-2012 10:41 Pagina 1/7

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE

NU

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (Activitati)

- Protecţie socială

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SIBIU

Adresa postala: STRADA MORILOR NR. 51A,CUI 11333027, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550197, Romania, Punct(e) de contact: Adriana Pausescu,

Tel. +40 269230089/+40 269210882, In atentia: Adriana Pausescu, Email: ajofmsibiu@yahoo.com, Fax: +40 269230089, Adresa internet (URL):

www.sibiu.anofm.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 3

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Tip anunt: Invitatie de participare

Tip legislatie: OG 34

Fisa de date

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 19-10-2012 10:41 Pagina 2/7

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

Contractul de achizitie de sisteme touchscreen ( infotouchuri) in cadrul Proiectului Serviciu public de ocupare– calitate , accesibilitate si

promptitudine - POSDRU 111/4.1/S/91800

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare

Cumparare

Locul principal de livrare: AJOFM Sibiu

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Contractul de furnizare de sisteme touchscreen (infotouchuri) necesare pentru solicitant si cele 4 AJOFM- uri partenere in proiect

(Vaslui ,Hunedoara ,Dambovita, Satu Mare) in vederea modernizarii serviciului public de ocupare

48810000-9 Sisteme de informare (Rev.2)

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Se vor furniza 43 de sisteme touchscreen.

Detaliile tehnice referitoare la sistemele in cauza se gasesc in Caietul de sarcini.

Valoarea estimata fara TVA: 282,720.00 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

3 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.1.3) Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

Codul NUTS: RO126 - Sibiu

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1) Ajustarea pretului contractului

Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1.a) Garantie de participare

Da

In cuantum de 2% din valoarea estimata respectiv 5654,40 de lei.Se constituie in conditiile prevazute in art 86 al.1 din Hg 925/2006(contul

autoritatii contractante este RO 32 TREZ 5765005XXX000195,Trezoreria Sibiu).În cazul ofertantilor din categoria IMM,care fac dovada în

acest sens prin prezentarea documentelor prevazute în Lg. nr.346/2004(art 16 al 2 si Anexa 1)garantia de participare se constituie în

procent de 50% din cuantumul precizat.(Declaratie IMM –formular F).Garantia de participare trebuie sa fie valabila timp de 90 de zile de la

termenul limita de primire a ofertelor .Garantia de participare este valabila pe durata valabilitatii ofertelor.In cazul in care oferta nu este

insotita de documentul ce face dovada constiturii garantiei de participare oferta respectiva va fi respinsa in conditiile art 33 al 3 lit b din HG

nr 925/2006.Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea

ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare in

conditiile prevazute de art 87 din HG nr 925/2006.In cazul in care contestatia formulata de ofertant in cursul desfasurarii procedurii este

respinsa de CNSC ,conform prevederilor articolului 278^1,alin .1 din OUG nr.34/2006 ,autoritatea contractanta va retine 1% din valoarea

estimata , respectiv 2827,20 de lei .Garantia pentru participare se va restitui in conformitate cu prevederile art 88 din HG nr.925/2006

III.1.1.b) Garantie de buna executie

Da

Fisa de date

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 19-10-2012 10:41 Pagina 3/7

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 75%

Fonduri proprii 25%

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

1.Declaratie privind eligibilitatea in conformitate cu formularul A- incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din OUG nr.34/2006 atrage

excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica - Declaratie privind eligibilitatea - formularul

A va trebui prezentat si de catre tertul sustinator,daca este cazul

2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 181 din OUG nr. 34/2006 in conformitate cu formularul A^1. Încadrarea în situatiile

prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului de la procedura pentru atribuirea prezentului contract.Declaratie

privind neincadrarea in prevederile art 181 din OUG nr. 34/2006 - formularul A^1 va trebui prezentat si de catre tertul sustinator, daca este

cazul ,doar pentru situatiile prevazute la lit.a,c^1 si d ale art 181 din OUG nr 34/2006

3.Certificat fiscal emis de organul de administrare fiscala de pe raza unitatii administrativ teritoriale unde ofertantul isi are

sediulsocial ,privind situatia obligatiilor scadente la bugetul general consolidat , in luna anterioara celei in care se prezinta ofertele , in

original ,copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul „ - numai pentru punctul/punctele de lucru implicate in

derularea contractelor

4.Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru luna anterioara celei in care se prezinta ofertele in original , copie

legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul „ - numai pentru punctul/punctele de lucru implicat in derularea contractelor.

(Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a exclude ofertantul/candidatul care înregistreaza datorii exigibile la bugetul consolidat

precum si la cel local la data depunerii ofertelor)

5.Declaratia privind calitatea de participant la procedura – formularul B

6.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art 69^1 din OUG nr 34/2006(evitarea conflictului de

interese) –formularul C

Factorii de decizie ai autoritatii contractante ,in conformitate cu prevederile art 69^1,sunt:

- Director executiv Gheorghe Suditu

- Director executiv adjunct Marius Ianu

- Consilier juridic Adriana Pausescu

- Sef Serviciu Contabilitate Maria Verzescu

- Serviciu Achizitii Publice Sorin Hazota

- Manager Proiect Gabriela Teodorescu

- Responsabil financiar Lenuta Ianc

Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute de art 69^1 se va completa atat de catre subcontractant cat si de catre tertul sustinator

7.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta -Fiecare ofertant va prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care se

certifica faptul ca participarea la respectiva procedura se realizeaza în concordanta cu regulile de concurenta –formular D

Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. Într-o astfel de situatie, se va prezenta acordul de

asociere(formularul Q) din care vor rezulta cel putin urmatorele:

-faptul ca asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea contractului;

-nominalizarea liderului asociatiei;

-comunicarile se vor face cu liderul asociatiei;

-platile se vor face catre liderul asociatiei;

-partea/partile din contract urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asociat in parte;

Nota:

In cazul asocierii unui grup de operatori economici, indeplinirea cerintelor privind situatia economico-financiara, precum si capacitatea

tehnica si profesionala, se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, scop in care asociatii au

obligatia de a depune documentele relevante mentionate la punctele III.2.2) si III.2.3) din prezenta Fisa de date a achizitiei din care sa

rezulte indeplinirea cerintelor respective.

În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa dovedeasca respectarea tuturor criteriilor de calificare si selectie prevazute in

prezentaFisa de date a achizitiei in conformitate cu prevederile Anexei nr. 2 la Ordinul 509/2011.Forma juridica pe care trebuie s-o ia

asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul: autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita legalizarea

asocierii in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare

Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 5% din valoarea contractului fara TVA .Garantia de buna executie se constituie in una din

modalitatile si in conformitate cu prevederile art 90 din HG 925/2006.Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila.Autoritatea

contractanta va elibera /restitui garantia de buna executie conform prevederilor art 92 al 2 din Hg nr 925/2006.În cazul ofertantilor care se

regasesc în categoria întreprinderilor mici si mijlocii garantia de buna executie se constituie în procent de 50% din cuantumul precizat în

documentatia de atribuire

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

III.1.5) Legislatia aplicabila

a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari

publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si

completarile ulterioare;

b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie

publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune

de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

c)OUG 30/2006 privind funct.de verif.a aspect.proced.aferente proc.de atr.a contr.de achiz.publ.cu modif.si compl.ulter.;d)Ord.302/2011 al

ANRMAP privind aprob.formul.standard ale Proc.verbal al sed.de deschid.a ofertelor si Rap.proced.;e)Ord.314/2010 al ANRMAP privind

punerea in aplic.a cert.de particip la lic.cu of.indep.;f)HG 525/2007 privind organiz.si funct.ANRMAP cu modif.sicompl.ult.;g)Ord 509/2011 al

Pres.ANRMAP priv.form.crit.de calif.si sel; h)HG 921/2011 – Norm.de apl.a Oug 30/2006 privind funct.de verif. a aspect.proced. afer.proc.de

atrib.a contr.de ach.publ,a contr.de conces de lucr.publ.si a contr.de conces.de serv;i)Ord. Min.Muncii,Fam.siProt.Soc.1.117/2010

ptr.stab.regul.de eligib.si a list.chelt.eligib.in cadrul operat.finantate prin POSDRU;j)Legisl.eur în dom ach.publ. www.fseromania.ro;k)

www.anrmap.ro;l)Ord.170/2012 alPres.ANRMAP priv interpr.art 69^1 din OUG34/2006;m)Ord.171/2012 al Pres.ANRMAP cu priv.la clarif.ce

vizeaza contin.doc.de atrib.

Fisa de date

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 19-10-2012 10:41 Pagina 4/7

1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului comertului în original , copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu

originalul „ cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii ofertelor , din care sa rezulte ca nu este in stare de faliment , lichidare si ca

domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii.

Pentru persoanele juridice/fizice straine –documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare în conformitate cu prevederile

legale din tara în care ofertantul/candidatul este rezident, fiind traduse în limba româna- traducere autorizata

 

Se va solicita ofertantului clasat pe primul loc,daca a prezentat certificatul constatator in copie cu mentiunea conform cu originalul , sa

prezinte ,inainte de trasmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire , pentru conformitate , documentele in original/copie

legalizata.

1.Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a realizat o medie a cifrei de afaceri

globale in ultimii 3 ani ( 2009 , 2010 si 2011) de minim 565.440 de lei fara

TVA.Ofertantii vor depune bilanturi sau documente edificatoare

pentrudemonstrarea situatiei economice si financiare

Ofertantii vor prezenta fisa de informatii generale

Form.E,completat inclusiv cu datele ref. la cifra de afaceri

realizata în ultimii trei ani,2009,2010 si 2011)în RON si Euro

(ofert.care nu au trei exercitii financiare încheiate vor prezenta

cifra de afac.aferenta anilor de funct.).Valorile vor fi expr. in lei si

euro la cursullei/euro mediu comunicat de BNR astfel

2009 – 1 euro – 4,2373 lei

2010 – 1 euro- 4,2099 lei

2011- 1 euro - 4,2379 lei

Bilanturile sau alte docum edif. ptr demonstrarea sit. econ. si

fin.se vor prezenta in oricare din urm. forme: original,copie

legalizata sau copie lizibila cu ment.conf cu originalul

In cazul depunerii unei of. comune, cer. minima poate fi indepl.

de oricare dintre asociati sau prin cumul.resurselor detinute de

toti asoc.În cazul în care ofertantul se încadr. în categoria IMM,

acesta beneficiaza de red.cu 50% a cerintei privind cifra minima

de afaceri. În aceste situatii, ofertantul trebuie sa completeze si

sa ataseze la oferta Formularul F - Declaratia pe propria

raspundere privind încadr. în categoria IMM

din sectiunea formulare.Capacit.econ.si finan. a ofer.poate fi

sustinuta si de o alta persoana,indiferent de natura relatiilor

juridice existente între ofertant si persoana respectiva.În cazul în

care ofertantul îsi demonstreaza capacit. econ.si finan. invocând

si sustin. acordata,în conf.cu prev.alin.precedent,de catre o alta

persoana, atunci ac. are oblig.de a dovedi sustin. de care

beneficiaza,prin prez.unui angajament ferm al pers.

respective,încheiat în forma autentica,prin care aceasta confirma

faptul ca va pune , necond,la dispoz. ofertantului

resurs.financiare invocate.(Form.R).Persoana care asigura

sustin. econ.si finan. nu trebuie sa se afle în sit. care determina

excl. din proc. de atrib conform prev.art 180 si art 181 lit a,c^1 si

d din OUG nr 34/2006.Tertul sustin. va compl.si prezenta si

form.C Decl. pe propria raspundere privind neincadr. in sit.

prevaz.de art 69^1 din OUG nr 34/2006

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea

respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

3.Informatii privind personalul tehnic de specialitate – Informatii referitoare

la personalul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament

de participare a fost obtinut de ofertant ,in special pentru asigurarea

controlului calitatii

Se va completa Formularul I – Informatii referitoare la personalul

tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament

de participare a fost obtinut de ofertant ,in special pentru

asigurarea controlului calitatii

4.Informatii privind subcontractantii

Declaratie privind partea / partile din contract care sunt îndeplinite de

subcontractanti si specializarea acestora.- formularul se va completa

indiferent daca ofertantul are sau nu subcontratanti

Se va completa Formularul K – Declaratie privind partea/partile

din contract care sunt îndeplinite de subcontractanti si

specializarea acestora.- formularul se va completa indiferent

daca ofertantul are sau nu subcontratanti

2.Informatii privind echipamentele si dotarile de specialitate detinute. Se va

completa o declaratie privind dotarile specifice , utilajele , echipamentul

tehnic,mijloace de transport si alte mijloace fixe pe care ofertantul se

angajeaza sa le foloseasca pentru indeplinirea cerintelor din Caietul de

sarcini

Se va completa Formularul H- Declaratie privind

utilajele ,instalatiile ,echipamentele tehnice

1.Declaratie privind lista principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3

ani continând valori, perioade de prestare , beneficiari, indiferent daca

acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati

Se solicita o lista a contractelor de livrari de produse similare in ultimii 3 ani

(cei 3 ani se vor calcula de la data depunerii ofertelor) astfel:

Ofertantul trebuie sa faca dovada pentru executarea a maxim 3 (trei)

contracte a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu 282.720 de lei

fara TVA si al caror obiect sa fi fost furnizarea de produse similare cu cele

care fac obiectul procedurii de achizitie.

Documente suport: copii dupa contractele de furnizare sau copii dupa

informatii relevante din contracte, recomandari, alte documente care sa

ateste ducerea la bun sfarsit a contractelor.

Se va completa formularul G-Declaratie privind lista principalelor

livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani continând valori,

perioade de prestare , beneficiari, indiferent daca acestia din

urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.

Daca valoarea contractelor este in euro se va tine cont de

echivalenta lei/euro dupa cursul lei/euro mediu comunicat de

BNR astfel

2009 – 1 euro – 4,2373 lei

2010 – 1 euro - 4,2099 lei

2011- 1 euro - 4,2379 lei

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea

respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

Fisa de date

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 19-10-2012 10:41 Pagina 5/7

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru

prestarea serviciilor respective

Nu

1.Certificat de atestare cu privire la implementarea unui sistem de

management al calitatii ISO 9001

Ofertantii vor depune în copie legalizata sau copie lizibila cu

mentiunea „conform cu originalul , semnata si stampilata de

ofertant,un certifícat privind implementarea si mentinerea unui

 

sistem de asigurare a managementului calitatii pentru activitati

relevante contractului supus procedurii de achizitie: ISO 9001

sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor.

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea

respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de

primire a ofertelor)

90 zile

Offline

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute în Caietul de sarcini . Informatiile din

propunerea tehnica trebuie sa permita identificarea facila a corespondentei continutului acesteia cu cerintele tehnice impuse în Caietul de

sarcini. Elementele propunerii tehnice vor fi prezentate detaliat si complet în corelatie cu prevederile caietului de sarcini. Conform art. 34,

alin. (2) din OUG 34/2006, se va specifica de catre ofertant faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de

munca si protectia muncii, care sunt în vigoare la nivel national si care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului. Se va

prezenta o declaratie pe proprie raspundere în acest sens

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Fisa de date

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 19-10-2012 10:41 Pagina 6/7

Ofertantul va exprima pretul pe bucata si pretul total ofertat atât în lei, cât si în euro.

.Ofertantii vor completa formularul M – Formularul de oferta si anexa la acesta(Centralizator de preturi)

 

Data pentru care se determina echivalenta LEI/EURO (curs valutar BNR) este cea din ziua publicarii invitatiei de participare

 

Oferta va avea caracter definitiv si obligatoriu asupra continutului documentatiei pe care o alcatuieste, ea constituind baza semnarii

contractului cu Ofertantul castigator

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Ofertantul trebuie sa ia toate masurile astfel încât oferta sa fie primita si înregistrata de catre autoritatea contractanta pâna la data limita

pentru depunere, stabilita în invitatia de participare.

 

Ofertele pot fi transmise prin posta sau depuse direct de catre ofertant la adresa indicata în anuntul de participare. Indiferent de modalitatea

de transmitere, ofertantul îsi asuma riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora.

 

In situatia in care se decaleaza termenul pentru depunerea ofertelor autoritatea contractanta are obligatia de a preciza aceasta modificare

printr-o erata la anuntul de participare care trebuie insa publicata cu cel putin 3 zile inainte de data anuntata initial pentru deschiderea

ofertelor.

 

Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si setul de copii în plicuri separate, marcând corespunzator plicurile cu „ORIGINAL” si,

respectiv,„COPIE”. Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzator si netransparent.

 

Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, în cazul

în care oferta respectiva este declarata întârziata.

 

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE ............... ora 11.00”.

 

Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus , autoritatea contractanta nu îsi asuma nici o responsabilitate pentru

ratacirea ofertei.

 

Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai înainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai

printr-o solicitare scrisa în acest sens.

 

În cazul în care ofertantul doreste sa opereze modificari în oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si înregistrarea

modificarilor respective de catre autoritatea contractanta pâna la data limita pentru depunerea ofertelor. Pentru a fi considerate parte a

ofertei, modificarile trebuie prezentate în conformitate cu prevederile de mai sus cu amendamentul ca pe plicul exterior se va marca, în mod

obligatoriu, si inscriptia „MODIFICARI”.

 

Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea

excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si a pierderii garantiei pentru participare.

 

Oferte întârziate

 

Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa decât cea stabilita în anuntul de participare, ori care este primita de catre autoritatea

contractanta dupa expirarea datei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa.

 

Ofertele se vor prezenta în original si în copie, semnate pe fiecare pagina de reprezentantul autorizat al ofertantului si însotite de un opis al

documentelor depuse. Ofertantul va introduce oferta sa, în original si în copie, separat în doua plicuri, marcate „ORIGINAL” si „COPIE” si

inscriptionate cu numele/denumirea si adresa ofertantului. Propunerea tehnica, propunerea financiara si documentele de calificare, inclusiv

dovada constituirii garantiei de participare, se vor introduce în plicuri distincte marcate corespunzator. Plicurile cu ofertele

 

vor fi introduse într-un plic exterior, închis corespunzator si netransparent, pe care se va mentiona „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE

DE .......... ora .................”.

 

Oferta va fi insotita de scrisoarea de inaintare conform formularului N

 

Nu sunt acceptate oferte alternative.

 

Oferta va putea fi depusa/transmisa la sediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Sibiu, str. Morilor, nr. 51 A, jud. Sibiu ,

cod 550197, secretariat, etaj 3, cam 337, luni-joi, ora: 08:00 - 16:30,vineri ora:8;00 - 14:00

 

Data limita pentru depunerea ofertei : ............... ora 10:00.

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de ........2012 ora 11.00 la sediul autoritatii contractante din Sibiu, str. Morilor nr 51 A

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Fisa de date

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 19-10-2012 10:41 Pagina 7/7

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC

Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.3) ALTE INFORMATII

Ofertantii au dreptul de a demonstra îndepl.crit.de calif.fie prin depunerea docum. solicitate,fie prin prez.initiala a unei decl.pe propria

raspundere,semnata de reprez.legal,prin care confirma ca îndepl.cer.de calif. astfel cum au fost solicitate în fisa de date(Form.J).Decl.va fi

însotita de o anexa în care ofertantul va mentiona succint dar precis,modul concret de indepl.a respectivelor cerinte. În cazul în care ofertantii

uzeaza de dreptul de a depune initial doar decl.privind îndepl. cer.de calif,acestia au oblig.de a prezenta docum.cerute în fisa de date a

ach.ptr. demonstrarea îndepl.cer.de calif.în termen de cel mult 3 zile lucr.de la sol.autorit.contr.In cazul in care ofertele clas.pe primul loc au ac.

pret,autorit.contract va solicita reofert. in plic inchis,in vederea departajarii acestora.Ptr vizualiz. documen. de atrib.încarcate în SEAP operat.

economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic(ac.program este disponibil gratuit pe site-urile furniz.de

semnatura electronica).

VI.4) CAI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:

office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Conform art 256 ^2 din OUG nr 34/2006 in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a unui act emis de autoritatea

contractanta si considerat nelegal

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Sibiu

Adresa postala: Str.Morilor nr 51 A ,Sibiu,, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550179, Romania, Tel. +40 269230089/+40 269210882, Email:

ajofmsibiu@yahoo.com, Fax: +40 269230089, Adresa internet (URL): www.sibiu.anofm.ro

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI

COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Da

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul Serviciu public de ocupare– calitate accesibilitate si promptitudine

POSDRU /111/4.1/S/91800 Tipul de finantare: Fonduri europene

Fond european: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Tipul de finantare: Fonduri europene

Fond european: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

 

 

 

ANUNŢ DE INTENŢIE

Nr.  6452 din 09.04.2012

 

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, cu sediul în Sibiu, Strada Morilor 51 A , cod fiscal 11333027, telefon 0269-210882, e-mail: ajofm@sb.anofm.ro , caută partener naţional în vederea implementării proiectului finanţat din fondul social european, cu titlul  „Serviciu public de ocupare - calitate, accesibilitate si promptitudine” care se desfăşoară împreună cu încă 4 parteneri ai Serviciului Public de Ocupare: Ajofm Timis, Ajofm Teleorman, Ajofm Satu Mare,  Ajofm Vaslui.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă modernizarea serviciilor publice de ocupare si în special intarirea capacitatii de furnizare a acestora impun activitati si actiuni care sa conducă la o mai buna relaţie intre SPO si clienţii săi.

Obiectivele specifice  ale proiectului sunt:

1.Intărirea capacităţii administrative a SPO, prin reorganizarea serviciului pentru preluarea declaraţiei lunare privind obligaţiile către bugetul asigurările pentru şomaj folosind touch screen-uri

2.Întărirea capacităţii administrative a SPO, prin preluarea on-line a locurilor de muncă vacante – realizarea unui portal şi crearea unei baze de date cu angajatorii.

3.Promovarea acestor servicii prin diseminarea informaţiilor angajatorilor şi realizarea unei reţele inter-regionale între solicitant şi cei patru parteneri ai SPO

 4.Evaluarea impactului serviciului de preluare automată a declaraţiilor şi preluare on-line a locurilor de muncă vacante prin organizarea: de focus grupuri cu angajatorii, unui studiu privind funcţiile ce trebuie să deservească acest serviciu, precum şi studiul final privind satisfacţia clienţilor în urma implementării sistemului, prin aplicarea unor chestionare. Solicitantul împreună cu partenerii îşi propun să crească credibilitatea şi încrederea angajatorilor în SPO.

Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni.

 

 

 

Partenerul  trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe specificate în instrucţiunea 31 a AMPOSDRU, care se referă la modul de înlocuire a partenerilor în cadrul proiectelor finanţate din POSDRU 2007-2013

1.      Partenerul trebuie să  îndeplinească toate condiţiile specificate de Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale şi Speciale – formular 1

2.      Partenerul trebuie să  desfăşoare activităţi relevante pentru domeniul proiectului sau demonstrează că în obiectul de activitate al instituţiei pe care o reprezintă se află şi activitatea/activităţile din cadrul proiectului – se va completa subpunctul6.2 din Formularul 2 –Fisa  de informatii generale anexat la prezentul anunt

3.      Noul partenerul trebuie să demonstreze că are capacitatea financiară şi operaţională la un nivel cel puţin egal cu vechiul partener, astfel încât să nu afecteze capacitatea operaţională şi financiară a parteneriatului – formular nr. 2

4.      Noul partenerul trebuie să asigure în cadrul proiectului rolul şi activităţile pentru care a fost responsabil vechiul partener, conform cererii de finanţare şi Acordului de parteneriat iniţial.

 

Responsabilităţile generale  ale partenerului naţional ,  corespunzătoare  prevederilor cererilor de finanţare sunt:

·          Participarea la şedintele de management

·          Elaborarea planului de management

·           Planificarea evenimentelor

·          Încadrarea si instruirea resurselor umane

·          Promovarea si lansarea proiectului

·          Relizarea de achizitii

·          Diseminarea informatiilor angajatorilor prin organizarea de focus grupuri

·          Participarea pe subactivitati la raportarile trimestriale, semestriale si raportarea finala

·          Realizarea a doua studii prin chestionarea clientilor Serviciului public de ocupare

·          Realizarea Ghidului de bune practici impreuna cu ceilalti parteneri si a pliantelor de utilizare a intregului sistem „self_service”

·           Monitorizarea proiectului pe toata perioada implementarii

·          Promovarea rezultatelor si inchiderea proiectului

 

Responsabilităţi specifice ale partenerului naţional, corespunzător cererii de finanţare sunt:

·           Instituţie publica,organizatie privata,ONG -  interesata in dezvoltarea economica, sociala si cultural-educationala, avand experienta si in diverse studii sociologice

·          Accesarea programelor de finantare nationala si internationala ce activeaza in domeniul economic, social, cultural- educational

·          Participa la implementarea unui sistem de „self- service”  - adresat clientilor serviciului public de ocupare în cele 5 judeţe – Timis, Teleorman, Vaslui, Satu Mare, Sibiu

·          Va participa la organizarea unor conferinte de presa de inceput si final de proiect precum si o conferinta de diseminare informatii;

·          Realizarea unui studiu Studiu privind functiunile touch-screen-urilor de preluare a declaratiilor si a portalului de preluare a locurilor de munca vacante în cele 5 judeţe – Timis, Teleorman, Vaslui, Satu Mare, Sibiu aplicate clientilor Serviciului public de ocupare (elaborarea si prelucrarea chestionarelor, elaborarea studiului propriu-zis) in primele luni de implementare a proiectului;

·           Va participa la organizarea unor focus-grupuri si la pregatirea diferitelor materiale pentru diseminarea rezultatelor pentru a stabili forma finala a portalului si a modului de acces la touch-screen-uri;

·          Va participa la Lansare functionala a sistemului de „self-service

·          Realizarea unui studiu privind  satisfactia clientilor privind sistemul automat de preluare a declaratiilor si a portalului de preluare a locurilor de munca vacante, respectiv dupa lansarea functionala a portalului sistemului de preluare automata a declaratiilor in ultimile luni de implementare a proiectului în cele 5 judeţe – Timis, Teleorman, Vaslui, Satu Mare, Sibiu aplicate clientilor Serviciului public de ocupare (elaborarea si prelucrarea chestionarelor, elaborarea studiului propriu-zis);

·          Realizarea impreuna cu ceilalati parteneri a „Ghidului de bune practici” privind serviciul de tip „self-service”

·          Va asigura promovarea proiectului pe tot parcursul derularii acestuia;

·          Partenerul in proiect va asigura implementarea activitatilor proiectului si prin resurse proprii : sediu, tehnica IT, autoturism , resursele umane pe langa cele angajate pe proiect.

·          Va asigura o buna colaborare intre parteneri si solicitant

 

Cheltuielile eligibile efectuate vor fi rambursate pe baza documentelor justificative prezentate, în condiţiile stabilite în Contractul de finanţare.

Organizaţiile  naţionale, interesate în acest parteneriat sunt rugate să trimită până la data de 17.04.2012, ora 11,00,  la sediul AJOFM Sibiu, prin poştă  sau  curier   o scrisoare de intenţie, în limba română, însoţită de următoarele documente:

-          acte doveditoare din care să rezulte domeniul de activitate al organizaţiei (certificat înregistrare Registrul Comertului, act constitutiv si/sau statut/ orice alt act de înfiinţare);

-          declaraţie pe proprie raspundere  conform formular 1

-          experienţă relevantă privind implementarea proiectelor din fonduri europene                          

-          declaraţie semnată de reprezentantul legal, privind existenţa resurselor administrative şi financiare – logistica, personal administrativ ,spatii   si    bilantul contabil    pentru anii 2009, 2010.

Potentialul partener trebuie sa demonstreze ca va avea acces la ,sau are disponibile resurse reale negrevate de datorii , linii de credit  confirmate de banci, ori alte mijloace financiare suficiente pentru a  realiza cash-flow de derulare a proiectului .Va fi acceptată şi o declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al respectivului solicitant în acest sens împreună cu orice alte acte doveditoare. Pentru activităţile desfăşurate partenerul naţional va angaja suma de 1.191.000,00 lei.

-          fişă de informaţii generale  cu datele solicitantului, cifra de afaceri pe anii  2009,2010 dacă este cazul (conform formular 2),

-           Certificat fiscal eliberat de Primărie, certificat de atestare fiscală eliberat de DGFP , certificate din care sa rezulte indeplinirea obligatiilor exigibile de plata pe luna februarie 2012 inclusiv  – original  sau  copii legalizate

-          Angajament prin care se obliga  sa  se implice , cu resursele de care dispune  în îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin pe întreaga durată a parteneriatului.

-          Dovada ca are capacitatea operationala de a actiona in judeţele unde se implementează proiectul (certificat constatator eliberat de ORC – original sau copie legalizata/ orice alt act din care să rezulte că poate desfăşura activităţi în zonele respective.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

MIRCEA DORIN CREŢU

 

Vizat

Consilier Juridic

ADRIANA PĂUŞESCU

 

 

Clarificări Ia anunţul de intenţie nr. 5 717 / 28.03.2012

 

1. Pentru a-şi demonstra capacitatea financiară de cel puţin 2.000.000,00 lei potenţialul partener va putea depune orice acte pe care le considera relevante in acest sens fiind acceptată şi declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului legal prin care firma poate susţine financiar proiectul.

Capacitatea operaţională de a acţiona in regiunea centru se va demonstra prin prezentarea de certificate emise de ORC , fiind acceptate şi situaţia în care in cadrul unui grup exista fime legate conform Legii nr. 34612004 cu, modificări şi completări.

 

03.04.2012

 

 

 

Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: sus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ OIPOSDRI

 

 

 

 

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară nr.4  „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare „

Domeniul major de intervenţie 4.1 „Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”

Numărul de identificare al contractului:  POSDRU/111/4.1/S/91800

 

 

 

ANUNŢ DE INTENŢIE

Nr.  5717 din 28.03.2012

 

 

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, cu sediul în Sibiu, Strada Morilor 51 A , cod fiscal 11333027, telefon 0269-210882, e-mail: ajofm@sb.anofm.ro , caută partener naţional în vederea implementării proiectului finanţat din fondul social european, cu titlul  „Serviciu public de ocupare - calitate, accesibilitate si promptitudine” care se desfăşoară împreună cu încă 4 parteneri ai Serviciului Public de Ocupare: Ajofm Timis, Ajofm Teleorman, Ajofm Satu Mare,  Ajofm Vaslui.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă modernizarea serviciilor publice de ocupare si în special intarirea capacităţii de furnizare a acestora impun activitati si actiuni care sa conduca la o mai buna relatie intre SPO si clientii sai.

Obiectivele specifice  ale proiectului sunt:

1.Intărirea capacităţii administrative a SPO, prin reorganizarea serviciului pentru preluarea declaraţiei lunare privind obligaţiile către bugetul asigurările pentru şomaj folosind touch screen-uri

2.Întărirea capacităţii administrative a SPO, prin preluarea on-line a locurilor de muncă vacante – realizarea unui portal şi crearea unei baze de date cu angajatorii.

3.Promovarea acestor servicii prin diseminarea informaţiilor angajatorilor şi realizarea unei reţele inter-regionale între solicitant şi cei patru parteneri ai SPO

 4.Evaluarea impactului serviciului de preluare automată a declaraţiilor şi preluare on-line a locurilor de muncă vacante prin organizarea: de focus grupuri cu angajatorii, unui studiu privind funcţiile ce trebuie să deservească acest serviciu, precum şi studiul final privind satisfacţia clienţilor în urma implementării sistemului, prin aplicarea unor chestionare. Solicitantul împreună cu partenerii îşi propun să crească credibilitatea şi încrederea angajatorilor în SPO.

Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni.

 

 

 

Partenerul  trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe specificate în instrucţiunea 31 a AMPOSDRU, care se referă la modul de înlocuire a partenerilor în cadrul proiectelor finanţate din POSDRU 2007-2013

1.      Partenerul trebuie să  îndeplinească toate condiţiile specificate de Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale şi Speciale – formular 1

2.      Partenerul trebuie să  desfăşoare activităţi relevante pentru domeniul proiectului sau demonstrează că în obiectul de activitate al instituţiei pe care o reprezintă se află şi activitatea/activităţile din cadrul proiectului – se va completa subpunctul6.2 din Formularul 2 –Fisa  de informatii generale anexat la prezentul anunt

3.      Noul partenerul trebuie să demonstreze că are capacitatea financiară şi operaţională la un nivel cel puţin egal cu vechiul partener, astfel încât să nu afecteze capacitatea operaţională şi financiară a parteneriatului – formular nr. 2

4.      Noul partenerul trebuie să asigure în cadrul proiectului rolul şi activităţile pentru care a fost responsabil vechiul partener, conform cererii de finanţare şi Acordului de parteneriat iniţial.

 

Responsabilităţile generale  ale partenerului naţional ,  corespunzătoare  prevederilor cererilor de finanţare sunt:

·          Participarea la şedintele de management

·          Elaborarea planului de management

·           Planificarea evenimentelor

·          Încadrarea si instruirea resurselor umane

·          Promovarea si lansarea proiectului

·          Relizarea de achizitii

·          Diseminarea informatiilor angajatorilor prin organizarea de focus grupuri

·          Participarea pe subactivitati la raportarile trimestriale, semestriale si raportarea finala

·          Realizarea Ghidului de bune practici impreuna cu ceilalti parteneri si a pliantelor de utilizare a intregului sistem „self_service”

·           Monitorizarea proiectului pe toata perioada implementarii

·          Promovarea rezultatelor si inchiderea proiectului

 

 

Responsabilităţi specifice ale partenerului naţional, corespunzător cererii de finanţare sunt:

·         Realizarea si implementarea de soft in ceea ce priveste crearea unui sistem de „self- service”  - adresat clientilor serviciului public de ocupare în cele 5 judeţe – Timis, Teleorman, Vaslui, Satu Mare, Sibiu

·         Analiza functionala a portalului, realizare, web design si arhitectura portal

·         Relizarea sistemului de preluarea automata a declaratiilor de la angajatori

·         Realizarea portalului privind preluarea on-line a locurilor de munca vacante

·         Integrarea portalului in reteaua nationala-interregionala.

·         Instalarea efectiva in toate locatiile a info-touch-screen-urilor si lansarea functionala a sistemului touch-screen si a portalului.

·         Realizarea bazei de date integrata de prelucrarea chestionarelor si bazei de date cu angajatorii

·         Va asigura auto-informare si help-desk concomitent pentru: functionari din cadrul institutiei si angajatorilor cu ocazia preluarii declaratiilor

·         Lansarea functionala a portalului si a touch-screen –urilor

·         Asistenta, service pentru functionarea info touch si portal

·         Odata cu incheierea contractului de furnizare a echipamentelor IT, se intocmeste si un contract privind intretinerea, repararea, recuperarea datelor, mentenanta echipamentelor IT, pe o perioada de 1 an.

 

Cheltuielile eligibile efectuate vor fi rambursate pe baza documentelor justificative prezentate, în condiţiile stabilite în Contractul de finanţare.

Organizaţiile  naţionale, interesate în acest parteneriat sunt rugate să trimită până la data de 06.04.2012, ora 12,00,  la sediul AJOFM Sibiu, prin poştă  sau  curier   o scrisoare de intenţie, în limba română, însoţită de următoarele documente:

-          acte doveditoare din care să rezulte domeniul de activitate al organizaţiei (certificat înregistrare Registrul Comertului, act constitutiv si/sau statut);

-          declaraţie pe proprie raspundere  conform formular 1

-          experienţă relevantă privind implementarea proiectelor din fonduri europene                            

-          declaraţie semnată de reprezentantul legal, privind existenţa resurselor administrative şi financiare – logistica, personal administrativ ,spatii   si    bilanţul contabil    pentru anii 2009, 2010.

Potenţialul partener trebuie sa demonstreze ca va avea acces la ,sau are disponibile resurse reale negrevate de datorii , linii de credit  confirmate de bănci, ori alte mijloace financiare suficiente pentru a  realiza cash-flow de derulare a proiectului . Pentru activităţile desfăşurate partenerul naţional va angaja suma de 2.000.000,00 lei.

-          fişă de informaţii generale  care să ateste cifra de afaceri pe anii  2009,2010  (conform formular 2),

-           Certificat fiscal eliberat de Primărie, certificat de atestare fiscală eliberat de DGFP , certificate din care sa rezulte îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plata pe luna februarie 2012 inclusiv  – original  sau  copii legalizate

-          Angajament prin care se obliga  sa  se implice  , cu resursele de care dispune  în îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin pe întreaga durată a parteneriatului.

-          Dovada ca are capacitatea operaţională de a acţiona in regiunea centru (certificat constatator eliberat de ORC – original sau copie legalizata)

 

Formular 1 Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute de art.93(1), respectiv 94 din Regulamentul Consiliului nr. 1650/2002

 

Formular 2 Informaţii generale