Descriere: sus

 

 

Fisa de date

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 28-02-2013 11:08 Pagina 1/7

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE

NU

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (Activitati)

- Protectie sociala

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SIBIU

Adresa postala: STRADA MORILOR NR. 51A CUI 11333027, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550197, Romania, Punct(e) de contact: Adriana Pausescu,

Tel. +40 269230089, In atentia: Adriana Pausescu, Email: ajofmsibiu@yahoo.com, Fax: +40 269210882, Adresa internet (URL): www.sibiu.anofm.ro,

Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Tip anunt: Invitatie de participare

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

Fisa de date

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 28-02-2013 11:08 Pagina 2/7

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

Contractul de achizitie de servicii de turism pentru organizarea unei vizite de studii in Grecia , in cadrul proiectului POSDRU

83/5.2/S/55328 „Antreprenoriatul în mediul rural – o sansa de ocupare. Cod SMIS 19254

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

20 - Servicii de transport anexe si auxiliare

Locul principal de prestare: judetul Sibiu Codul NUTS RO126

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Contractul de achizitie de servicii de turism pentru organizarea unei vizite de studii in Grecia , in cadrul proiectului POSDRU

83/5.2/S/55328 „Antreprenoriatul în mediul rural – o sansa de ocupare. Cod SMIS 19254

63511000-4 Organizare de voiajuri cu servicii complete (Rev.2)

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Se vor presta servicii de turism pentru un numar de 60 de persoane (transport si pensiune complete – 3 mese pe zi )in Grecia insumand un

total de 9148 km dus intors , pe o durata de 7 zile , cazarea si masa urmand a fi asigurate pentru 6 zile .

Detaliile prinvind traseul de deplasare , conditiile care vor fi asigurate si obiectivele execursiei se regasesc in Caietul de sarcini

Valoarea estimata fara TVA: 140,996.00 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

2 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.1.3) Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

Codul NUTS: RO126 - Sibiu

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1) Ajustarea pretului contractului

Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1.a) Garantie de participare

Da

In cuantum de 2% din valoarea estimata respectiv 2819,92 de lei.Se constituie in conditiile prevazute in art 86 al.1 din Hg 925/2006(contul

autoritatii contractante este RO 32 TREZ 5765005XXX000195,Trezoreria Sibiu).În cazul ofertantilor din categoria IMM,care fac dovada în

acest sens prin prezentarea documentelor prevazute în Lg. nr.346/2004(art 16 al 2 si Anexa 1)garantia de participare se constituie în

procent de 50% din cuantumul precizat.(Declaratie IMM –formular F).Garantia de participare trebuie sa fie valabila timp de 90 de zile de la

termenul limita de primire a ofertelor .Garantia de participare este valabila pe durata valabilitatii ofertelor.In cazul in care oferta nu este

insotita de documentul ce face dovada constiturii garantiei de participare oferta respectiva va fi respinsa in conditiile art 33 al 3 lit b din HG

nr 925/2006.Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea

ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare in

conditiile prevazute de art 87 din HG nr 925/2006.In cazul in care contestatia formulata de ofertant in cursul desfasurarii procedurii este

respinsa de CNSC ,conform prevederilor articolului 278^1,alin .1 din OUG nr.34/2006 ,autoritatea contractanta va retine 1% din valoarea

estimata , respectiv 1.409,96 de lei .Garantia pentru participare se va restitui in conformitate cu prevederile art 88 din HG nr.925/2006.Daca

garantia de participare va fi constituita intr-o alta moneda,echivalenta leu/alta valuta se va face la cursul BNR anuntat cu 4 zile inainte de

data depunerii ofertelor

III.1.1.b) Garantie de buna executie

Nu

Fisa de date

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 28-02-2013 11:08 Pagina 3/7

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Fonduri Europene - Fondul Social European 85,94%

Fonduri proprii 14,06%

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

1.Declaratie privind eligibilitatea in conformitate cu formularul A- incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din OUG nr.34/2006 atrage

excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica - Declaratie privind eligibilitatea - formularul

A va trebui prezentat si de catre tertul sustinator,daca este cazul

2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 181 din OUG nr. 34/2006 in conformitate cu formularul A^1. Încadrarea în situatiile

prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului de la procedura pentru atribuirea prezentului contract.Declaratie

privind neincadrarea in prevederile art 181 din OUG nr. 34/2006 - formularul A^1 va trebui prezentat si de catre tertul sustinator, daca este

cazul ,doar pentru situatiile prevazute la lit.a,c^1 si d ale art 181 din OUG nr 34/2006

3.Certificat fiscal emis de organul de administrare fiscala de pe raza unitatii administrativ teritoriale unde ofertantul isi are

sediulsocial ,privind situatia obligatiilor scadente la bugetul general consolidat , in luna anterioara celei in care se prezinta ofertele , in

original ,copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul „ - numai pentru punctul/punctele de lucru implicate in

derularea contractelor

4.Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru luna anterioara celei in care se prezinta ofertele in original , copie

legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul „ - numai pentru punctul/punctele de lucru implicat in derularea contractelor.

(Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a exclude ofertantul/candidatul care înregistreaza datorii exigibile la bugetul consolidat

precum si la cel local la data depunerii ofertelor)

5.Declaratia privind calitatea de participant la procedura – formularul B

6.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art 69^1 din OUG nr 34/2006(evitarea conflictului de

interese) –formularul C

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea ,derularea si finalizarea procedurii de

atribuire ,in conformitate cu prevederile art 69^1,sunt:

-Director executiv Gheorghe Suditu

-Director executiv adjunct Marius Ianu

Comisia de evaluare

- Sorin Hazota presedinte

- Adriana Pausescu membru

- Lavinia Lupean membru

- Dorin Ianc membru

- Maria Verzescu membru

- Adriana Pastiu membru

- Aurora Mercea membru

Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute de art 69^1 se va completa atat de catre subcontractant cat si de catre tertul sustinator

7.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta -Fiecare ofertant va prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care se

certifica faptul ca participarea la respectiva procedura se realizeaza în concordanta cu regulile de concurenta –formular D

Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. Într-o astfel de situatie, se va prezenta acordul de

asociere(formularul Q) din care vor rezulta cel putin urmatoarele:

-faptul ca asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea contractului;

-nominalizarea liderului asociatiei;

-comunicarile se vor face cu liderul asociatiei;

-platile se vor face catre liderul asociatiei;

-partea/partile din contract urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asociat in parte;

Nota:

In cazul asocierii unui grup de operatori economici, indeplinirea cerintelor privind situatia economico-financiara, precum si capacitatea

tehnica si profesionala, se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, scop in care asociatii au

obligatia de a depune documentele relevante mentionate la punctele III.2.2) si III.2.3) din prezenta Fisa de date a achizitiei din care sa

rezulte indeplinirea cerintelor respective.

În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa dovedeasca respectarea tuturor criteriilor de calificare si selectie prevazute in prezenta

Fisa de date a achizitiei in conformitate cu prevederile Anexei nr. 2 la Ordinul 509/2011.Forma juridica pe care trebuie s-o ia asocierea

grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul: autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii

in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

III.1.5) Legislatia aplicabila

a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari

publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si

completarile ulterioare;

b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie

publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune

de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

c)OUG 30/2006 privind funct.de verif.a aspect.proced.aferente proc.de atr.a contr.de achiz.publ.cu modif.si compl.ulter.;d)Ord.302/2011 al

ANRMAP privind aprob.formul.standard ale Proc.verbal al sed.de deschid.a ofertelor si Rap.proced.;e)Ord.314/2010 al ANRMAP privind

punerea in aplic.a cert.de particip la lic.cu of.indep.;f)HG 525/2007 privind organiz.si funct.ANRMAP cu modif.sicompl.ult.;g)Ord 509/2011 al

Pres.ANRMAP priv.form.crit.de calif.si sel; h)HG 921/2011 – Norm.de apl.a Oug 30/2006 privind funct.de verif. a aspect.proced. afer.proc.de

atrib.a contr.de ach.publ,a contr.de conces de lucr.publ.si a contr.de conces.de serv;i)Ord. Min.Muncii,Fam.siProt.Soc.1.117/2010

ptr.stab.regul.de eligib.si a list.chelt.eligib.in cadrul operat.finantate prin POSDRU;j)Legisl.eur în dom ach.publ. www.fseromania.ro;k)

www.anrmap.ro;l)Ord.170/2012 alPres.ANRMAP priv interpr.art 69^1 din OUG34/2006;m)Ord.171/2012 al Pres.ANRMAP cu priv.la clarif.ce

vizeaza contin.doc.de atrib.

Fisa de date

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 28-02-2013 11:08 Pagina 4/7

1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului comertului în original , copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu

originalul „ din care sa rezulte ca nu este in stare de faliment , lichidare si ca

domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie

reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Pentru persoanele juridice/fizice straine –documente edificatoare care sa dovedeasca o

forma de înregistrare în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul/candidatul este rezident, fiind traduse în limba româna

traducere autorizata

2.Asigurarea de raspundere civila a transportatorului in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul „valabila la

data limita de depunere a ofertelor - in conformitate cu prevederile Legii nr .136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania.

3.Licenta de transport persoane in traficul international in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul „valabila la

data limita de depunere a ofertelor -eliberata in conditiile Og nr.27/2011 privind transporturile rutiere

4.Licenta de turism in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul „valabila la data limita de depunere a ofertelor

eliberata in conditiile HG nr .1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism

Se va solicita ofertantului clasat pe primul loc,daca a prezentat documentele in copie cu mentiunea conform cu originalul , sa

prezinte ,inainte de trasmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire , pentru conformitate , documentele in original/copie

legalizata

Fisa de date

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 28-02-2013 11:08 Pagina 5/7

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a realizat o medie a cifrei de afaceri

globale in ultimii 3 ani (2010,2011 si 2012 ) de minim 281992 de lei fara

TVA.Ofertantii vor depune bilanturi sau orice alte documente edificatoare

pentru demonstrarea situatiei economice si financiare

Ofertantii vor prezenta fisa de inf.gen. Form.E,completat inclusiv

cu datele ref.la cifra de afaceri realizata în ultimii trei ani

(respectiv 2010, 2011 si 2012 )în

RON si Euro(ofert.care nu au trei exercitii financiare încheiate

vor prezenta cifra de afac. aferenta anilor de funct).Valorile vor fi

expr.in lei si euro la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR

astfel

2010 – 1 euro- 4,2099 lei

2011- 1 euro - 4,2379 lei

2012 -1 euro - 4,4560 lei

Bilanturile sau orice alte docum edif. ptr demonstrarea

sit.econ.sifin.se vor prezenta in oricare din urm.

forme:original,copie legalizata sau copie lizibila cu ment.conf cu

originalul.In cazul depunerii unei of.comune,cer.minima poate fi

indepl.de oricare dintre asociati sau prin cumul.resurselor

detinute de toti asoc.În cazul în care ofertantul se încadr. în

categoria IMM, acesta beneficiaza de red.cu 50% a cerintei

privind cifra minima de afaceri. În aceste situatii,ofertantul

trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta Form.F -Declaratia

pe propria raspundere privind încadr.în categoria IMM din

sectiunea formulare.Capacit.econ.si finan. a ofer.poate fi

sustinuta si de o alta pers,indiferent de natura relatiilor juridice

existente între ofertant si persoana respectiva.În cazul în care

ofertantul îsi demonstreaza capacit. econ.si finan.invocând si

sustin. acordata,în conf.cu prev.alin.precedent,de catre o alta

pers.,atunci ac.are oblig.de a dovedi sustin. de care

beneficiaza,prin prez.unui angajament ferm al

pers.respective,încheiat în forma autentica,prin care aceasta

confirma faptul ca va pune,necond,la dispoz.ofertantului

resurs.financiare

invocate.(Form.R).Persoana care asigura sustin. econ.si finan.

nu trebuie sa se afle în sit. care determina excl.din proc.de atrib

conform prev.art 180 si art 181 lit a,c^1 si d din OUG nr

34/2006.Tertul sustin.va compl.si prezenta si form.C Decl.pe

propria raspundere privind neincadr. in sit. prevaz.de art 69^1

din OUG nr 34/2006

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea

respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Informatii privind personalul tehnic de specialitate. Ofertantul va completa

Declaratia privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale

cadrelor de conducere in ultimii 3 ani , mentionand (conform Formularului I)

personalul de specialitate care va fi responsabil pentru indeplinirea

contractului

Se va completa Formularul I –Declaratia privind efectivele medii

anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere in

ultimii 3 ani

Informatii privind subcontractantii

Declaratie privind partea / partile din contract care sunt îndeplinite de

subcontractanti si specializarea acestora.- formularul se va completa

indiferent daca ofertantul are sau nu subcontratanti

Se va completa Formularul K – Declaratie privind partea/partile

din contract care sunt îndeplinite de subcontractanti si

specializarea acestora.- formularul se va completa indiferent

daca ofertantul are sau nu subcontratanti

2.Informatii privind echipamentele si dotarile de specialitate

detinute.Ofertantul trebuie sa faca dovada detinerii sub orice forma a

echipamentelor si utilajelor(autobuze,microbuze)necesare indeplinirii

contractului.Ofertantul va preciza de asemenea anul de fabricatie al

echipamentelor(autobuze,microbuze)puse la dispozitie pentru indeplinirea

contractului.

Se va completa Formularul H- Declaratie privind

utilajele ,instalatiile ,echipamentele tehnice

Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii efectuate în ultimii 3

ani continând valori, perioade de prestare , beneficiari, indiferent daca

acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Se solicita o

lista a contractelor de servicii in ultimii 3 ani (cei trei ani se vor calcula de la

data depunerii ofertelor)astfel :

Ofertantul trebuie sa faca dovada pentru prestarea a maxim 3 (trei)contracte

a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu 140.996 de lei fara TVA si

al caror obiect sa fi fost prestarea de servicii similare de aceeasi

natura.Prestarea serviciilor se confirma prin prezentarea unor

certif./documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre

clientul privat beneficiar.In cazul in care beneficiarul este un client privat

si,din motive obiective,operatorul econ.nu are posib. obtinerii unei

certificari/confirmari din partea acestuia ,demonstrarea prest.de servicii se

realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic

Se va completa formularul G-Declaratie privind lista principalelor

prestari de servicii efectuate în ultimii 3 ani continând valori,

perioade de prestare , beneficiari, indiferent daca acestia din

urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.

Daca valoarea contractelor este in euro se va tine cont de

echivalenta lei/euro dupa cursul lei/euro mediu comunicat de

BNR astfel

2010 – 1 euro - 4,2099 lei

2011- 1 euro - 4,2379 lei

2012 -1 euro - 4,4560 lei

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea

respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

Fisa de date

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 28-02-2013 11:08 Pagina 6/7

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru

prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de

primire a ofertelor)

90 zile

Offline

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute în Caietul de sarcini . Informatiile din

propunerea tehnica trebuie sa permita identificarea facila a corespondentei continutului acesteia cu cerintele tehnice impuse în Caietul de

sarcini. Ofertantul va tine cont la elaborarea ofertei de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii. Ofertantul va completa

o declaratie prin care sa dovedeasca ca la elaborarea ofertei a tinut cont(in conformitate cu prevederile art 34 din OUG nr 34/2006 )de

obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Ofertantul va exprima pretul total ofertat pentru atât în lei, cât si în euro.

Propunerea financiara se va face pe persoana insumand pentru fiecare membru al grupului totalitatea serviciilor oferite

(transport,cazare,masa )si in total atât în lei, cât si în euro.

Se va prezenta costul total defalcat pe transport si pe serviciile de turism.

Ofertantii vor completa formularul M – Formularul de oferta. Data pentru care se determina echivalenta LEI/EURO (curs valutar BNR) este

cea din ziua publicarii invitatiei de participare.Oferta va avea caracter definitiv si obligatoriu asupra continutului documentatiei pe care o

alcatuieste, ea constituind baza semnarii contractului cu ofertantul castigator

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Fisa de date

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 28-02-2013 11:08 Pagina 7/7

Ofertantul trebuie sa ia toate masurile astfel încât oferta sa fie primita si înregistrata de catre autoritatea contractanta pâna la data limita

pentru depunere, stabilita în invitatia de participare.

Ofertele pot fi transmise prin posta sau depuse direct de catre ofertant la adresa indicata în anuntul de participare. Indiferent de modalitatea

de transmitere, ofertantul îsi asuma riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora. In situatia in care se decaleaza termenul pentru

depunerea ofertelor autoritatea contractanta are obligatia de a preciza aceasta modificare printr-o erata la anuntul de participare care trebuie

insa publicata cu cel putin 3 zile inainte de data anuntata initial pentru deschiderea ofertelor.Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si setul

de copii în plicuri separate, marcând corespunzator plicurile cu „ORIGINAL” si,respectiv,„COPIE”. Plicurile se vor introduce într-un plic

exterior, închis corespunzator si netransparent.

Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, în cazul

în care oferta respectiva este declarata întârziata.

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE ............... ora 11.00”.

Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus , autoritatea contractanta nu îsi asuma nici o responsabilitate pentru

ratacirea ofertei.

Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai înainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai

printr-o solicitare scrisa în acest sens.

În cazul în care ofertantul doreste sa opereze modificari în oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si înregistrarea

modificarilor respective de catre autoritatea contractanta pâna la data limita pentru depunerea ofertelor. Pentru a fi considerate parte a

ofertei, modificarile trebuie prezentate în conformitate cu prevederile de mai sus cu amendamentul ca pe plicul exterior se va marca, în mod

obligatoriu, si inscriptia „MODIFICARI”.

Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea

excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si a pierderii garantiei pentru participare.

Oferte întârziate

Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa decât cea stabilita în anuntul de participare, ori care este primita de catre autoritatea

contractanta dupa expirarea datei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa.

Ofertele se vor prezenta în original si în copie, semnate pe fiecare pagina de reprezentantul autorizat al ofertantului si însotite de un opis al

documentelor depuse. Ofertantul va introduce oferta sa, în original si în copie, separat în doua plicuri, marcate „ORIGINAL” si „COPIE” si

inscriptionate cu numele/denumirea si adresa ofertantului. Propunerea tehnica, propunerea financiara si documentele de calificare, inclusiv

dovada constituirii garantiei de participare, se vor introduce în plicuri distincte marcate corespunzator. Plicurile cu ofertele vor fi introduse într

-un plic exterior, închis corespunzator si netransparent, pe care se va mentiona „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE .......... ora .................”.

Oferta va fi insotita de scrisoarea de inaintare conform formularului N

Nu sunt acceptate oferte alternative.

Oferta va putea fi depusa/transmisa la sediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Sibiu, str. Morilor, nr. 51 A, jud. Sibiu ,cod

550197, secretariat, etaj 3, cam 337, luni-joi, ora: 08:00 - 16:30,vineri ora:8;00 - 14:00

Data limita pentru depunerea ofertei : ............... ora 10:00.

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de ........2013 ora 11.00 la sediul autoritatii contractante din Sibiu, str. Morilor nr 51 A

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC

Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.3) ALTE INFORMATII

Ofertantii au dreptul de a demonstra îndepl.crit.de calif.fie prin depunerea docum. solicitate,fie prin prez.initiala a unei decl.pe propria

raspundere,semnata de reprez.legal,prin care confirma ca îndepl.cer.de calif. astfel cum au fost solicitate în fisa de date(Form.J).Decl.va fi

însotita de o anexa în care ofertantul va mentiona succint dar precis,modul concret de indepl.a respectivelor cerinte. În cazul în care ofertantii

uzeaza de dreptul de a depune initial doar decl.privind îndepl. cer.de calif,acestia au oblig.de a prezenta docum.cerute în fisa de date a

ach.ptr. demonstrarea îndepl.cer.de calif.în termen de cel mult 3 zile lucr.de la sol.autorit.contr.In cazul in care ofertele clas.pe primul loc au ac.

pret,autorit.contract va solicita reofert. in plic inchis,in vederea departajarii acestora.Ptr vizualiz. documen. de atrib.încarcate în SEAP operat.

economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic(ac.program este disponibil gratuit pe site-urile furniz.de

semnatura electronica).

VI.4) CAI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:

office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Conform art 256 ^2 din OUG nr 34/2006 in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a unui act emis de autoritatea

contractanta si considerat nelegal

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Sibiu

Adresa postala: Str.Morilor nr 51 A, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550179, Romania, Tel. +40 269230089/+40 269210882, Email:

ajofmsibiu@yahoo.com, Fax: +40 269230089, Adresa internet (URL): www.sibiu.anofm.ro

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI

COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Da

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul POSDRU 83/5.2/S/55328 „Antreprenoriatul în mediul rural – o sansa de

ocupare.COD SMIS 19254

Tipul de finantare: Program / Proiect

Program / Proiect: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU

Anunt de atribuire numarul 162662/07.12.2012

 

 

 

Detaliu validare

Data transmiterii in SEAP: 05.12.2012 10:46

Data acceptarii ANRMAP: 07.12.2012 12:00

Observatii ANRMAP: Transmis dupa intrarea in vigoare a Legii 279/2011, publicata in Monitorul Oficial nr.872/09.12.2011

Data publicarii in SEAP: 07.12.2012 12:00

 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SIBIU

Adresa:  STRADA MORILOR NR. 51A , LocalitateaSibiu , Cod postal550197 , Sibiu , Romania , EmailAJOFMSIBIU@YAHOO.COM , Tel.0269-230089 , Fax0269-210882

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

II.1)  

Denumire contract    Contractul de achizitie de servicii de publicitate si promovare prin realizarea unei campanii de informare a publicului in privinta activitatilor specifice si rezultatelor obtinute in cadrul Proiectului POSDRU 83/5.2/S/55328 „Antreprenoriatul în mediul rural – o sansa de ocupare.cod SMIS 19254

II.2)  

Obiectul contractului    Contractul de achizitie de servicii de publicitate si promovare prin realizarea unei campanii de informare a publicului in privinta activitatilor specifice si rezultatelor obtinute in cadrul Proiectului POSDRU 83/5.2/S/55328 „Antreprenoriatul în mediul rural – o sansa de ocupare va presupune prestarea serviciilor pe 3 module : -Presa audio , Presa video , Presa scrisa Intreaga campanie de promovare se va desfasura pe doua etape (fiecare etapa va contine cele 3 module :audio,video , presa scrisa) - Prima etapa va avea ca scop informarea si constientizarea publicului larg asupra activitatilor specifice proiectului si popularizarea serviciilor care se desfasoara in cadrul acestuia. -A doua etapa va avea ca scop prezentarea rezultatelor obtinute in cadrul proiectului, atragerea posibililor angajatori spre persoanele care au urmat cursuri de formare profesionala si de certificare competente in cadrul proiectului si promovarea produselor si serviciilor (produse mestesugaresti, servicii ale turismului rural/ecologic) realizate de persoanele din grupul tinta al proiectului.

II.3)  

Tip contract    Servicii

II.4)  

CPV    79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)

II.5)  

Criteriu de atribuire    Pretul cel mai scazut

II.6)  

Invitatie de participare    334844/05.09.2012 16:22

Sectiunea III: ATRIBUIRE

III.1) Numar de oferte primite    9

         Valoare estimata totala    444,380 RON

III.2) Lista contracte

Contract

Data transmiterii in SEAP

Valoare

18598  / 19.11.2012

07.12.2012

140,166 RON

 

 

 

 

Castigator

CUI

Adresa

 

 

 

 

GRUPUL DE PRESA ROMAN S.R.L.

RO 14376529

Str. Nerva Traian, nr. 3, bl. M101, parter, sector 3, Bucuresti, 031041, Bucuresti

 

 

 

 

 

 

 

 

Total (fara TVA): 140,166 RON

 

 

 

 

 

 

 

Detaliu invitatie

Tip legislatie: OG 34

Autoritate contractanta: AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SIBIU

Numar invitatie: 336402 / 03.10.2012

Denumire contract: Procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de furnizare de echipamente IT si de servicii de asistenta tehnica pentru acestea , necesare activitatilor membrilor grupului tinta al Proiectului POSDRU 83/5.2/S/55328 - "Antreprenoriatul in mediul rural - o sansa de ocupare " cod SMIS 19254

Stare procedura: In Desfasurare

 

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)

DESCRIERE

I.1.1)

Sediul social

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SIBIU
Cod fiscal: 11333027, Adresa: STRADA MORILOR NR. 51A, Sibiu, Telefon: 0269-230089, Fax: 0269-210882 , Email: AJOFMSIBIU@YAHOO.COM

I.1.2)

Adresa la care se transmit ofertele:
STRADA MORILOR NR. 51A,CUI 11333027, Sibiu, Romania, cod postal: 550197, telefon:+40 269230089/+40 269210882, fax:+40 269230089, persoana de contact:Adriana Pausescu

I.1.3)

Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
Sediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Sibiu,str.Morilor nr.51 A,etaj IV ,cam.442

I.2)

Tipul autoritatii contractante si activitatea principala

I.2.1)

Tip Autoritate Sectorial: Nu

I.2.2)

Tip Activitate: Protectie sociala

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)

DESCRIERE

II.1.1)

Denumire contract:
Procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de furnizare de echipamente IT si de servicii de asistenta tehnica pentru acestea , necesare activitatilor membrilor grupului tinta al Proiectului POSDRU 83/5.2/S/55328 - "Antreprenoriatul in mediul rural - o sansa de ocupare " cod SMIS 19254

II.1.2)

Tip contract: Furnizare

II.1.3)

Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice

II.1.5)

Obiectul contractului:
Contractul de furnizare de echipamente IT si de servicii de asistenta tehnica pentru acestea , necesare activitatilor membrilor grupului tinta al proiectului din zonele Centru, Nord-Vest, Vest, Sud-Muntenia

II.1.6)

CPV: 30213000-5 - Computere personale (Rev.2)

II.1.7)

Impartire pe loturi: Nu

II.2)

Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru

II.2.1)

Valoare estimata: 122,500 RON

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII

III.1)

Conditii referitoare la contract

III.1.1)

Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare

 

Denumire

Descriere

Garantie de participare

In cuantum de 2% din valoarea estimata respectiv 2450 de lei.Se constituie in conditiile prevazute in art 86 al.1 din Hg 925/2006(contul autoritatii contractante este RO 32 TREZ 5765005XXX000195,Trezoreria Sibiu).În cazul ofertantilor din categoria IMM,care fac dovada în acest sens prin prezentarea documentelor prevazute în Lg. nr.346/2004(art 16 al 2 si Anexa 1)garantia de participare se constituie în procent de 50% din cuantumul precizat.(Declaratie IMM –formular F).Garantia de participare trebuie sa fie valabila timp de 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor .Garantia de participare este valabila pe durata valabilitatii ofertelor.In cazul in care oferta nu este insotita de documentul ce face dovada constiturii garantiei de participare oferta respectiva va fi respinsa in conditiile art 33 al 3 lit b din HG nr 925/2006.Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare in conditiile prevazute de art 87 din HG nr 925/2006.In cazul in care contestatia formulata de ofertant in cursul desfasurarii procedurii este respinsa de CNSC ,conform prevederilor articolului 278^1,alin .1 din OUG nr.34/2006 ,autoritatea contractanta va retine 1% din valoarea estimata , respectiv 1.225 de lei .Garantia pentru participare se va restitui in conformitate cu prevederile art 88 din HG nr.925/2006

Garantie de buna executie

Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 5% din valoarea contractului fara TVA .Garantia de buna executie se constituie in una din modalitatile si in conformitate cu prevederile art 90 din HG 925/2006.Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila.Autoritatea contractanta va elibera /restitui garantia de buna executie conform prevederilor art 92 al 2 din Hg nr 925/2006.În cazul ofertantilor care se regasesc în categoria întreprinderilor mici si mijlocii garantia de buna executie se constituie în procent de 50% din cuantumul precizat în documentatia de atribuire.

 

 

III.2)

CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1)

Criterii de calificare

Criterii de calificare

 

Denumire

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Descriere: 1.Declaratie privind eligibilitatea in conformitate cu formularul A- incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica - Declaratie privind eligibilitatea - formularul A va trebui prezentat si de catre tertul sustinator,daca este cazul 2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 181 din OUG nr. 34/2006 in conformitate cu formularul A^1. Încadrarea în situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului de la procedura pentru atribuirea prezentului contract.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 181 din OUG nr. 34/2006 - formularul A^1 va trebui prezentat si de catre tertul sustinator, daca este cazul ,doar pentru situatiile prevazute la lit.a,c^1 si d ale art 181 din OUG nr 34/2006 3.Certificat fiscal emis de organul de administrare fiscala de pe raza unitatii administrativ teritoriale unde ofertantul isi are sediulsocial ,privind situatia obligatiilor scadente la bugetul general consolidat , in luna anterioara celei in care se prezinta ofertele , in original ,copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul „ - numai pentru punctul/punctele de lucru implicate in derularea contractelor 4.Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru luna anterioara celei in care se prezinta ofertele in original , copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul „ - numai pentru punctul/punctele de lucru implicat in derularea contractelor. (Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a exclude ofertantul/candidatul care înregistreaza datorii exigibile la bugetul consolidat precum si la cel local la data depunerii ofertelor) 5.Declaratia privind calitatea de participant la procedura – formularul B 6.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art 69^1 din OUG nr 34/2006(evitarea conflictului de interese) –formularul C Factorii de decizie ai autoritatii contractante ,in conformitate cu prevederile art 69^1,sunt: - Director executiv Gheorghe Suditu - Director executiv adjunct Marius Ianu- Consilier juridic Adriana Pausescu- Sef Serviciu Contabilitate Maria Verzescu - Serviciu Achizitii Publice Sorin Hazota- Manager Proiect Lavinia Lupean Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute de art 69^1 se va completa atat de catre subcontractant cat si de catre tertul sustinator 7.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta -Fiecare ofertant va prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la respectiva procedura se realizeaza în concordanta cu regulile de concurenta –formular D Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. Într-o astfel de situatie, se va prezenta acordul de asociere(formularul Q) din care vor rezulta cel putin urmatorele: -faptul ca asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea contractului; -nominalizarea liderului asociatiei;-comunicarile se vor face cu liderul asociatiei; -platile se vor face catre liderul asociatiei; -partea/partile din contract urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asociat in parte; Nota: In cazul asocierii unui grup de operatori economici, indeplinirea cerintelor privind situatia economico-financiara, precum si capacitatea tehnica si profesionala, se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, scop in care asociatii au obligatia de a depune documentele relevante mentionate la punctele III.2.2) si III.2.3) din prezenta Fisa de date a achizitiei din care sa rezulte indeplinirea cerintelor respective. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa dovedeasca respectarea tuturor criteriilor de calificare si selectie prevazute in prezentaFisa de date a achizitiei in conformitate cu prevederile Anexei nr. 2 la Ordinul 509/2011.Forma juridica pe care trebuie s-o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul: autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului comertului în original , copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul „ cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii ofertelor , din care sa rezulte ca nu este in stare de faliment , lichidare si ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii. Pentru persoanele juridice/fizice straine –documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul/candidatul este rezident, fiind traduse în limba româna- traducere autorizata Se va solicita ofertantului clasat pe primul loc,daca a prezentat certificatul constatator in copie cu mentiunea conform cu originalul , sa prezinte ,inainte de trasmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire , pentru conformitate , documentele in original/copie legalizata.

Capacitatea economica si financiara

 

 

 

Descriere: 1.Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a realizat o medie a cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului in ultimii 3 ani ( 2009 , 2010 si 2011) de minim 245.000 de lei fara TVA. Ofertantii vor depune bilanturi sau documente edificatoare pentru demonstrarea situatiei economice si financiare.

Capacitatea tehnica si/sau profesionala

 

 

 

Descriere: 1.Declaratie privind lista principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani continând valori, perioade de prestare , beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati Se solicita o lista a contractelor de livrari de produse similare in ultimii 3 ani (cei 3 ani se vor calcula de la data depunerii ofertelor) astfel: Ofertantul trebuie sa faca dovada pentru executarea a maxim 3 (trei)contracte a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu 122.500 de lei fara TVA si al caror obiect sa fi fost furnizarea de produse similare cu cele care fac obiectul procedurii de achizitie.,2.Informatii privind echipamentele si dotarile de specialitate detinute. Se va completa o declaratie privind dotarile specific , utilajele , echipamentul tehnic,mijloace de transport si alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaza sa le foloseasca pentru indeplinirea cerintelor din Caietul de sarcini,3.Declaratia privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere in ultimii 3 ani,4.Informatii privind subcontractantii Declaratie privind partea / partile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanti si specializarea acestora.- formularul se va completa indiferent daca ofertantul are sau nu subcontratanti 1.Certificat de atestare cu privire la implementarea unui sistem de management al calitatii ISO 9001

 

 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)

Procedura

IV.1.1)

Tipul proceduriiCerere de oferta

IV.1.2)

Modalitate de desfasurare: Procedura offline

IV.2)

Criterii de atribuire

IV.2.1)

Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

 

IV.2.2)

Se va organiza licitatie electronica: Nu

IV.3)

Informatii administrative

IV.3.1)

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
Din SEAP.Documentatia este atasata la invitatia de participare.

IV.3.2)

Limba de redactare a ofertei: Romana

IV.3.3)

Moneda in care se transmite oferta de pret: -

IV.3.4)

Data limita de depunere a ofertelor: 23.10.2012 10:00

IV.3.5)

Data si ora deschiderii ofertelor: 23.10.2012 11:00

IV.3.6)

Data limita de valabilitate a ofertei: -

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)

Mod de finantare

VI.1.1)

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Da

VI.1.2)

Tip de finantare: Fonduri europene
Fond european:Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Data expedierii prezentei invitatii: 28.09.2012 11:41

 

 

 

Fisa de date

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 24-08-2012 14:49 Pagina 1/7

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE

NU

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (Activitati)

- Protectie sociala

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SIBIU

Adresa postala: STRADA MORILOR NR. 51A,CUI 11333027, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550197, Romania, Punct(e) de contact: Adriana Pausescu,

Tel. +40 269230089/+40 269210882, In atentia: Adriana Pausescu, Email: ajofmsibiu@yahoo.com, Fax: +40 269230089, Adresa internet (URL):

www.sibiu.anofm.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

Contractul de achizitie de servicii de publicitate si promovare prin realizarea unei campanii de informare a publicului in privinta activitatilor

specifice si rezultatelor obtinute in cadrul Proiectului POSDRU 83/5.2/S/55328 „Antreprenoriatul în mediul rural – o sansa de ocupare.cod

SMIS 19254

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

13 - Servicii de publicitate

Locul principal de prestare: judetul Sibiu

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Contractul de achizitie de servicii de publicitate si promovare prin realizarea unei campanii de informare a publicului in privinta activitatilor

specifice si rezultatelor obtinute in cadrul Proiectului POSDRU 83/5.2/S/55328 „Antreprenoriatul în mediul rural – o sansa de ocupare va

presupune prestarea serviciilor pe 3 module :

-Presa audio , Presa video , Presa scrisa

Intreaga campanie de promovare se va desfasura pe doua etape (fiecare etapa va contine cele 3 module :audio,video , presa scrisa)

- Prima etapa va avea ca scop informarea si constientizarea publicului larg asupra activitatilor specifice proiectului si popularizarea

serviciilor care se desfasoara in cadrul acestuia.

-A doua etapa va avea ca scop prezentarea rezultatelor obtinute in cadrul proiectului, atragerea posibililor angajatori spre persoanele care

au urmat cursuri de formare profesionala si de certificare competente in cadrul proiectului si promovarea produselor si serviciilor (produse

mestesugaresti, servicii ale turismului rural/ecologic) realizate de persoanele din grupul tinta al proiectului.

79341000-6 Servicii de publicitate (Rev.2)

79342200-5 Servicii de promovare (Rev.2)

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

II.1.3) Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

Codul NUTS: RO126 - Sibiu

Tip anunt: Invitatie de participare

Tip legislatie: OG 34

Fisa de date

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 24-08-2012 14:49 Pagina 2/7

Conceperea ,producerea si difuzarea: a 4 spoturi video , 4 spoturi audio si 2 articole presa scrisa impartite astfel

Prima etapa de promovare

1 spot audio radio local

1 spot audio radio national

1 spot video post tv local

1 spot video post tv national

1 articol presa locala

A doua etapa de promovare

1 spot audio radio local

1 spot audio radio national

1 spot video post tv local

1 spot video post tv national

1 articol presa locala

Numarul de difuzari , perioadele de difuzare si celelalte detalii sunt prevazute in Caietul de sarcini

Valoarea estimata fara TVA: 444,380.00 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

7 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1) Ajustarea pretului contractului

Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Fonduri Europene - Fondul Social European 85,94%

Fonduri proprii 14,06%

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.1.1.a) Garantie de participare

Da

In cuantum de 2% din valoarea estimata respectiv 8887,60 de lei.Se constituie in conditiile prevazute in art 86 al.1 din Hg 925/2006(contul

autoritatii contractante este RO 32 TREZ 5765005XXX000195,Trezoreria Sibiu).În cazul ofertantilor din categoria IMM, care fac dovada în

acest sens prin prezentarea documentelor prevazute în Lg. nr.346/2004(art 16 al 2 si Anexa 1)garantia de participare se constituie în

procent de 50% din cuantumul precizat.(Declaratie IMM –formular F).Garantia de participare trebuie sa fie valabila timp de 90 de zile de la

termenul limita de primire a ofertelor .Garantia de participare este valabila pe durata valabilitatii ofertelor.In cazul in care oferta nu este

insotita de documentul ce face dovada constiturii garantiei de participare oferta respectiva va fi respinsa in conditiile art 33 al 3 lit b din HG

nr 925/2006.Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru

deschiderea ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru

participare in conditiile prevazute de art 87 din HG nr 925/2006.In cazul in care contestatia formulata de ofertant in cursul desfasurarii

procedurii este respinsa de CNSC ,conform prevederilor articolului 278^1,alin .1 din OUG nr.34/2006 ,autoritatea contractanta va retine

suma de 4.224,37 lei.Garantia pentru participare se va restitui in conformitate cu prevederile art 88 din HG nr.925/2006

III.1.1.b) Garantie de buna executie

Da

Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 5% din valoarea contractului fara TVA .Garantia de buna executie se constituie in una din

modalitatile si in conformitate cu prevederile art 90 din HG 925/2006

Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila

Autoritatea contractanta va elibera /restitui garantia de buna executie conform prevederilor art 92 al 2 din Hg nr 925/2006.În cazul

ofertantilor care se regasesc în categoria întreprinderilor mici si mijlocii garantia de buna executie se constituie în procent de 50% din

cuantumul precizat în documentatia de atribuire.

III.1.5) Legislatia aplicabila

a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari

publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si

completarile ulterioare;

b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie

publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune

de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

Fisa de date

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 24-08-2012 14:49 Pagina 3/7

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

1.Declaratie privind eligibilitatea in conformitate cu formularul A- incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din OUG nr.34/2006 atrage

excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica -

.Declaratie privind eligibilitatea - formularul A va trebui prezentat si de catre tertul sustinator,daca este cazul

2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 181 din OUG nr. 34/2006 in conformitate cu formularul A^1. Încadrarea în situatiile

prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului de la procedura pentru atribuirea prezentului contract

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 181 din OUG nr. 34/2006 - formularul A^1 va trebui prezentat si de catre tertul sustinator,

daca este cazul ,doar pentru situatiile prevazute la lit.a,c^1 si d ale art 181 din OUG nr 34/2006

3.Certificat fiscal emis de organul de administrare fiscala de pe raza unitatii administrativ teritoriale unde ofertantul isi are

sediulsocial ,privind situatia obligatiilor scadente la bugetul general consolidat , in luna anterioara celei in care se prezinta ofertele , in

original ,copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul „ -„- numai pentru punctul/punctele de lucru implicate in

derularea contractelor

4.Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru luna anterioara celei in care se prezinta ofertele in original , copie

legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul „ -„- numai pentru punctul/punctele de lucru implicat in derularea

contractelor

(Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a exclude ofertantul/candidatul care înregistreaza datorii exigibile la bugetul consolidat

precum si la cel local la data depunerii ofertelor)

5.Declaratia privind calitatea de participant la procedura – formularul B

6.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art 69^1 din OUG nr 34/2006(evitarea conflictului de

interese) –formularul C

Factorii de decizie ai autoritatii contractante ,in conformitate cu prevederile art 69^1,sunt:

- Director executiv Gheorghe Suditu

- Director executiv adjunct Marius Ianu

- Consilier juridic Adriana Pausescu

- Sef Serviciu Contabilitate Maria Verzescu

- Serviciu Achizitii Publice Sorin Hazota

- Manager Proiect Lavinia Lupean

Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute de art 69^1 se va completa atat de catre subcontractant cat si de catre tertul

sustinator

7.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta -Fiecare ofertant va prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care se

certifica faptul ca participarea la respectiva procedura se realizeaza în concordanta cu regulile de concurenta –formular D

Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. Într-o astfel de situatie, se va prezenta acordul de

asociere(formularul Q) din care vor rezulta cel putin urmatorele:

-faptul ca asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea contractului;

-nominalizarea liderului asociatiei;

-comunicarile se vor face cu liderul asociatiei;

-platile se vor face catre liderul asociatiei;

-partea/partile din contract urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asociat in parte;

Nota:

In cazul asocierii unui grup de operatori economici, indeplinirea cerintelor privind situatia economico-financiara, precum si capacitatea

tehnica si profesionala, se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, scop in care asociatii au

obligatia de a depune documentele relevante mentionate la punctele III.2.2) si III.2.3) din prezenta Fisa de date a achizitiei din care sa

rezulte indeplinirea cerintelor respective.

În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa dovedeasca respectarea tuturor criteriilor de calificare si selectie prevazute in

prezentaFisa de date a achizitiei in conformitate cu prevederile Anexei nr. 2 la Ordinul 509/2011.

Forma juridica pe care trebuie s-o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul: autoritatea contractanta isi

rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului comertului în original , copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu

originalul „ cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii ofertelor , din care sa rezulte ca nu este in stare de faliment , lichidare si ca

domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii.

Pentru persoanele juridice/fizice straine –documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare în conformitate cu prevederile

legale din tara în care ofertantul/candidatul este rezident, fiind traduse în limba româna- traducere autorizata

Se va solicita ofertantului clasat pe primul loc,daca a prezentat certificatul constatator in copie cu mentiunea conform cu originalul , sa

prezinte ,inainte de trasmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire , pentru conformitate , documentele in original/copie

legalizata.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

c)OUG 30/2006 privind funct.de verif.a aspect.proced.aferente proc.de atr.a contr.de achiz.publ.cu modif.si compl.ulter.;d)Ord.302/2011 al

ANRMAP privind aprob.formul.standard ale Proc.verbal al sed.de deschid.a ofertelor si Rap.proced.;e)Ord.314/2010 al ANRMAP privind

punerea in aplic.a cert.de particip la lic.cu of.indep.;f)HG 525/2007 privind organiz.si funct.ANRMAP cu modif.sicompl.ult.;g)Ord 509/2011 al

Pres.ANRMAP priv.form.crit.de calif.si sel;h)HG 921/2011 – Norm.de apl.a Oug 30/2006 privind funct.de verif. a aspect.proced. afer.proc.de

atrib.a contr.de ach.publ,a contr.de conces de lucr.publ.si a contr.de conces.de serv;i)Ord. Min.Muncii,Fam.siProt.Soc.1.117/2010

ptr.stab.regul.de eligib.si a list.chelt.eligib.in cadrul operat.finantate prin POSDRU;j)Legisl.eur în dom ach.publ. www.fseromania.ro;k)

www.anrmap.ro;l)Ord.170/2012 al Pres.ANRMAP priv interpr.art 69^1 din OUG 34/2006;m)Ord.171/2012 al Pres.ANRMAP cu priv.laclarif.ce

vizeaza contin.doc.de atrib.

Fisa de date

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 24-08-2012 14:49 Pagina 4/7

1.Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a realizat o medie a cifrei de

afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului in ultimii 3

ani ( 2009 , 2010 si 2011) de minim 600.000 lei fara TVA

Ofertantii vor depune bilanturi sau documente edificatoare pentru

demonstrarea situatiei economice si financiare.

Ofertantii vor prezenta fisa de informatii generale Form. E,

completat inclusiv cu datele ref. la cifra de afaceri realizata în

ultimii trei ani ,2009,2010 si 2011) în RON si Euro(ofert. care nu

au trei exercitii financiare încheiate vor prezenta cifra de afac.

aferenta anilor de funct.).Valorile vor fi expr. in lei si euro la

cursul lei/euro mediu comunicat de BNR astfel

2009 – 1 euro – 4,2373 lei

2010 – 1 euro- 4,2099 lei

2011- 1 euro - 4,2379 lei

Bilanturile sau alte docum edif. ptr demonstrarea sit. econ. si

fin.se vor prezenta in oricare din urm. forme: original,copie

legalizata sau copie lizibila cu ment.conf cu originalul

In cazul depunerii unei of. comune, cer. minima poate fi indepl.

de oricare dintre asociati sau prin cumul.resurselor detinute de

toti asoc.În cazul în care ofertantul se încadr. în categoria IMM,

acesta beneficiaza de red.cu 50% a cerintei privind cifra minima

de afaceri. În aceste situatii, ofertantul trebuie sa completeze si

sa ataseze la oferta Formularul F - Declaratia pe propria

raspundere privind încadr. în categoria IMM

dinsectiuneaformulare.Capacit.econ.si finan. a ofer.poate fi

sustinuta si de o alta persoana,indiferent de natura relatiilor

juridice existente între ofertant si persoana respectiva.În cazul în

care ofertantul îsi demonstreaza capacit. econ.si finan. invocând

si sustin. acordata,în conf.cu prev. alin. precedent,de catre o alta

persoana, atunci ac. are oblig.de a dovedi sustin. de care

beneficiaza,prin prez.unui angajament ferm al pers.

respective,încheiat în formaautentica,prin care aceasta confirma

faptul ca va pune , necond,la dispoz. ofertantului

resurs.financiare invocate.(Form.R).Persoana care asigura

sustin. econ.si finan. nu trebuie sa se afle în sit. care determina

excl. din proc. de atrib conform prev.art 180 si art 181 lit a,c^1 si

d din OUG nr 34/2006.Tertul sustin. va compl.si prezenta si

form.C Decl. pe propria raspundere privind neincadr. in sit.

prevaz.de art 69^1 din OUG nr 34/2006

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea

respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

3.Declaratia privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale

cadrelor de conducere in ultimii 3 ani

Se va completa Formularul I –Declaratia privind efectivele medii

anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere in

ultimii 3 ani

4.Lista personalului folosit de prestator in cadrul contractului trebuie sa

cuprinda cel putin

- un coordonator campanie de constientizare publica, avand experienta

profesionala in realizarea de materiale publicitare

- un expert grafica avand experienta profesionala in editarea grafica a

materialelor publicitare si activitatii corespunzatoare mass media

Personalul poate fi angajat cu contract individual de munca , contract de

colaborare /angajament

Pentru persoanele nominalizate se va depune CV insotit de documentele de

absolvire sau specializare mentionate in CV

Se va prezenta si o declaratie de disponibilitate a personalului responsabil

cu indeplinirea contractului

Se va completa Anexa la Formularul I

Se va completa Formularul I^1- Curriculum vitae

Se va completa Formularul I^2- Declaratie de

disponibilitate ,semnata in original

Copii ale documentelor de absolvire mentionate in CV- uri

5.Informatii privind subcontractantii

Declaratie privind partea / partile din contract care sunt îndeplinite de

subcontractanti si specializarea acestora.- formularul se va completa

indiferent daca ofertantul are sau nu subcontratanti.

Se va completa Formularul K – Declaratie privind partea /

partile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanti si

specializarea acestora.- formularul se va completa indiferent

daca ofertantul are sau nu subcontratanti.

1.Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii efectuate în ultimii

3 ani continând valori, perioade de prestare , beneficiari, indiferent daca

acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.

Se solicita o lista a contractelor de servicii in ultimii 3 ani (cei trei ani se vor

calcula de la data depunerii ofertelor)astfel :

Ofertantul trebuie sa faca dovada pentru prestarea a maxim 3 (trei)

contracte a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu 444.380 de

lei fara TVA si al caror obiect sa fi fost prestarea de servicii similare de

aceeasi natura.

Documente suport: copii dupa contractele de servicii sau copii

dupa informatii relevante din contracte, recomandari, alte

documente care sa ateste serviciile duse la bun sfarsit a

contractelor

Se va completa formularul G-Declaratie privind lista principalelor

prestari de servicii efectuate în ultimii 3 ani continând valori,

perioade de prestare , beneficiari, indiferent daca acestia din

urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. - formular G

Daca valoarea contractelor este in euro se va tine cont de

echivalenta lei/euro dupa cursul lei/euro mediu comunicat de

BNR astfel

2009 – 1 euro – 4,2373 lei

2010 – 1 euro - 4,2099 lei

2011- 1 euro - 4,2379 lei

2.Informatii privind echipamentele si dotarile de specialitate detinute. Se va

completa o declaratie privind dotarile specific , utilajele , echipamentul

tehnic,mijloace de transport si alte mijloace fixe pe care ofertantul se

angajeaza sa le foloseasca pentru indeplinirea cerintelor din Caietul de

sarcini

Se va completa Formularul H- Declaratie privind

utilajele ,instalatiile ,echipamentele tehnice

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea

respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

Fisa de date

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 24-08-2012 14:49 Pagina 5/7

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru

prestarea serviciilor respective

Nu

Certificat de atestare cu privire la implementarea unui sistem de

management al calitatii ISO 9001

Ofertantii vor depune în copie legalizata sau copie lizibila cu

mentiunea „conform cu originalul , semnata si stampilata de

ofertant,un certifícat privind implementarea si mentinerea unui

sistem de asigurare a managementului calitatii pentru activitati

relevante contractului supus procedurii de achizitie: ISO 9001

sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor.

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea

respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de

primire a ofertelor)

90 zile

Offline

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute în Caietul de sarcini .

Informatiile din propunerea tehnica trebuie sa permita identificarea facila a corespondentei continutului acesteia cu cerintele tehnice impuse

în Caietul de sarcini.

.

Se vor oferi detalii pentru executarea fiecarei cerinte din caietul de sarcini sustinute de documentele solicitate.

Elementele propunerii tehnice vor fi prezentate detaliat si complet în corelatie cu prevederile caietului de sarcini.

Conform art. 34, alin. (2) din OUG 34/2006, se va specifica de catre ofertant faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile

referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, care sunt în vigoare la nivel national si care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii

contractului. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere în acest sens

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Fisa de date

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 24-08-2012 14:49 Pagina 6/7

Ofertantul va exprima pretul total ofertat pentru atât în lei, cât si în euro.

Ofertantii vor completa formularul M – Formularul de oferta si Anexa la acesta(Centralizator de preturi)

Data pentru care se determina echivalenta LEI/EURO (curs valutar BNR) este cea din ziua publicarii invitatiei de participare.

- Oferta va avea caracter definitiv si obligatoriu asupra continutului documentatiei pe care o alcatuieste, ea constituind baza semnarii

contractului cu Ofertantul castigator

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Ofertantul trebuie sa ia toate masurile astfel încât oferta sa fie primita si înregistrata de catre autoritatea contractanta pâna la data limita

pentru depunere, stabilita în invitatia de participare.

Ofertele pot fi transmise prin posta sau depuse direct de catre ofertant la adresa indicata în anuntul de participare. Indiferent de

modalitatea de transmitere, ofertantul îsi asuma riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora.

In situatia in care se decaleaza termenul pentru depunerea ofertelor autoritatea contractanta are obligatia de a preciza aceasta

modificare printr-o erata la anuntul de participare care trebuie insa publicata cu cel putin 3 zile inainte de data anuntata initial

pentru deschiderea ofertelor.

 

Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si setul de copii în plicuri separate, marcând corespunzator plicurile cu „ORIGINAL” si, respectiv,

„COPIE”. Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzator si netransparent.

Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, în cazul

în care oferta respectiva este declarata întârziata.

. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE ............... ora

11.00”.

Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus , autoritatea contractanta nu îsi asuma nici o responsabilitate pentru

ratacirea ofertei.

 

Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai înainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei

si numai printr-o solicitare scrisa în acest sens.

În cazul în care ofertantul doreste sa opereze modificari în oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si

înregistrarea modificarilor respective de catre autoritatea contractanta pâna la data limita pentru depunerea ofertelor. Pentru a fi considerate

parte a ofertei, modificarile trebuie prezentate în conformitate cu prevederile de mai sus cu amendamentul ca pe plicul exterior se va marca,

în mod obligatoriu, si inscriptia „MODIFICARI”.

Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor, sub

sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si a pierderii garantiei pentru participare.

 

Oferte întârziate

Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa decât cea stabilita în anuntul de participare, ori care este primita de catre autoritatea

contractanta dupa expirarea datei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa.

Ofertele se vor prezenta în original si în copie, semnate pe fiecare pagina de reprezentantul autorizat al ofertantului si însotite de

un opis al documentelor depuse. Ofertantul va introduce oferta sa, în original si în copie, separat în doua plicuri, marcate „ORIGINAL” si

„COPIE” si inscriptionate cu numele/denumirea si adresa ofertantului. Propunerea tehnica, propunerea financiara si documentele de

calificare, inclusiv dovada constituirii garantiei de participare, se vor introduce în plicuri distincte marcate corespunzator. Plicurile cu ofertele

vor fi introduse într-un plic exterior, închis corespunzator si netransparent, pe care se va mentiona „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE

DE .......... ora .................”.

 

Oferta va fi insotita de scrisoarea de inaintare conform formularului N

Nu sunt acceptate oferte alternative.

Oferta va putea fi depusa/transmisa la sediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Sibiu, str. Morilor, nr. 51 A, jud.

Sibiu , cod 550197, secretariat, etaj 3, cam 337, luni-vineri, ora: 08:00 - 16:00.

Data limita pentru depunerea ofertei : ............... ora 10:00.

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de ........2012 ora 11.00 la sediul autoritatii contractante din Sibiu, str. Morilor nr 51 A

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Fisa de date

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 24-08-2012 14:49 Pagina 7/7

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC

Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.3) ALTE INFORMATII

Ofertantii au dreptul de a demonstra îndepl.crit.de calif.fie prin depunerea docum. solicitate,fie prin prez.initiala a unei decl.pe propria

raspundere,semnata de reprez.legal,prin care confirma ca îndepl.cer.de calif. astfel cum au fost solicitate în fisa de date(Form.J).Decl.va fi

însotita de o anexa în care ofertantul va mentiona succint dar precis,modul concret de indepl.a respectivelor cerinte. În cazul în care ofertantii

uzeaza de dreptul de a depune initial doar decl.privind îndepl. cer.de calif,acestia au oblig.de a prezenta docum.cerute în fisa de date a

ach.ptr. demonstrarea îndepl.cer.de calif.în termen de cel mult 3 zile lucr.de la sol.autorit.contr.In cazul in care ofertele clas.pe primul loc au ac.

pret,autorit.contract va solicita reofert. in plic inchis,in vederea departajarii acestora.Ptr vizualiz. documen. de atrib.încarcate în SEAP operat.

economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic(ac.program este disponibil gratuit pe site-urile furniz.de

semnatura electronica).

VI.4) CAI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:

office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Conform art 256 ^2 din OUG nr 34/2006 in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a unui act emis de autoritatea

contractanta si considerat nelegal

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Sibiu

Adresa postala: Str.Morilor nr 51 A ,Sibiu, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550179, Romania, Tel. +40 269230089/+40 269210882, Email:

ajofmsibiu@yahoo.com, Fax: +40 269230089, Adresa internet (URL): www.sibiu.anofm.ro

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI

COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Da

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul POSDRU 83/5.2/S/55328 „Antreprenoriatul în mediul rural – o sansa de

ocupare.COD SMIS 19254

Tipul de finantare: Fonduri europene

Fond european: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

 

Sibiu, 26.07.2012                                                  

Nr. Inreg.

                                                                

COMUNICAT DE PRESĂ

 

320 de persoane din grupul ţintă vor participa la cursurile de Antreprenoriat şi TIC

în cadrul proiectului

Antreprenoriatul în Mediul Rural – O şansă de ocupare

 

Activitatea de furnizare a programelor de formare profesională din cadrul Proiectului Antreprenoriatul în Mediul Rural – O şansă de ocupare a fost demarată în Regiunile Nord-Vest (Satu-Mare) şi Vest (Hunedoara), urmând ca la sfârşitul lunii august 2012, activitatea să înceapă şi la nivelul Regiunilor Centru (Sibiu) şi Sud-Muntenia (Teleorman). Activitatea cuprinde organizarea a două cursuri, respectiv cursul de ANTREPRENORIAT şi cursul de COMPETENŢE INFORMATICE (TIC), cursuri la care vor participa 320 de persoane din grupului ţintă al proiectului.

Astfel la nivelul judeţului Satu - Mare 40 de persoane au început cursul de Antreprenoriat iar alte 30 de persoane participă la cursul de TIC. La nivelul judeţului Hunedoara 52 de persoane urmează cursul de Antreprenoriat şi 30 de persoane frecventează cursul de TIC. Deoarece membrii grupului ţintă care participă la aceste cursuri provin din diferite localităţi la nivelul celor două regiuni, transportul cursanţilor în localităţile Satu - Mare, Orăştie, Orăştioara de Sus şi Romos, unde se desfăşoară  cursurile, este oferit gratuit cursanţilor prin proiect. De asemenea persoanele care au o prezenţă de peste 70% la cele două cursuri şi se prezintă la examenul final beneficiază pe durata derulării programului de formare profesională de o subvenţie lunară în valoare de 250 de lei.  

În următoarea perioadă în judeţul Sibiu vor participa la cursul de Antreprenoriat 45 de persoane iar la cursul de TIC alte 28 de persoane. În judeţul Teleorman 80 de persoane vor urma cursul de Antreprenoriat iar 15 persoane cursul de TIC.

Prin cursul de Antreprenoriat proiectul îşi propune să le dezvolte cursanţilor următoarele competenţe şi abilităţi: cunoaşterea prevederilor legislative referitoare la înfiinţarea unei organizaţii, identificarea corectă a întreprinderilor mici şi mijlocii şi valorificarea oportunităţilor pentru dezvoltarea acestora, cunoaşterea structurii unui plan de afaceri, întocmirea planului de afaceri, identificarea principalelor surse de finanţare, cunoaşterea componenţelor mixului de marketing, poziţionarea pe piaţă.

Cursul de competenţe informatice (TIC) urmăreşte dezvoltarea următoarelor competenţe şi abilităţi specifice: înţelegerea arhitecturii de bază a unui PC, utilizarea sistemului de operare, personalizarea sistemului de operare, editarea unui text, realizarea de tabele şi utilizarea de formule, realizarea de prezentări, conceperea unui baze de date şi extragerea rapoartelor, navigarea pe Internet, transmiterea şi primirea de poştă electronică.

 Proiectul Antreprenoriatul în Mediul Rural – O şansă de ocupare este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”. Derulat în perioada 1 iulie 2010 - 30 iunie 2013, proiectul se înscrie în Axa prioritară 5 – Promovarea măsurilor active de ocupare, Domeniul major de intervenţie 5.2. – Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă.

Persoană de contact :

Aniela Corlăteanu – Expert vizibilitate

   Tel.: 0745-333-200

 

 

 

Fisa de date servicii transporturi

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02-07-2012 15:08 Pagina 1/8

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE

NU

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (Activitati)

- Protectie sociala

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SIBIU

Adresa postala: STRADA MORILOR NR. 51A, CUI 11333027, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550197, Romania, Punct(e) de contact: Adriana Pausescu,

Tel. +40 269230089/+40 269210882, In atentia: Adriana Pausescu, Email: ajofmsibiu@yahoo.com, Fax: +40 269230089, Adresa internet (URL):

www.sibiu.anofm.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Tip anunt: Invitatie de participare

Tip legislatie: OG 34

Fisa de date

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02-07-2012 15:08 Pagina 2/8

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

Contractul de achizitie de servicii de transport pentru grupul tinta care va urma cursuri de formare profesionala si de certificare

competenţe, in cadrul proiectului POSDRU 83/5.2/S/55328 „Antreprenoriatul în mediul rural – o sansa de ocupare.

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

2 - Servicii de transport terestru, inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate si servicii de curierat, cu exceptia transportului de

corespondenţa

Locul principal de prestare: Jud .Sibiu cod NUTS RO126

Jud. Teleorman cod NUTS RO317

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Contractul de achizitie de servicii de transport pentru grupul tinta care va urma cursuri de formare profesionala si certificare competente , in

cadrul proiectului POSDRU 83/5.2/S/55328 „Antreprenoriatul în mediul rural – o sansa de ocupare impartit pe loturi (in numar de 2) astfel:

Lotul 1 - Servicii de transport pentru persoanele membre ale grupului tinta din judetul Sibiu care vor urma cursuri de formare profesionala si

certificare competente

Lotul 2 - Servicii de transport pentru persoanele membre ale grupului tinta din judetul Teleorman care vor urma cursuri de formare

profesionala si certificare competente

60172000-4 Inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer (Rev.2)

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Da - unul sau mai multe loturi

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Achizitia de servicii de transport pe 2 loturi:

Lot 1 -Servicii de transport pentru judetul Sibiu(1524 km)-valoare estimata 50.616 lei;

Lot 2- Servicii de transport pentru judetul Teleorman (770 km)-valoare estimata 36.080 lei;

Valoarea estimata fara TVA: 86,696.00 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

5 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.1.3) Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

Codul NUTS: RO126 - Sibiu

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1) Ajustarea pretului contractului

Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1.a) Garantie de participare

Da

Ptr.lot 1 - 1.012 lei.Ptr.lot. 2 – 721 lei .Se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de

garantare emis in conditiile legii de o soc. bancara ori de o soc. de asigurari (scris de garantie bancara –Form. L) care se prezinta in

original,în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire.Cu ordin de plata confirmat de banca,în contul autorit.

contract. nr.RO32TREZ5765005XXX000195,Trez. Sibiu.În cazul ofertantilor din categoria IMM ,garantia de participare se constituie în

procent de 50% din cuantumul precizat(Decl IMM –form F) Garantia de participare este valabila pe durata valabilitatii ofertelor.Ofertele care

nu sunt însotite de dovada constituirii garantiei pentru participare vor fi respinse si returnate la deschidere.Dovada constituirii garantiei de

participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.Garantia de participare se prezinta in

original si trebuie sa fie irevocabila. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzând suma

constituita, atunci când acesta din urma se afla în oricare dintre urmatoarele situatii:a)îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b)oferta sa fiind stabilita câstigatoare, nu constituie garantia de buna executie a contractului în perioada de valabilitate a ofertei si,oricum, nu

mai târziu de 15 zile de la semnarea contractului;c)oferta sa fiind

stabilita câstigatoare,refuza sa semneze contractul de achizitie publica în perioada de valabilitate a ofertei.

Fisa de date

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02-07-2012 15:08 Pagina 3/8

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Proiect finantat din fonduri comunitare - Fonduri europene (FSE) Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea

Resurselor Umane si Bugetul de stat

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

1.Declaratie privind eligibilitatea in conformitate cu formularul A- incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din OUG nr.34/2006 atrage

excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica

2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 181 din OUG nr. 34/2006 in conformitate cu formularul A^1. Încadrarea în situatiile

prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului de la procedura pentru atribuirea prezentului contract

3.Certificat fiscal emis de organul de administrare fiscala de pe raza unitatii administrativ teritoriale unde ofertantul isi are sediul

social ,privind situatia obligatiilor scadente la bugetul general consolidat , in luna anterioara celei in care se prezinta ofertele , in

original ,copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul „

4.Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru luna anterioara celei in care se prezinta ofertele in original , copie

legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul „

(Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a exclude ofertantul/candidatul care înregistreaza datorii exigibile la bugetul consolidat

precum si la cel local la data depunerii ofertelor)

5.Declaratia privind calitatea de participant la procedura – formularul B

6.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art 69^1 din OUG nr 34/2006(evitarea conflictului de

interese) –formularul C

Factorii de decizie ai autoritatii contractante ,in conformitate cu prevederile art 69^1,sunt:

- Director executiv Gheorghe Suditu

- Director executiv adjunct Marius Ianu

- Consilier juridic Adriana Pausescu

- Sef Serviciu Contabilitate Maria Verzescu

- Serviciu Achizitii Publice Sorin Hazota

- Manager Proiect Lavinia Lupean

7.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta -Fiecare ofertant va prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care se

certifica faptul ca participarea la respectiva procedura se realizeaza în concordanta cu regulile de concurenta –formular D

Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. Într-o astfel de situatie, se va prezenta acordul de

asociere(formularul Q) din care vor rezulta cel putin urmatorele:

-faptul ca asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea contractului;

-nominalizarea liderului asociatiei;

-comunicarile se vor face cu liderul asociatiei;

-platile se vor face catre liderul asociatiei;

-partea/partile din contract urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asociat in parte;

Nota:

In cazul asocierii unui grup de operatori economici, indeplinirea cerintelor privind situatia economico-financiara, precum si capacitatea

tehnica si profesionala, se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, scop in care asociatii au

obligatia de a depune documentele relevante mentionate la punctele III.2.2) si III.2.3) din prezenta Fisa de date a achizitiei din care sa

rezulte indeplinirea cerintelor respective.

În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa dovedeasca respectarea tuturor criteriilor de calificare si selectie prevazute in prezenta

Fisa de date a achizitiei in conformitate cu prevederile Anexei nr. 2 la Ordinul 509/2011.

Forma juridica pe care trebuie s-o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul: autoritatea contractanta isi

rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare

III.1.1.b) Garantie de buna executie

Nu

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

III.1.5) Legislatia aplicabila

a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari

publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si

completarile ulterioare;

b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie

publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune

de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

c)OUG 30/2006 privind funct.de verif.a aspect.proced.aferente proc.de atr.a contr.de achiz.publ.cu modif.si compl.ulter.;d)Ord.302/2011 al

ANRMAP privind aprob.formul.standard ale Proc.verbal al sed.de deschid.a ofertelor si Rap.proced.;e)Ord.314/2010 al ANRMAP privind

punerea in aplic.a cert.de particip la lic.cu of.indep.;f)HG 525/2007 privind organiz.si funct.ANRMAP cu modif.sicompl.ult.;g)Ord 509/2011 al

Pres.ANRMAP priv.form.crit.de calif.si sel;h)HG 921/2011 – Norm.de apl.a Oug 30/2006 privind funct.de verif. a aspect.proced. afer.proc.de

atrib.a contr.de ach.publ,a contr.de conces de lucr.publ.si a contr.de conces.de serv;i)Ord. Min.Muncii,Fam.siProt.Soc.1.117/2010

ptr.stab.regul.de eligib.si a list.chelt.eligib.in cadrul operat.finantate prin POSDRU;j)Legisl.eur în dom ach.publ. www.fseromania.ro;k)

www.anrmap.ro;l)Ord.170/2012 al Pres.ANRMAP priv interpr.art 69^1 din OUG 34/2006;m)Ord.171/2012 al Pres.ANRMAP cu priv.la

clarif.ce vizeaza contin.doc.de atrib.

Fisa de date

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02-07-2012 15:08 Pagina 4/8

1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului comertului în original , copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu

originalul „

Pentru persoanele juridice/fizice straine –documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare în conformitate cu prevederile

legale din tara în care ofertantul/candidatul este rezident, fiind traduse în limba româna- traducere autorizata

2.Asigurarea de raspundere civila a transportatorului care se va prezenta in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu

originalul"- in conformitate cu prevederile Legii nr .136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania

Se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire ,sa prezinte pentru

conformitate ,documentele in original/copie legalizata.

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a realizat o medie a cifrei de afaceri

globale, in ultimii 3 ani (2009, 2010 si 2011 ), nu mai mica decat

Pentru lotul 1 : 101.232 lei fara TVA

Pentu Lotul 2 : 72.160 lei fara TVA

Valorile vor fi exprimate in lei si euro la cursul lei/euro mediu comunicat de

BNR astfel

2009 – 1 euro – 4,2373 lei

2010 – 1 euro- 4,2099 lei

2011- 1 euro - 4,2379 lei

Ofertantii vor prezenta fisa de informatii generale – Formularul E,

completat inclusiv cu datele referitoare la cifra de afaceri

realizata în ultimii trei ani ,2009,2010 si 2011) în RON si Euro

(ofertantii care nu au trei exercitii financiare încheiate vor

prezenta cifra de afaceri aferenta anilor de functionare). Valorile

vor fi exprimate in lei si euro la cursul lei/euro mediu comunicat

de BNR astfel

2009 – 1 euro – 4,2373 lei

2010 – 1 euro- 4,2099 lei

2011- 1 euro - 4,2379 lei

În cazul ofertelor individuale (depuse de un singur operator

economic) se va lua în considerare media cifrei de afaceri a

acestuia pentru anii de referinta indicati. În cazul ofertelor

comune (depuse de o asociere), se va lua în calcul media cifrei

de afaceri a asocierii respective pentru anii de referinta

mentionati, calculata ca medie aritmetica anuala a cifrelor de

afaceri anuale individuale ale fiecaruia dintre asociati.

În cazul în care ofertantul se încadreaza în categoria

întreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum acestea sunt definite

prin Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii

întreprinderilor mici si mijlocii, publicata în Monitorul Oficial

nr.681 /29 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare,

acesta beneficiaza de reducerea cu 50% a cerintei privind cifra

minima de afaceri. În aceste situatii, ofertantul trebuie sa

completeze si sa ataseze la oferta Formularul F - Declaratia pe

propria raspundere privind încadrarea în categoria IMM din

sectiunea formulare.

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea

respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Informatii privind personalul tehnic de specialitate.Ofertantul va completa

Declaratia privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale

cadrelor de conducere,mentionand (conform Formularului I)personalul de

specialitate care va fi responsabil pentru indeplinirea contractului

Se va completa Formularul I –Declaratia privind efectivele medii

anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere

Informatii privind subcontractantii

Declaratie privind partea / partile din contract care sunt îndeplinite de

subcontractanti si specializarea acestora.Formularul se va completa

indiferent daca ofertantul are sau nu subcontratanti.In situatia in care

ofertantul va avea subcontractanti,subcontractantii vor completa si prezenta

formularul C - Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in

situatiile prevazute de art 69^1 din OUG nr 34/2006(evitarea conflictului de

interese)

Se va completa Formularul K – Declaratie privind partea/partile

din contract care sunt îndeplinite de subcontractanti si

specializarea acestora

Informatii privind echipamentele si dotarile de specialitate

detinute.Ofertantul trebuie sa faca dovada detinerii sub orice forma a

echipamentelor si utilajelor(autobuze, microbuze)necesare indeplinirii

contractului.Ofertantul va preciza de asemenea anul de fabricatie al

echipamentelor (autobuze,microbuze)puse la dispozitie pentru indeplinirea

contractului.

Se va completa Formularul H - Declaratie privind

utilajele ,instalatiile ,echipamentele tehnice

Experienta similara

Ofertantul va completa declaratie privind lista principalelor prestari de

servicii efectuate în ultimii 3 ani continând valori, perioade de prestare ,

beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau

clienti privati.(formularul G)

Se solicita o lista a contractelor de servicii in ultimii 3 ani astfel :

Lotul 1 pentru minim un contract similar de valoare minima 50.616 de

lei sau cel mult a 3 (trei)contracte similare a caror valoare cumulata sa fie

de 50.616 de lei

Lotul 2 pentru minim un contract similar de valoare minima 36.080 de lei

sau cel mult a 3 (trei)contracte similare a caror valoare cumulata sa fie de

36.080 de lei

Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii efectuate

în ultimii 3 ani continând valori, perioade de prestare ,

beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati

contractante sau clienti privati. - formular G

Ca dovada a indeplinirii cerintei obligatorii ofertantul va prezenta

documente/contracte/procese verbale de receptie prin care sa

confirme prestarea de servicii similare celor solicitate prin

prezenta documentatie.

Daca valoarea contractelor este in euro se va tine cont de

echivalenta lei/euro dupa cursul lei/euro mediu comunicat de

BNR astfel

2009 – 1 euro – 4,2373 lei

2010 – 1 euro - 4,2099 lei

2011- 1 euro - 4,2379 lei

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea

respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

Fisa de date

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02-07-2012 15:08 Pagina 5/8

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru

prestarea serviciilor respective

Nu

Certificat ISO 9001 Ofertantii vor depune în copie legalizata sau copie lizibila cu

mentiunea„conform cu originalul

certificata conform cu originalul, semnata si stampilata de

ofertant, certifícate privind implementarea si mentinerea unui

sistem de asigurare a managementului calitatii pentru activitati

relevante contractului supus procedurii de achizitie: SR EN ISO

9001 sau echivalent, valabile la data limita de depunere a

ofertelor

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea

respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de

primire a ofertelor)

90 zile

Offline

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertele tehnice se vor depune pentru fiecare lot in parte

Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute în Caietul de sarcini .

Informatiile din propunerea tehnica trebuie sa permita identificarea facila a corespondentei continutului acesteia cu cerintele tehnice impuse

în Caietul de sarcini.

Ofertantul va tine cont la elaborarea ofertei de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii

Ofertantul va completa o declaratie prin care sa dovedeasca ca la elaborarea ofertei a tinut cont(in conformitate cu prevederile art 34 din

OUG nr 34/2006 )de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Fisa de date

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02-07-2012 15:08 Pagina 6/8

Ofertele financiare se vor depune pentru fiecare lot in parte.

Ofertantul va exprima pretul total ofertat pentru atât în lei, cât si în euro.

Ofertantul va tine cont la redactarea ofertei financiare de rutele prevazute in Caietul de sarcini,de numarul de persoane preconizate a fi

transportate ,de mijloacele de transport pe care le va utiliza pentru indeplinirea contractului si de tariful pe km.

Ofertantii vor completa formularul M – Formularul de oferta.

Echivalenta Ron / Euro se stabileste la cursul de referinta comunicat de BNR cu 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor

- Oferta va fi ferma pe toata perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor

- Oferta va avea caracter definitiv si obligatoriu asupra continutului documentatiei pe care o alcatuieste, ea constituind baza semnarii

contractului cu Ofertantul castigator

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Documentele de calificare, ofertele tehnice si cele financiare se vor depune pentru fiecare lot in parte

Ofertantul trebuie sa ia toate masurile astfel încât oferta sa fie primita si înregistrata de catre autoritatea contractanta pâna la data limita

pentru depunere, stabilita în invitatia de participare.

Ofertele pot fi transmise prin posta sau depuse direct de catre ofertant la adresa indicata în anuntul de participare. Indiferent de modalitatea

de transmitere, ofertantul îsi asuma riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora.In situatia in care se decaleaza termenul pentru

depunerea ofertelor autoritatea contractanta are obligatia de a preciza aceasta modificare printr-o erata la anuntul de participare care trebuie

insa publicata cu cel putin 3 zile inainte de data anuntata initial pentru deschiderea ofertelor.

Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si setul de copii în plicuri separate, marcând corespunzator plicurile cu „ORIGINAL” si, respectiv,

„COPIE”. Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzator si netransparent. Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu

denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, în cazul în care oferta respectiva este declarata

întârziata.

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE ............... ora 11.00”.

Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus , autoritatea contractanta nu îsi asuma nici o responsabilitate pentru

ratacirea ofertei.

Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai înainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai

printr-o solicitare scrisa în acest sens.

În cazul în care ofertantul doreste sa opereze modificari în oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si înregistrarea

modificarilor respective de catre autoritatea contractanta pâna la data limita pentru depunerea ofertelor. Pentru a fi considerate parte a

ofertei, modificarile trebuie prezentate în conformitate cu prevederile de mai sus cu amendamentul ca pe plicul exterior se va marca, în mod

obligatoriu, si inscriptia „MODIFICARI”.

Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea

excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si a pierderii garantiei pentru participare.

Oferte întârziate

Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa decât cea stabilita în anuntul de participare, ori care este primita de catre autoritatea

contractanta dupa expirarea datei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa.

Ofertele se vor prezenta în original si în copie, semnate pe fiecare pagina de reprezentantul autorizat al ofertantului si însotite de un opis al

documentelor depuse. Ofertantul va introduce oferta sa, în original si în copie, separat în doua plicuri, marcate „ORIGINAL” si „COPIE” si

inscriptionate cu numele/denumirea si adresa ofertantului. Propunerea tehnica, propunerea financiara si documentele de calificare, inclusiv

dovada constituirii garantiei de participare, se vor introduce în plicuri distincte marcate corespunzator. Plicurile cu ofertele

vor fi introduse într-un plic exterior, închis corespunzator si netransparent, pe care se va mentiona „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE

DE .......... ora .................”.

Oferta va fi insotita de scrisoarea de inaintare conform formularului N

In scrisoarea de inaintare se va(vor) mentiona lotul/loturile pentru care se depune oferta

Nu sunt acceptate oferte alternative.

Oferta va putea fi depusa/transmisa la sediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Sibiu, str. Morilor, nr. 51 A, jud. Sibiu ,

cod 550197, secretariat, etaj 3, cam 337, luni-vineri, ora: 08:00 - 16:00.

Data limita pentru depunerea ofertei : ............... ora 10:00.

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de ........2011 ora 11.00 la sediul autoritatii contractante din Sibiu, str. Morilor nr 51 A

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Fisa de date

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02-07-2012 15:08 Pagina 7/8

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC

Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.3) ALTE INFORMATII

Capacitatea econ.si finan. a ofertantului poate fi sustinuta si de o alta persoana,indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant si

persoana respectiva.În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea econ. si finan. invocând si sustinerea acordata,în conformitate cu

prev. alin. precedent,de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza,prin prezentarea unui

angajament ferm al persoanei respective, încheiat în forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune, neconditionat,la dispozitia

ofertantului resursele financiare invocate.(Form.R).Persoana care asigura sustinerea econ.si finan. nu trebuie sa se afle în situatia care

determina excluderea din procedura de atribuire, conf.prev.art.180 si art 181 lit.a,lit.c^1,lit.d din OUG nr.34/2006.Tertul sustinator va completa

si prezenta si formularul C Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevaz. de art 69^1 din OUG nr 34/2006.

Ofertantii au dreptul de a demonstra îndeplinirea criteriilor de calificare fie prin depunerea documentelor solicitate,fie prin prezentarea initiala a

unei decl.pe propria raspundere,semnata de reprezentantul legal,prin care confirma ca îndeplinesc cerintele de calificare astfel cum au fost

solicitate în fisa de date(Form. J).Declaratia va fi însotita de o anexa în care ofertantul va mentiona succint dar precis, modul concret de

indeplinire a respectivelor cerinte. În cazul în care ofertantii uzeaza de dreptul de a depune initial doar declaratia privind îndeplinirea cerintelor

de calificare, acestia au obligatia de a prezenta documentele cerute în fisa de date a achizitiei pentru demonstrarea îndeplinirii cerintelor de

calificare în termen de cel mult 3 zile lucratoare de la solicitarea autoritatii contractante.In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au acelasi

pret,autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii acestora.

VI.4) CAI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:

office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Conform art 256 ^2 din OUG nr 34/2006 in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a unui act emis de autoritatea

contractanta si considerat nelegal

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Sibiu

Adresa postala: Str. Morilor nr 51 A, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550179, Romania, Tel. +40 269230089/+40 269210882, Email:

ajofmsibiu@yahoo.com, Fax: +40 269230089, Adresa internet (URL): www.sibiu.anofm.ro

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI

COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Da

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor

Umane

Tipul de finantare: Fonduri europene

Fond european: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Anexa B

INFORMATII PRIVIND LOTURILE

Fisa de date

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02-07-2012 15:08 Pagina 8/8

LOT NR. 2 DENUMIRE: Servicii de transport pentru persoanele membre ale grupului

tinta din judetul Teleorman

1) DESCRIERE SUCCINTA

Servicii de transport pentru persoanele membre ale grupului tinta din judetul Teleorman care vor urma cursuri de formare profesionala

si certificare competente

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

60172000-4 Inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

770 de km.Traseeele , locatiile si numarul de persoane se regasesc in Caietul de sarcini

Valoarea estimata fara TVA: 36,080.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 5 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Valoarea garantiei de participare: 721.00 RON

LOT NR. 1 DENUMIRE: Servicii de transport pentru persoanele membre ale grupului

tinta din judetul Sibiu

1) DESCRIERE SUCCINTA

Servicii de transport pentru persoanele membre ale grupului tinta din judetul Sibiu care vor urma cursuri de formare profesionala si

certificare competente

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

60172000-4 Inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

1524 de km.Traseeele , locatiile si numarul de persoane se regasesc in Caietul de sarcini

Valoarea estimata fara TVA: 50,616.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 5 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Valoarea garantiei de participare: 1012.00 RON

 

 

 

 

Fisa de date

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 09-05-2012 11:26 Pagina 1/9

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE

NU

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (Activitati)

- Protectie sociala

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SIBIU

Adresa postala: STRADA MORILOR NR. 51A ,CUI 11333027, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550197, Romania, Punct(e) de contact: Adriana Pausescu,

Tel. +40 269230089/+40 269210882, In atentia: Adriana Pausescu, Email: ajofmsibiu@yahoo.com, Fax: +40 269230089, Adresa internet (URL):

www.sibiu.anofm.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Tip anunt: Invitatie de participare

Tip legislatie: OG 34

Fisa de date

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 09-05-2012 11:26 Pagina 2/9

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

Contractul de achizitie de servicii de transport pentru grupul tinta care va urma cursuri de formare profesionala si de certificare

competente , in cadrul proiectului POSDRU 83/5.2/S/55328 „Antreprenoriatul în mediul rural – o sansa de ocupare.

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

2 - Servicii de transport terestru, inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate si servicii de curierat, cu exceptia transportului de

corespondenta

Locul principal de prestare: Jud .Sibiu cod NUTS RO126

 

Jud. Teleorman cod NUTS RO317

 

Jud .Hunedoara cod NUTS RO 423

 

Jud.Satu Mare cod NUTS RO 115

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Contractul de achizitie de servicii de transport pentru grupul tinta care va urma cursuri de formare profesionala si certificare competente , in

cadrul proiectului POSDRU 83/5.2/S/55328 „Antreprenoriatul în mediul rural – o sansa de ocupare impartit pe loturi (in numar de 4) astfel:

Lotul 1 - Servicii de transport pentru persoanele membre ale grupului tinta din judetul Sibiu care vor urma cursuri de formare profesionala si

certificare competente

Lotul 2 - Servicii de transport pentru persoanele membre ale grupului tinta din judetul Teleorman care vor urma cursuri de formare

profesionala si certificare competente

Lotul 3 - Servicii de transport pentru persoanele membre ale grupului tinta din judetul Hunedoara care vor urma cursuri de formare

profesionala si certificare competente

Lotul 4 - Servicii de transport pentru persoanele membre ale grupului tinta din judetul Satu Mare care vor urma cursuri de formare

profesionala si certificare competente

Traseele ,locatiile si numarul de persoane pentru fiecare lot se regasesc in Caietul de sarcini.

60172000-4 Inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer (Rev.2)

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Da - unul sau mai multe loturi

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Achiz.de servicii de transport pe 4 loturi:

Lot 1 -Serv.de transport pentru jud. Sibiu(1524 km)-val.estim 50.616 lei;

Lot 2- Serv.de transport pentru jud.Teleorman (770 km)-val.estim. 36.080 lei;

Lot 3- Serv.de transport pentru jud.Hunedoara(396 km)-val.estim. 25.344 lei;

Lot 4 -Serv de transport pentru jud.Satu Mare(3.002 km)- val.estim. 62.648 lei

Valoarea estimata fara TVA: 174,688.00 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

7 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.1.3) Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

Codul NUTS: RO126 - Sibiu

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1) Ajustarea pretului contractului

Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1.a) Garantie de participare

Da

Fisa de date

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 09-05-2012 11:26 Pagina 3/9

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Proiect finantat din fonduri comunitare - Fonduri europene (FSE) Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea

Resurselor Umane si Bugetul de stat

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Ptr.lot 1 - 1.012 lei.Ptr.lot. 2 – 721 lei.Ptr.lot 3 – 506 lei.Ptr.lot 4 – 1252 lei .Se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de

garantare emis in conditiile legii de o soc. bancara ori de o soc. de asigurari (scris de garantie bancara –Form. L) care se prezinta in

original,în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire.Cu ordin de plata confirmat de banca,în contul autorit.

contract. nr.RO32TREZ5765005XXX000195,Trez. Sibiu.În cazul ofertantilor din categoria IMM ,garantia de participare se constituie în

procent de 50% din cuantumul precizat(Decl IMM –form F) Garantia de participare este valabila pe durata valabilitatii ofertelor.Daca

scrisoarea de Garantie Bancara/Instrumentul de garantare nu contine inclusiv mentiunea de la punctul d), conform formularului atasat, oferta

va fi respinsa in temeiul art 33(3) lit. b din HG 925/2006.Ofertele care nu sunt însotite de dovada constituirii garantiei pentru participare vor fi

respinse si returnate la deschidere.Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite

pentru deschiderea ofertelor.Garantia de participare se prezinta in original si trebuie sa fie irevocabila. Autoritatea contractanta are dreptul

de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzând suma constituita, atunci când acesta din urma se afla în oricare dintre urmatoarele

situatii:a)îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; b)oferta sa fiind stabilita câstigatoare, nu constituie garantia de buna

executie a contractului în perioada de valabilitate a ofertei si,oricum, nu mai târziu de 15 zile de la semnarea contractului;c)oferta sa fiind

stabilita câstigatoare,refuza sa semneze contractul de achizitie publica în perioada de valabilitate a ofertei.

III.1.1.b) Garantie de buna executie

Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila

a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari

publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si

completarile ulterioare;

b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie

publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune

de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

c)OUG 30/12.04.2006 privind functia de verif.a aspectelor proced.aferente proc.de atrib. a contr.de achiz. publ.,cu modif.si

compl.ulterioare;d)Ordinul 302/2011 al ANRMAP privind aprobarea formularelor standard ale Proc.verbal al sedintei de deschid.a ofertelor

si Rap. proced.;e)Ord.314/2010 al ANRMAP privind punerea in aplic.a certif.de particip la licit.cu of.independenta;f)HG 525/2007 privind

organiz.si funct.ANRMAP cu modif.sicompl.ulterioare;g)Ord 509/2011 al Pres. ANRMAP privind form.crit.de calif.si selectie;h)HG 921/2011 –

Normele de aplic a Oug 30/2006 privind functia de verif. a aspectelor proced. aferente proc.de atrib. a contr.de achiz.publ.,a contract.de

conces de lucr.publ.si a contract.de conces.de servicii;i)Ord. Min.Muncii,Fam.siProt.Soc.nr.1.117/2010 ptr. stab.regulilor de eligib.si a listei

chelt.eligib.in cadrul operat.finantate prin POSDRU;j)Legisla?ia europeana în dom achiz.publ.- www.fseromania.ro;k)www.anrmap.ro

Fisa de date

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 09-05-2012 11:26 Pagina 4/9

1.Declaratie privind eligibilitatea in conformitate cu formularul A- incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din OUG nr.34/2006 atrage

excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica

2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 181 din OUG nr. 34/2006 in conformitate cu formularul A^1. Încadrarea în situatiile

prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului de la procedura pentru atribuirea prezentului contract

3.Certificat fiscal emis de organul de administrare fiscala de pe raza unitatii administrativ teritoriale unde ofertantul isi are sediul

social ,privind situatia obligatiilor scadente la bugetul general consolidat , in luna anterioara celei in care se prezinta ofertele , in original ,

copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul „

4.Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru luna anterioara celei in care se prezinta ofertele in original , copie

legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul „

(Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a exclude ofertantul/candidatul care înregistreaza datorii exigibile la bugetul consolidat

precum si la cel local la data depunerii ofertelor)

5.Declaratia privind calitatea de participant la procedura – formularul B

6.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art 69^1 din OUG nr 34/2006(evitarea conflictului de

interese) –formularul C

Factorii de decizie ai autoritatii contractante ,in conformitate cu prevederile art 69^1,sunt:

- Director executiv Mircea Dorin Cretu

- Director executiv adjunct Ioan Lucian Hambasan

- Consilier juridic Adriana Pausescu

- Sef Serviciu Contabilitate Maria Verzescu

- Serviciu Achizitii Publice Sorin Hazota

- Manager Proiect Lavinia Lupean

7.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta -Fiecare ofertant va prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care se

certifica faptul ca participarea la respectiva procedura se realizeaza în concordanta cu regulile de concurenta –formular D

Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. Într-o astfel de situatie, se va prezenta acordul de

asociere(formularul Q) din care vor rezulta cel putin urmatorele:

-faptul ca asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea contractului;

-nominalizarea liderului asociatiei;

-comunicarile se vor face cu liderul asociatiei;

-platile se vor face catre liderul asociatiei;

-partea/partile din contract urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asociat in parte;

Nota:

In cazul asocierii unui grup de operatori economici, indeplinirea cerintelor privind situatia economico-financiara, precum si capacitatea

tehnica si profesionala, se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, scop in care asociatii au

obligatia de a depune documentele relevante mentionate la punctele III.2.2) si III.2.3) din prezenta Fisa de date a achizitiei din care sa

rezulte indeplinirea cerintelor respective.

În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa dovedeasca respectarea tuturor criteriilor de calificare si selectie prevazute in prezenta

Fisa de date a achizitiei in conformitate cu prevederile Anexei nr. 2 la Ordinul 509/2011.

Forma juridica pe care trebuie s-o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul: autoritatea contractanta isi

rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului comertului în original , copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu

originalul „

Pentru persoanele juridice/fizice straine –documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare în conformitate cu prevederile

legale din tara în care ofertantul/candidatul este rezident, fiind traduse în limba româna- traducere autorizata

2. Licenta de transport persoane care se va prezenta in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul „

3.Asigurarea de raspundere civila a transportatorului care se va prezenta in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu

originalul"

Se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire ,sa prezinte pentru

conformitate ,documentele in original/copie legalizata.

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a realizat o cifra de afaceri globala, in

ultimii 3 ani (2008, 2009 si 2010), nu mai mica decat:

Pentru lotul 1 : 101.232 lei fara TVA

Pentu Lotul 2 : 72.160 lei fara TVA

Pentru Lotul 3 : 50.688 lei fara TVA

Pentru Lotul 4: 125.296 lei fara TVA

In situatia in care operatorul economic si-a inregistrat bilantul contabil

aferent anului 2011, acesta poate dovedi cifra de afaceri globala prin

raportare la ultimii 3 ani respectiv 2009,2010,2011

1.Ofertantii vor prezenta fisa de informatii generale – Formularul

E, completat inclusiv cu datele referitoare la cifra de afaceri

realizata în ultimii trei ani (2008,2009,2010) în RON si Euro

(ofertantii care nu au trei exercitii financiare încheiate vor

prezenta cifra de afaceri aferenta anilor de functionare).In

situatia in care operatorul economic si-a inregistrat bilantul

contabil aferent anului 2011 , acesta poate dovedi cifra de

afaceri globala prin raportare la ultimii 3 ani respectiv

2009,2010,2011. Valorile vor fi exprimate in lei si euro la cursul

lei/euro mediu comunicat de BNR astfel

2008 – 1 euro – 3,6827 lei

2009 – 1 euro – 4,2373 lei

2010 – 1 euro - 4,2099 lei

2011- 1 euro - 4,2379 lei.

În cazul ofertelor individuale (depuse de un singur operator

economic) se va lua în considerare cifra

de afaceriglobala a acestuia pentru anii de referinta indicati. În

cazul ofertelor comune (depuse de o asociere), se va lua în

calcul cifra de afaceri globala a asocierii respective pentru anii

de referinta mentionati, calculata ca medie aritmetica anuala a

cifrelor de afaceri anuale individuale ale fiecaruia dintre asociati.

În cazul în care ofertantul se încadreaza în categoria

întreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum acestea sunt definite

prin Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii

întreprinderilor mici si mijlocii, publicata în Monitorul Oficial

nr.681 /29 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare,

acesta beneficiaza de reducerea cu 50% a cerintei privind cifra

minima de afaceri. În aceste situatii, ofertantul trebuie sa

completeze si sa ataseze la oferta Formularul F - Declaratia pe

propria raspundere privind încadrarea în categoria IMM din

sectiunea formulare.

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea

respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Fisa de date

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 09-05-2012 11:26 Pagina 5/9

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru

prestarea serviciilor respective

Nu

Informatii privind personalul tehnic de specialitate.Ofertantul va completa

Declaratia privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale

cadrelor de conducere,mentionand (conform Formularului I)personalul de

specialitate care va fi responsabil pentru indeplinirea contractului

Se va completa Formularul I –Declaratia privind efectivele medii

anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere

Informatii privind subcontractantii

Declaratie privind partea / partile din contract care sunt îndeplinite de

subcontractanti si specializarea acestora.Formularul se va completa

indiferent daca ofertantul are sau nu subcontratanti.In situatia in care

ofertantul va avea subcontractanti,subcontractantii vor completa si prezenta

formularul C - Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in

situatiile prevazute de art 69^1 din OUG nr 34/2006(evitarea conflictului de

interese)

Se va completa Formularul K – Declaratie privind partea/partile

din contract care sunt îndeplinite de subcontractanti si

specializarea acestora.

Informatii privind echipamentele si dotarile de specialitate

detinute.Ofertantul trebuie sa faca dovada detinerii sub orice forma a

echipamentelor si utilajelor(autobuze, microbuze)necesare indeplinirii

contractului.Ofertantul va preciza de asemenea anul de fabricatie al

echipamentelor (autobuze,microbuze)puse la dispozitie pentru indeplinirea

contractului.

Se va completa Formularul H - Declaratie privind utilajele ,

instalatiile ,echipamentele tehnice

Experienta similara

Se solicita o lista a contractelor de servicii in ultimii 3 ani astfel :

Lotul 1

pentru minim un contract similar de valoare minima 50.616 de lei sau cel

mult a 3 (trei)contracte similare a caror valoare cumulata sa fie de 50.616

de lei

Lotul 2

pentru minim un contract similar de valoare minima 36.080 de lei sau cel

mult a 3 (trei)contracte similare a caror valoare cumulata sa fie de 36.080

de lei

Lotul 3

pentru minim un contract similar de valoare minima 25.344 de lei sau cel

mult a 3 (trei)contracte similare a caror valoare cumulata sa fie de 25.344

de lei

Lotul 4

pentru minim un contract similar de valoare minima 62.648 de lei sau cel

mult a 3 (trei)contracte similare a caror valoare cumulata sa fie de 62.648

de lei

Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii efectuate

în ultimii 3 ani continând valori, perioade de prestare ,

beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati

contractante sau clienti privati. - formular G

Ca dovada a indeplinirii cerintei obligatorii ofertantul va prezenta

documente/contracte/procese verbale de receptie prin care sa

confirme prestarea de servicii similare celor solicitate prin

prezenta documentatie.

Daca valoarea contractelor este in euro se va tine cont de

echivalenta lei/euro dupa cursul lei/euro mediu comunicat de

BNR astfel

2008 – 1 euro – 3,6827 lei

2009 – 1 euro – 4,2373 lei

2010 – 1 euro - 4,2099 lei

2011- 1 euro - 4,2379 lei

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea

respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

Certificat ISO 9001 Ofertantii vor depune în copie legalizata sau copie lizibila cu

mentiunea„conform cu originalul

certificata conform cu originalul, semnata si stampilata de

ofertant, certifícate privind implementarea si mentinerea unui

sistem de asigurare a managementului calitatii pentru activitati

relevante contractului supus procedurii de achizitie: SR EN ISO

9001 sau echivalent, valabile la data limita de depunere a

ofertelor.

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea

respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire

Offline

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire

Fisa de date

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 09-05-2012 11:26 Pagina 6/9

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de

primire a ofertelor)

90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertele tehnice se vor depune pentru fiecare lot in parte

Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute în Caietul de sarcini .

Informatiile din propunerea tehnica trebuie sa permita identificarea facila a corespondentei continutului acesteia cu cerintele tehnice impuse

în Caietul de sarcini.

.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Ofertele financiare se vor depune pentru fiecare lot in parte.

Ofertantul va exprima pretul total ofertat pentru atât în lei, cât si în euro.

Ofertantul va tine cont la redactarea ofertei financiare de rutele prevazute in Caietul de sarcini,de numarul de persoane preconizate a fi

transportate ,de mijloacele de transport pe care le va utiliza pentru indeplinirea contractului si de tariful pe km.

Ofertantii vor completa formularul M – Formularul de oferta.

 

 

Echivalenta Ron / Euro se stabileste la cursul de referinta comunicat de BNR cu 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor

- Oferta va fi ferma pe toata perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor

- Oferta va avea caracter definitiv si obligatoriu asupra continutului documentatiei pe care o alcatuieste, ea constituind baza semnarii

contractului cu Ofertantul castigator

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Fisa de date

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 09-05-2012 11:26 Pagina 7/9

Documentele de calificare, ofertele tehnice si cele financiare se vor depune pentru fiecare lot in parte

Ofertantul trebuie sa ia toate masurile astfel încât oferta sa fie primita si înregistrata de catre autoritatea contractanta pâna la data limita

pentru depunere, stabilita în invitatia de participare.

Ofertele pot fi transmise prin posta sau depuse direct de catre ofertant la adresa indicata în anuntul de participare. Indiferent de

modalitatea de transmitere, ofertantul îsi asuma riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora.

In situatia in care se decaleaza termenul pentru depunerea ofertelor autoritatea contractanta are obligatia de a preciza aceasta

modificare printr-o erata la anuntul de participare care trebuie insa publicata cu cel putin 3 zile inainte de data anuntata initial

pentru deschiderea ofertelor.

 

Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si setul de copii în plicuri separate, marcând corespunzator plicurile cu „ORIGINAL” si, respectiv,

„COPIE”. Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzator si netransparent.

Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, în cazul

în care oferta respectiva este declarata întârziata.

. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE ............... ora

11.00”.

Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus , autoritatea contractanta nu îsi asuma nici o responsabilitate pentru

ratacirea ofertei.

 

Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai înainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei

si numai printr-o solicitare scrisa în acest sens.

În cazul în care ofertantul doreste sa opereze modificari în oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si

înregistrarea modificarilor respective de catre autoritatea contractanta pâna la data limita pentru depunerea ofertelor. Pentru a fi considerate

parte a ofertei, modificarile trebuie prezentate în conformitate cu prevederile de mai sus cu amendamentul ca pe plicul exterior se va marca,

în mod obligatoriu, si inscriptia „MODIFICARI”.

Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor, sub

sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si a pierderii garantiei pentru participare.

 

Oferte întârziate

Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa decât cea stabilita în anuntul de participare, ori care este primita de catre autoritatea

contractanta dupa expirarea datei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa.

Ofertele se vor prezenta în original si în copie, semnate pe fiecare pagina de reprezentantul autorizat al ofertantului si însotite de

un opis al documentelor depuse. Ofertantul va introduce oferta sa, în original si în copie, separat în doua plicuri, marcate „ORIGINAL” si

„COPIE” si inscriptionate cu numele/denumirea si adresa ofertantului. Propunerea tehnica, propunerea financiara si documentele de

calificare, inclusiv dovada constituirii garantiei de participare, se vor introduce în plicuri distincte marcate corespunzator. Plicurile cu ofertele

vor fi introduse într-un plic exterior, închis corespunzator si netransparent, pe care se va mentiona „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE

DE .......... ora .................”.

 

Oferta va fi insotita de scrisoarea de inaintare conform formularului N

In scrisoarea de inaintare se va(vor) mentiona lotul/loturile pentru care se depune oferta

Nu sunt acceptate oferte alternative.

Oferta va putea fi depusa/transmisa la sediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Sibiu, str. Morilor, nr. 51 A, jud.

Sibiu , cod 550197, secretariat, etaj 3, cam 337, luni-vineri, ora: 08:00 - 16:00.

Data limita pentru depunerea ofertei : ............... ora 10:00.

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de ........2011 ora 11.00 la sediul autoritatii contractante din Sibiu, str. Morilor nr 51 A

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Fisa de date

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 09-05-2012 11:26 Pagina 8/9

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC

Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.3) ALTE INFORMATII

Capacitatea econ.si finan. a ofertantului poate fi sustinuta si de o alta persoana,indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant si

persoana respectiva.În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea econ. si finan. invocând si sustinerea acordata,în conformitate cu

prev. alin. precedent,de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza,prin prezentarea unui

angajament ferm al persoanei respective, încheiat în forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune, neconditionat,la dispozitia

ofertantului resursele financiare invocate.(Form.R).Persoana care asigura sustinerea econ.si finan. nu trebuie sa se afle în situatia care

determina excluderea din procedura de atribuire, conf.prev.art.180 si art 181 lit.a,lit.c^1,lit.d din OUG nr.34/2006.Tertul sustinator va completa

si prezenta si formularul C Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevaz. de art 69^1 din OUG nr 34/2006.

Ofertantii au dreptul de a demonstra îndeplinirea criteriilor de calificare fie prin depunerea documentelor solicitate,fie prin prezentarea initiala a

unei decl.pe propria raspundere,semnata de reprezentantul legal,prin care confirma ca îndeplinesc cerintele de calificare astfel cum au fost

solicitate în fisa de date(Form. J).Declaratia va fi însotita de o anexa în care ofertantul va mentiona succint dar precis, modul concret de

indeplinire a respectivelor cerinte. În cazul în care ofertantii uzeaza de dreptul de a depune initial doar declaratia privind îndeplinirea cerintelor

de calificare, acestia au obligatia de a prezenta documentele cerute în fisa de date a achizitiei pentru demonstrarea îndeplinirii cerintelor de

calificare în termen de cel mult 3 zile lucratoare de la solicitarea autoritatii contractante.In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au acelasi

pret,autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii acestora.

VI.4) CAI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:

office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Conform art 256 ^2 din OUG nr 34/2006 in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a unui act emis de autoritatea

contractanta si considerat nelegal

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Sibiu

Adresa postala: str. Morilor nr 51 A, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550179, Romania, Tel. +40 269230089/+40 269210882, Email:

ajofmsibiu@yahoo.com, Fax: +40 269230089, Adresa internet (URL): www.sibiu.anofm.ro

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI

COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Da

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor

Umane

Tipul de finantare: Fonduri europene

Fond european: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Anexa B

INFORMATII PRIVIND LOTURILE

LOT NR. 1 DENUMIRE: Servicii de transport pentru persoanele membre ale grupului

tinta din judetul Sibiu

1) DESCRIERE SUCCINTA

Servicii de transport pentru persoanele membre ale grupului tinta din judetul Sibiu care vor urma cursuri de formare profesionala si

certificare competente

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

60172000-4 Inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

1524 de km.Traseele,locatiile si numarul de persoane se regasesc in Caietul de sarcini

Valoarea estimata fara TVA: 50,616.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 7 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Valoarea garantiei de participare: 1012.00 RON

Fisa de date

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 09-05-2012 11:26 Pagina 9/9

LOT NR. 4 DENUMIRE: Servicii de transport pentru persoanele membre ale grupului

tinta din judetul Satu Mare

1) DESCRIERE SUCCINTA

Servicii de transport pentru persoanele membre ale grupului tinta din judetul Satu Mare care vor urma cursuri de formare profesionala

si certificare competente

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

60172000-4 Inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

3002 de km.Traseele,locatiile si numarul de persoane se regasesc in Caietul de sarcini

Valoarea estimata fara TVA: 62,648.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 7 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Valoarea garantiei de participare: 1252.00 RON

LOT NR. 3 DENUMIRE: Servicii de transport pentru persoanele membre ale grupului

tinta din judetul Hunedoara

1) DESCRIERE SUCCINTA

Servicii de transport pentru persoanele membre ale grupului tinta din judetul Hunedoara care vor urma cursuri de formare profesionala

si certificare competente

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

60172000-4 Inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

396 de km.Traseele,locatiile si numarul de persoane se regasesc in Caietul de sarcini

Valoarea estimata fara TVA: 25,344.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 7 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Valoarea garantiei de participare: 506.00 RON

LOT NR. 2 DENUMIRE: Servicii de transport pentru persoanele membre ale grupului

tinta din judetul Teleorman

1) DESCRIERE SUCCINTA

Servicii de transport pentru persoanele membre ale grupului tinta din judetul Teleorman care vor urma cursuri de formare profesionala

si certificare competente

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

60172000-4 Inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

770 de km.Traseele,locatiile si numarul de persoane se regasesc in Caietul de sarcini

Valoarea estimata fara TVA: 36,080.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 7 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Valoarea garantiei de participare: 721.00 RON

 

Fisa de date

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 29-03-2012 11:21 Pagina 1/7

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE

NU

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (Activitati)

- Protectie sociala

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SIBIU

Adresa postala: STRADA MORILOR NR. 51A,CUI 11333027, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550197, Romania, Punct(e) de contact: Adriana Pausescu,

Tel. +40 269230089/+40 269210882, In atentia: Adriana Pausescu, Email: ajofmsibiu@yahoo.com, Fax: +40 269230089, Adresa internet (URL):

www.sibiu.anofm.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 3

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Tip anunt: Invitatie de participare

Tip legislatie: OG 34

Fisa de date

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 29-03-2012 11:21 Pagina 2/7

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

Contractul de achizitie de autoturisme in regim de leasing financiar , in cadrul proiectului POSDRU 83/5.2/S/55328 „Antreprenoriatul în

mediul rural – o sansa de ocupare.

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare

Leasing

Locul principal de livrare: Str.Morilor nr.51 A Sibiu

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Achizitionarea unui numar de 4 autoturisme noi in regim de leasing financiar , in cadrul Proiectului POSDRU 83/5.2/S/55328

„Antreprenoriatul în mediul rural – o sansa de ocupare.

34110000-1 Autoturisme (Rev.2)

34110000-1 Autoturisme (Rev.2)

66114000-2 Servicii de leasing financiar (Rev.2)

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Conform prevederilor din Caietul de sarcini

Achizitionarea a 4 autoturisme noi in regim de leasing financiar

Valoarea estimata fara TVA: 304,458.00 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

12 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.1.3) Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

Codul NUTS: RO126 - Sibiu

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1) Ajustarea pretului contractului

Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1.a) Garantie de participare

Da

2% din valoarea estimata respectiv 6089 lei. Se constituie prin virament bancar sau printr-un instr. de garantare emis in conditiile legii de

o soc.bancara ori de o soc.de asigurari(scris de garantie bancara –Form.J)care se prezinta in original,în cuantumul si pentru perioada

prevazuta în documentatia de atribuire.Cu ordin de plata confirmat de banca,în contul autoritatii contractante

RO32TREZ5765005XXX000195,Trez.Sibiu.În cazul ofertantilor din categoria IMM, garantia de participare se constituie în procent de 50%

din cuantumul precizat(Declar.IMM -form.F).Garantia de participare este valabila pe durata valabilitatii ofertelor.Daca scris. de Garantie

Bancara/ Instr. de garantare nu contine inclusiv mentiunea de la punctul d), conform formularului atasat, oferta va fi respinsa in temeiul art

33(3) lit.b din HG 925/2006.Ofertele care nu sunt însotite de dovada constituirii garantiei pentru participare vor fi respinse si returnate la

deschidere. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite ptr. deschiderea

ofertelor .Garantia de participare se prezinta in original si trebuie sa fie irevocabila. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine

garantia ptr. participare, ofertantul pierzând suma constituita, atunci când acesta din urma se afla în oricare dintre urmatoarele situatii:a)îsi

retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;b)oferta sa fiind stabilita câstigatoare,nu constituie garantia de buna executie a

contractului în perioada de valabilitate a ofertei si, oricum,nu mai târziu de 15 zile de la semnarea contractului;c)oferta sa fiind stabilita

câstigatoare,refuza sa semneze contractul de achizitie publica în perioada de valabilitate a ofertei.d )in cazul in care contestatia formulata de

ofertant in cursul desfasurarii procedurii este respinsa de CNSC ,conform prev.art.278^1,al .1 din OUG nr.34/2006

III.1.1.b) Garantie de buna executie

Fisa de date

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 29-03-2012 11:21 Pagina 3/7

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Proiect finantat din fonduri comunitare - Fonduri europene (FSE)

Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane si Bugetul de stat

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

1.Declaratie privind eligibilitatea in conformitate cu formularul A- incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din OUG nr.34/2006 atragege

excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica

2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 181 din OUG nr. 34/2006 in conformitate cu formularul A^1. Încadrarea în situatiile

prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului de la procedura pentru atribuirea prezentului contract

3.Certificat fiscal emis de organul de administrare fiscala de pe raza unitatii administrativ teritoriale unde ofertantul isi are sediul social ,

privind situatia obligatiilor scadente la bugetul general consolidat , in luna anterioara celei in care se prezinta ofertele, in original , copie

legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul „

4.Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru luna anterioara celei in care se prezinta ofertele in original , copie

legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul „

(Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a exclude ofertantul/candidatul care înregistreaza datorii exigibile la bugetul consolidat

precum si la cel local la data depunerii ofertelor)

5.Declaratia privind calitatea de participant la procedura – formularul B

6.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art 69^1 din OUG nr 34/2006(evitarea conflictului de

interese) –formularul C

Factorii de decizie ai autoritatii contractante ,in conformitate cu prevederile art 69^1,sunt:

- Director executiv Mircea Dorin Cretu

- Director executiv adjunct Ioan Lucian Hambasan

- Compartiment Achizitii Sorin Hazota

- Consilier juridic Adriana Pausescu

- Manager proiect Lavinia Lupean

- Sef serviciu contabilitate Maria Verzescu

7.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta -Fiecare ofertant va prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care se

certifica faptul ca participarea la respectiva procedura se realizeaza în concordanta cu regulile de concurenta –formular D

Informatii privind asocierea

Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. Într-o astfel de situatie, se va prezenta acordul de

asociere(formularul O) din care vor rezulta cel putin urmatorele:

-faptul ca asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea contractului;

-nominalizarea liderului asociatiei;

-comunicarile se vor face cu liderul asociatiei;

-platile se vor face catre liderul asociatiei;

-partea/partile din contract urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asociat in parte;

Nota:

In cazul asocierii unui grup de operatori economici, indeplinirea cerintelor privind situatia economico-financiara, precum si capacitatea

tehnica si profesionala, se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, scop in care asociatii au

obligatia de a depune documentele relevante mentionate la punctele III.2.2) si III.2.3) din prezenta Fisa de date a achizitiei din care sa

rezulte indeplinirea cerintelor respective.

În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa dovedeasca respectarea tuturor criteriilor de calificare si selectie prevazute in prezenta

Fisa de date a achizitiei in conformitate cu prevederile Anexei 2 la Ordinul ANRMAP 509/2011.

Forma juridica pe care trebuie s-o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul: autoritatea contractanta isi

rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare.

Nu

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului comertului în original , copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu

originalul „

Pentru persoanele juridice/fizice straine –documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare în conformitate cu prevederile

legale din tara în care ofertantul/candidatul este rezident, fiind traduse în limba româna- traducere autorizata

2.Document emis de catre Directia de Reglementare si Autorizare din cadrul B.N.R privind inscrierea in Registrul General al institutiilor

nebancare a societatii de leasing copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul „

III.1.5) Legislatia aplicabila

a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari

publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si

completarile ulterioare;

b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie

publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune

de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

c)Ord.302/2011 al ANRMAP privind aprobarea formularelor standard ale Proc.verbal al sedintei de deschid. a ofertelor si

Rap.procedurii,aferente proced.de atrib.a contract.de achiz.publica,a contract.de concesiune de lucrari publ.si a contract. de concesiune de

serv.;d)Ord. 314/2010 al ANRMAP privind punerea in aplicare a certif.de particip.la licit. cu of.independenta;e)HG 525/2007 privind

organiz.si funct.ANRMAP cu modif.si compl.ulterioare;f)Ord.509/2011 al Pres. ANRMAP privind formularea crit.de calif.si selectie;g)OG

51/1997 – privind operat.de leasing si soc.de leasing; h)Ord.Min.Muncii,Familiei si Protectiei Sociale nr.1117/2010 ptr.stab. regulilor de

eligibil.si a listei cheltuielilor eligib.in cadrul operat.finantate prin POSDRU;i)OUG 30/2006 privind functia de verif.a aspectelor

proced.aferente procesului de atrib.a contract.de achiz.publica,cu modif.si compl.ulterioare;j)HG 921/2011 ptr. aprobarea Normelor de

aplicare a OUG 30/2006;k)www.anrmap.ro

Fisa de date

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 29-03-2012 11:21 Pagina 4/7

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a realizat o medie a cifrei de afaceri

globale, in ultimii 3 ani (2008, 2009 si 2010), nu mai mica decat 608.916 lei.

In situatia in care operatorul economic si-a inregistrat bilantul contabil

aferent anului 2011 , acesta poate dovedi media cifrei de afaceri globale

prin raportare la ultimii 3 ani respectiv 2009,2010,2011

Ofertantii vor prezenta fisa de informatii generale – Formularul E,

completat inclusiv cu datele referitoare la cifra de afaceri

realizata în ultimii trei ani (2008,2009,2010) în RON si Euro

(ofertantii care nu au trei exercitii financiare încheiate vor

prezenta cifra de afaceri aferenta anilor de functionare).In

situatia in care operatorul economic si-a inregistrat bilantul

contabil aferent anului 2011 , acesta poate dovedi media cifrei

de afaceri globale prin raportare la ultimii 3 ani respectiv

2009,2010,2011.

Valorile vor fi exprimate in lei si euro la cursul lei/euro mediu

comunicat de BNR astfel

2008 – 1 euro – 3,6827 lei

2009 – 1 euro – 4,2373 lei

2010 – 1 euro - 4,2099 lei

2011- 1 euro - 4,2379 lei

In cazul ofertelor individuale (depuse de un singur

operatoreconomic) se va lua în considerare media cifrei de

afaceri a acestuia pentru anii de referinta indicati. În cazul

ofertelor comune (depuse de o asociere), se va lua în calcul

media cifreide afaceri a asocierii respective pentru anii de

referinta mentionati, calculata ca medie aritmetica anuala a

cifrelor deafaceri anuale individuale ale fiecaruia dintre asociati.

În cazul în care ofertantul se încadreaza în

categoriaîntreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum acestea sunt

definite prin Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiintarii si

dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, publicata în Monitorul

Oficial nr.681 /29 iulie 2004, cu modificarile si completarile

ulterioare, acesta beneficiaza de reducerea cu 50% a cerintei

privind cifra minima de afaceri. În aceste situatii, ofertantul

trebuie sacompleteze si sa ataseze la oferta Formularul F -

Declaratia pe propria raspundere privind încadrarea în categoria

IMM din sectiunea formulare.

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea

respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Informatii privind subcontractantii Se va completa Formularul I – Declaratie privind partea /

partile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanti si

specializarea acestora.- formularul se va completa indiferent

daca ofertantul are sau nu subcontratanti.

In situatia in care ofertantul va avea subcontractanti ,

subcontractantii vor completa si prezenta formularul C -

Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in

situatiile prevazute de art 69^1 din OUG nr 34/2006(evitarea

conflictului de interese)

Experienta similara

Se solicita o lista a contractelor de furnizare in ultimii 3 ani pentru minim

un contract similar de valoare minima 304.458 de lei sau cel mult a 3 (trei)

contracte similare a caror valoare cumulata sa fie de 304.458 de lei

Declaratie privind lista principalelor livrari de produse efectuate

în ultimii 3 ani continând valori, perioade de livrare, beneficiari,

indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau

clienti privati. - formular G

Ca dovada a indeplinirii cerintei obligatorii ofertantul va prezenta

documente/contracte/procese verbale de receptie prin care sa

confirme furnizarea de produse similare celor solicitate prin

prezenta documentatie.

In situatia in care valorile sunt exprimate in euro se va tine cont

de cursul lei /euro mediu comunicat de BNR astfel

2008 – 1 euro – 3,6827 lei

2009 – 1 euro – 4,2373 lei

2010 – 1 euro- 4,2099 lei

2011- 1 euro - 4,2379 lei

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea

respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

Certificat ISO 9001 Ofertantii vor depune în copie legalizata sau copie lizibila cu

mentiunea „conform cu originalul „certificata conform cu

originalul, semnata si stampilata de ofertant, certifícate privind

implementarea si mentinerea unui sistem de asigurare a

managementului calitatii pentru activitati relevante contractului

supus procedurii de achizitie: SR EN ISO 9001 sau echivalent,

valabile la data limita de depunere a ofertelor.

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea

respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Fisa de date

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 29-03-2012 11:21 Pagina 5/7

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru

prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de

primire a ofertelor)

90 zile

Offline

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute în Caietul de sarcini .Informatiile din

propunerea tehnica trebuie sa permita identificarea facila a corespondentei continutului acesteia cu cerintele tehnice impuse în Caietul de

sarcini.

Propunerea tehnica va contine

•specificarea, punct cu punct, a tuturor cerintelor cuprinse în Caietul de sarcini, însotita de un prospect tehnic/catalog al producatorului

autoturismului (în limba româna) pentru care sunt ofertate serviciile de leasing financiar;

•termenul de livrare;

•orice alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Ofertantul va exprima pretul total ofertat pentru atât în lei, cât si în euro.

Ofertantii vor completa formularul K – Formularul de oferta.

Cerinte financiare privind leasingul:

-Perioada de finantare: 12 luni;

-Rambursare lunara, în rate egale, a ratelor de leasing;

-Avans zero

-Valoare reziduala 0,1% ;

- Dobanda maxim 10%

-Asigurare obligatorie RCA;referitor la RCA pentru anul 2013 veti lua in considerare valoarea RCA la nivelul anului 2012 ,la care adaugati

maxim 20% , estimare maxima de crestere a politei de asigurare

-Valoarea contractului de leasing va include asigurarea CASCO, pentru cele 12 luni si taxa de prima inmatriculare

-Prima rata va fi scadenta dupa livrarea autoturismului.

-Costurile de intretinere si reparatie reprezinta contravaloarea verificarilor obligatorii la 15.000 de km si la 30.000 de km efectuati

În cadrul formularului K, ofertantul are obligatia de a defalca pretul total al propunerii financiare astfel

-oferta de pret totala pentru cele 4 autoturisme ( pret cu toate taxele ,asigurare ,dobanda si comisioane fara TVA si cu TVA ,)in conditiile

achizitionarii in regim de leasing financiar

- costurile de intretinere si reparatie

- un desfasurator (scadentar ) al ratelor de leasing in urmatoarele conditii :

Termen 12 luni , valoarea reziduala 0,1 % si avans zero

Echivalenta Ron / Euro se stabileste la cursul de referinta comunicat de BNR cu 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor

- Oferta va fi ferma pe toata perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor

- Oferta va avea caracter definitiv si obligatoriu asupra continutului documentatiei pe care o alcatuieste, ea constituind baza semnarii

contractului cu Ofertantul castigator

Fisa de date

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 29-03-2012 11:21 Pagina 6/7

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Ofertantul trebuie sa ia toate masurile astfel încât oferta sa fie primita si înregistrata de catre autoritatea contractanta pâna la data limita

pentru depunere, stabilita în invitatia de participare.

Ofertele pot fi transmise prin posta sau depuse direct de catre ofertant la adresa indicata în anuntul de participare. Indiferent de modalitatea

de transmitere, ofertantul îsi asuma riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora.In situatia in care se decaleaza termenul pentru

depunerea ofertelor autoritatea contractanta are obligatia de a preciza aceasta modificare printr-o erata la anuntul de participare care trebuie

insa publicata cu cel putin 3 zile inainte de data anuntata initial pentru deschiderea ofertelor. Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si setul

de copii în plicuri separate, marcând corespunzator plicurile cu „ORIGINAL” si, respectiv,

„COPIE”. Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzator si netransparent.

Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, în cazul

în care oferta respectiva este declarata întârziata.

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE ............... ora 11.00”

Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus , autoritatea contractanta nu îsi asuma nici o responsabilitate pentru

ratacirea ofertei.Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai înainte de data limita stabilita pentru depunerea

ofertei si numai printr-o solicitare scrisa în acest sens.

În cazul în care ofertantul doreste sa opereze modificari în oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si înregistrarea

modificarilor respective de catre autoritatea contractanta pâna la data limita pentru depunerea ofertelor. Pentru a fi considerate parte a

ofertei, modificarile trebuie prezentate în conformitate cu prevederile de mai sus cu amendamentul ca pe plicul exterior se va marca, în mod

obligatoriu, si inscriptia „MODIFICARI”.

Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea

excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si a pierderii garantiei pentru participare.

Oferte întârziate

Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa decât cea stabilita în anuntul de participare, ori care este primita de catre autoritatea

contractanta dupa expirarea datei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa.

Ofertele se vor prezenta în original si în copie, semnate pe fiecare pagina de reprezentantul autorizat al ofertantului si însotite de un opis al

documentelor depuse. Ofertantul va introduce oferta sa, în original si în copie, separat în doua plicuri, marcate „ORIGINAL” si „COPIE” si

inscriptionate cu numele/denumirea si adresa ofertantului. Propunerea tehnica, propunerea financiara si documentele de calificare, inclusiv

dovada constituirii garantiei de participare, se vor introduce în plicuri distincte marcate corespunzator. Plicurile cu ofertele

vor fi introduse într-un plic exterior, închis corespunzator si netransparent, pe care se va mentiona „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE

DE .......... ora .................”.

Oferta va fi insotita de scrisoarea de inaintare conform formularului L

Nu sunt acceptate oferte alternative.

Oferta va putea fi depusa/transmisa la sediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Sibiu, str. Morilor, nr. 51 A, jud. Sibiu ,

cod 550197, secretariat, etaj 3, cam 337, luni-vineri, ora: 08:00 - 16:00.

Data limita pentru depunerea ofertei : ............... ora 10:00.

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de ........2011 ora 11.00 la sediul autoritatii contractante din Sibiu, str. Morilor nr 51 A

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Fisa de date

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 29-03-2012 11:21 Pagina 7/7

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC

Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.3) ALTE INFORMATII

Capacit.econ.si finan.a ofertantului poate fi sustinuta si de o alta persoana,indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant si

persoana respectiva.În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacit. econ.si finan.invocând si sustinerea acordata,în conf.cu prev.alin.

precedent,de catre o alta persoana,atunci acesta are oblig.de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm

al persoanei respective,încheiat în forma autentica,prin care aceasta confirma faptul ca va pune,neconditionat,la dispoz. ofertantului resursele

financiare invocate.(Form.P).Persoana care asigura sustinerea econ.si finan. nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din

proced.de atrib.,conf.prev.art.180 si art 181 lit.a lit.c^1,lit.d din OUG 34/2006.Tertul sustinator va completa si prezenta si form. C Declaratie pe

propria raspundere privind neincadr. in sit.prev.de art 69^1 din OUG 34/2006.In cazul in care grupul beneficiaza de sustin.finan. a unei/unor

terte persoane,sit.econ.si finan.se demonstreaza in conditiile prev.la alin. precedent.Ofertantii au dreptul de a demonstra îndeplinirea crit.de

calif. fie prin depunerea documentelor solicitate ,fie prin prezentarea initiala a unei decl.pe propria raspundere,semnata de reprez.legal,prin

care confirma ca îndeplinesc cerintele de calif.astfel cum au fost solicitate în fisa de date(Form.H).Declaratia va fi însotita de o anexa în care

ofertantul va mentiona succint dar precis, modul concret de indepl.a respectivelor cerinte.În cazul în care ofertantii uzeaza de dreptul de a

depune initial doar decl.privind îndepl.cerintelor de calif.,acestia au oblig.de a prezenta documentele cerute în fisa de date a achiz. ptr.

demonstrarea îndepl.cerintelor de calif.în termen de cel mult 3 zile lucratoare de la solicit. autorit. contractante.In cazul in care ofertele clasate

pe primul loc au ac.pret,autorit.contractanta va solicita reofertarea in plic inchis,in vederea departajarii acestora.

VI.4) CAI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:

office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Conform art 256 ^2 din OUG nr 34/2006 in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a unui act emis de autoritatea

contractanta si considerat nelegal.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Sibiu

Adresa postala: str. Morilor nr 51 A, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550179, Romania, Tel. +40 269230089/+40 269210882, Email:

ajofmsibiu@yahoo.com, Fax: +40 269230089, Adresa internet (URL): www.sibiu.anofm.ro

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI

COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Da

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor

Umane

Tipul de finantare: Fonduri europene

Fond european: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

 

 

 

Sibiu, 27.03.2012                                     

                                                                

COMUNICAT DE PRESĂ

 

752 de persoane din grupul ţintă au fost informate şi consiliate

în cadrul proiectului

Antreprenoriatul în Mediul Rural – O şansă de ocupare

 

Activitatea de furnizare a serviciilor de informare şi consiliere profesională din cadrul Proiectului Antreprenoriatul în Mediul Rural – O şansă de ocupare s-a finalizat în proporţie de 75%. Activitatea s-a desfăşurat şi a fost finalizată în zonele rurale din Regiunile Centru, Nord-Vest şi Vest. Activitatea este în curs de desfăşurare şi în zonele rurale din Regiunea Sud-Muntenia. Astfel, în primele trei regiuni au luat parte la programele din cadrul activităţii de informare şi consiliere un număr de 752 de persoane din grupul ţintă. Acest total se împarte pe judeţe după cum urmează: 215 persoane în judeţul Sibiu, 265 în judeţul Satu-Mare şi 272 în judeţul Hunedoara. În judeţul Teleorman vor fi informaţi şi consiliaţi până la sfârşitul lunii mai a acestui an alţi peste 200 de membrii ai grupului ţintă.

Activitatea de furnizare a serviciilor de informare şi consiliere a constat în oferirea de informaţii teoretice şi furnizarea de materiale şi aplicaţii practice, utile în vederea găsirii unui loc de muncă, cum ar fi: identificarea punctelor forte şi punctelor slabe, metode şi tehnici de identificare a locurilor de muncă vacante, modalităţi de abordare a unui potenţial angajator, modalităţi de comportare înainte şi în timpul unui interviu. Acestea au fost realizate în cadru organizat, pe grupe pentru activitatea de informare şi individual în cadrul consilierii.

Activitatea de informare a fost realizată în cadrul întâlnirilor cu membrii grupului ţintă corespunzători fiecărei regiuni, având la bază materialul cuprins în Manualul „Tehnici de căutare activă a unui loc de muncă”. Consilierea s-a realizat având la bază modelul Egan, explorându-se situaţia prezentă, situaţia preferată,  stabilirea obiectivelor personale şi paşii care trebuie urmaţi în vederea atingerii acestora. În cadrul consilierii, membrii grupului ţintă au fost ajutaţi să-şi formeze o imagine mai clară despre posibilităţile personale privind alegerea unei meserii.

Pe baza informaţiilor obţinute în cadrul acestei activităţii vor fi demarate următoarele două activităţi: evaluarea competenţelor dobândite în context informale şi/sau nonformale pentru persoanele din mediul rural şi activitatea de furnizare a programelor de formare profesionala.

Proiectul Antreprenoriatul în Mediul Rural – O şansă de ocupare este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”. Derulat în perioada 1 iulie 2010 - 30 iunie 2013, proiectul se înscrie în Axa prioritară 5 – Promovarea măsurilor active de ocupare, Domeniul major de intervenţie 5.2. – Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă.

 

 

 

Invitaţie participare servicii transport

 

 

 

 

 

Detaliu invitatie

Tip legislatie: OG 34

Autoritate contractanta: AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SIBIU

Numar invitatie319810 / 31.01.2012

Denumire contract: Contractul de achizitie de autoturisme in regim de leasing financiar , in cadrul proiectului POSDRU 83/5.2/S/55328 „Antreprenoriatul în mediul rural – o sansa de ocupare.

Stare proceduraIn Desfasurare

 

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)  

DESCRIERE

I.1.1)  

Sediul social

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SIBIU 
Cod fiscal:  11333027,   Adresa:  STRADA MORILOR NR. 51A, Sibiu,  Telefon:  0269-230089,  Fax:  0269-210882 ,  EmailAJOFMSIBIU@YAHOO.COM

I.1.2)  

Adresa la care se transmit ofertele:
STRADA MORILOR NR. 51A CUI 11333027, Sibiu, Romania, cod postal: 550197, telefon:+40 269230089/+40 269210882, fax:+40 269230089, persoana de contact:Adriana Pausescu,e-mail:ajofmsibiu@yahoo.com

I.1.3)  

Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
Sediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Sibiu ,str.Morilor nr.51A, etaj IV, camera 442,Sibiu

I.2)  

TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA

I.2.1)  

Tip Autoritate Sectorial: Nu

I.2.2)  

Tip Activitate: Protectie sociala

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)  

DESCRIERE

II.1.1)  

Denumire contract:
Contractul de achizitie de autoturisme in regim de leasing financiar , in cadrul proiectului POSDRU 83/5.2/S/55328 „Antreprenoriatul în mediul rural – o sansa de ocupare.

II.1.2)  

Tip contract: Furnizare

II.1.3)  

Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice

II.1.5)  

Obiectul contractului:
Achizitionarea unui numar de 4 autoturisme noi in regim de leasing financiar , in cadrul Proiectului POSDRU 83/5.2/S/55328 „Antreprenoriatul în mediul rural – o sansa de ocupare.

II.1.6)  

CPV: 34110000-1 - Autoturisme (Rev.2)

II.1.7)  

Impartire pe loturi: Nu

II.2)  

CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU

II.2.1)  

Valoare estimata305,258 RON

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII

III.1)  

CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1)  

Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare

 

Denumire

Descriere

Garantie de participare

6105 lei.Se constit.prin viram.bancar sau printr-un instr.de garant.emis in cond.legii de o soc.banc ori de o soc.de asig(scris.de gar.banc.–Form.J)care se prez.in orig.,in cuantumul si ptr.per.prev.in doc de atrib;cu ordin de pl.confirmat de banca,în cont.nr.RO32TREZ5765005XXX000195 Trez Sibiu.În cazul ofertantilor IMM gar.de part.se constit.în proc.de 50% din val.preciz(Decl.IMM –form.F).Gar.de part este valab.pe durata valab.ofertelor.Gar.de part.se prez.in orig.si trebuie sa fie irevocabila.Aut.contr.are dr.de a retine gar.ptr part.,cand ofertantul se afla în oricare dintre urm.sit:a)îsi retrage of.în per.de valab.a ac.;b)of.sa fiind stab.câstig.,nu constituie gar.de buna exec a contr.în per.de valabil.a of. si ,oricum nu mai târziu de 15 zile de la semn contr.c)of.sa fiind stab.câstig.refuza sa semneze contr.de ach.publ în per de valab.a of.d)in cazul in care contest form.de ofertant in cursul desf.proced.este resp de CNSC conf.prev.art.278^1,al.1 din OUG 34/2006

 

 

III.2)  

CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1)  

Criterii de calificare

Criterii de calificare

 

Denumire

 

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

 

 Descriere: 1.Declaratie privind eligibilitatea in conformitate cu formularul A- incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din OUG nr.34/2006 atarge excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica 2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 181 din OUG nr. 34/2006 in conformitate cu formularul A^1. Încadrarea în situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului de la procedura pentru atribuirea prezentului contract 3.Certificat fiscal emis de organul de administrare fiscala de pe raza unitatii administrativ teritoriale unde ofertantul isi are sediul social , privind situatia obligatiilor scadente la bugetul general consolidat , in luna anterioara celei in care se prezinta ofertele. in original , copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul „ 4.Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru luna anterioara celei in care se prezinta ofertele in original , copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul „ (Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a exclude ofertantul/candidatul care înregistreaza datorii exigibile la bugetul consolidat precum si la cel local la data depunerii ofertelor) 5.Declaratia privind calitatea de participant la procedura – formularul B 6.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art 69^1 din OUG nr 34/2006(evitarea conflictului de interese) –formularul C Factorii de decizie ai autoritatii contractante ,in conformitate cu prevederile art 69^1,sunt: - Director executiv Mircea Dorin Cretu - Director executiv adjunct Ioan Lucian Hambasan - Serviciu Achizitii Sorin Hazota - Consilier juridic Adriana Pausescu - Manager proiect Lavinia Lupean - Sef serviciu contabilitate Maria Verzescu 7.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta -Fiecare ofertant va prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la respectiva procedura se realizeaza în concordanta cu regulile de concurenta –formular D Informatii privind asocierea Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. Într-o astfel de situatie, se va prezenta acordul de asociere(formularul O) din care vor rezulta cel putin urmatorele: -faptul ca asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea contractului; -nominalizarea liderului asociatiei; -comunicarile se vor face cu liderul asociatiei; -platile se vor face catre liderul asociatiei; -partea/partile din contract urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asociat in parte; Nota: In cazul asocierii unui grup de operatori economici, indeplinirea cerintelor privind situatia economico-financiara, precum si capacitatea tehnica si profesionala, se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, scop in care asociatii au obligatia de a depune documentele relevante mentionate la punctele III.2.2) si III.2.3) din prezenta Fisa de date a achizitiei din care sa rezulte indeplinirea cerintelor respective. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa dovedeasca respectarea tuturor criteriilor de calificare si selectie prevazute in prezenta Fisa de date a achizitiei. Forma juridica pe care trebuie s-o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul: autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare. 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului comertului în original , copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul „ Pentru persoanele juridice/fizice straine –documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul/candidatul este rezident, fiind traduse în limba româna- traducere autorizata 2.Document emis de catre Directia de Reglementare si Autorizare din cadrul B.N.R privind inscrierea in Registrul General al institutiilor nebancare a societatii de leasing copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul „

Capacitatea economica si financiara

 

 

 

 Descriere: Cifra de afaceri Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a realizat o medie a cifrei de afaceri globale, in ultimii 3 ani (2008, 2009 si 2010), nu mai mica decat 610.516 lei

Capacitatea tehnica si/sau profesionala

 

 

 

 Descriere: Experienta similara Se solicita o lista a contractelor de furnizare in ultimii 3 ani pentru minim un contract similar de valoare minima 305.258 de lei sau cel mult a 3 (trei)contracte similare a caror valoare cumulata sa fie de 305.258 de lei,Informatii privind subcontractantii Certificat ISO 9001

 

 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)  

PROCEDURA

IV.1.1)  

Tipul procedurii Cerere de oferta

IV.1.2)  

Modalitate de desfasurare: Procedura offline

IV.2)  

CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1)  

Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

 

IV.2.2)  

Se va organiza licitatie electronica: Nu

IV.3)  

INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1)  

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
Din SEAP .Documentatia este atasata invitatiei de participare.

IV.3.2)  

Limba de redactare a ofertei: Romana

IV.3.3)  

Moneda in care se transmite oferta de pret: -

IV.3.4)  

Data limita de depunere a ofertelor: 16.02.2012 10:00

IV.3.5)  

Data si ora deschiderii ofertelor: 16.02.2012 11:00

IV.3.6)  

Data limita de valabilitate a ofertei: -

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)  

MOD DE FINANTARE

VI.1.1)  

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Da

VI.1.2)  

Tip de finantare: Fonduri europene 
Fond european: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Data expedierii prezentei invitatii: 30.01.2012 13:48

 

 

 

 

 

Nr.     19017 din 17.11.2011 

 

INVITATIE     DE PARTICIPARE

ACHIZIŢIE   DE  AUTOTURISME IN REGIM DE LEASING FINANCIAR  cod CPV 34110000-1

 

1.      Denumirea autorităţii contractante : Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca Sibiu , str.Morilor nr . 51 A ,  cod fiscal 11333027, tel /fax 0269/230089

2.      Nu este vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor protejate sau a cărui îndeplinire este prevăzută unui program de angajare protejată.

3.      Procedura de atribuire aplicată este  cerere de oferta

4.      Locul de livrare:   AJOFM Sibiu

5.   Natura şi calitatea  produselor  care trebuie furnizate : 4 autoturisme  noi in regim de leasing financiar  cod  CPV 34110000-1

6.valoare estimată   257.726  LEI  fărăTVA.

7.Opţiunea de achiziţionare a unor  servicii  suplimentare: nu ne exprimăm o asemenea opţiune

8.Nu este cazul încheierii unui acord-cadru..

9.Termenul de finalizare sau durata contractului    30.04.2013            

10.Nu se acceptă oferte alternative.

11.Documentaţia de atribuire se obţine din SEAP.

12.  Orice operator economic poate participa individual sau în asociere la procedura de atribuire.

13.a. Termenul limită de depunere a ofertelor   08.12.2011   ora  10.00

      b. Adresa la care se transmit ofertele: Agenţia Judeţeană de Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu , str. Morilor nr. 51 A ,  cod fiscal 11333027

      c. Limba în care trebuie redactate ofertele este Limba Română.

13. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor : 08.12.2011  ora 11.00, la sediul Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Munca Sibiu , str. Morilor nr 51 A

14. Garanţia de participare solicitată: Garanţia  de participare este    de   5154  lei

şi   este valabilă 90 de zile, adică perioada valabilităţii ofertei.

       Garanţia de participare se poate constitui astfel :

- Virament  bancar sau  printr-un  instrument de garantare emis in condiţiile legii de  o societate bancara  ori de  o societate de asigurări

- Cu ordin de plată confirmat de bancă, în contul autorităţii contractante nr. RO 32 TREZ 5765005XXX000195, Trezoreria Sibiu

         În cazul ofertanţilor din categoria Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, care fac dovada în acest sens prin prezentarea documentelor prevăzute în Legea nr.346/2004, garanţia de participare se constituie în procent de 50% din cuantumul precizat.

15. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le reglementează: Fondul Social European  prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane si Bugetul de stat

16.  Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă:

Documente care dovedesc situaţia personală a ofertantului:

1. Declaraţie privind eligibilitatea

2. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181, din OUG 34/2006

            3 Certificate eliberate de autoritatile competente care sa ateste plata impozitelor si taxelor   la bugetul de stat si local in luna anterioara celei in care de depun ofertele

(Certificatele sa fie in original,copie legalizata  sau copie lizibila cu mentiunea „ conform cu originalul”)

5.Declaratie  privind calitatea de participant la procedura

6.Declaratie data in conformitate cu prevederile art 69^1 din  OUG nr . 34/2006

7.Certificat de participare la  licitatie cu oferta independenta

17. Documente care dovedesc capacitatea de exercitare a activităţii profesionale 

                    1. Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului  Comerţul în original ,copie legalizata sau  copie lizibila cu mentiunea „ conform cu originalul”

   2.Document  emis de catre Directia de Reglementare si Autorizare din cadrul B.N.R    privind inscrierea in Registrul General  al institutiilor nebancare a societatii de leasing in copie legalizata  sau  copie lizibila cu mentiunea „ conform cu originalul.

 

18. Documente care dovedesc capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară:

 Capacitatea tehnică

1.      Experienţă similară privind principalele  furnizari de produse   în ultimii 3 ani. 

Declaratie privind lista principalelor livrări de produse efectuate în ultimii 3 ani  conţinând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi.

Se  solicita o lista a contractelor de furnizare in ultimii 3 ani  pentru  minim un contract similar  de valoare minima  257.726  de lei sau cel mult a  3 (trei)contracte similare a caror valoare cumulata  sa fie de 257.726 lei

 

2. Standarde de asigurare a calităţii

Ofertanţii vor depune în copie certifícate privind implementarea şi menţinerea unui sistem de asigurare a managementului calităţii pentru activităţi relevante contractului supus procedurii de achiziţie: SR EN ISO 9001 sau echivalent, valabile la data limită de depunere a ofertelor.

 

            3. Informaţii  privind subcontractanţii

 

19. Capacitatea economico-financiară

            1. .Bilanţul contabil la 30.06.2011, însoţit de anexele explicative, vizat şi înregistrat de organele competente, în copie lizibila cu mentiunea „ conform cu originalul

            2. Ofertanţii vor prezenta fişa de informaţii generale , completata  inclusiv cu datele referitoare la cifra de afaceri realizata în ultimii trei ani(2008,2009,2010), în RON şi Euro (ofertanţii care nu au trei exerciţii financiare încheiate vor prezenta cifra de afaceri aferenta anilor de funcţionare)

Ofertantul trebuie să demonstreze că a realizat o cifră  de afaceri globala, in ultimii 3 ani (2008, 2009 si 2010), nu mai mica decat 515.542 lei

 

20. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să işi menţină oferta valabilă : 90 zile.

21. Criteriul de atribuire a contractului : preţul cel mai scăzut .

 

 

 

 

INVITATIE     DE PARTICIPARE

ACHIZIŢIE   DE SERVCII  IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă cod CPV 72000000-5

 

1.    Denumirea autorităţii contractante : Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Sibiu , str. Morilor nr . 51 A ,  cod fiscal 11333027, tel /fax 0269/230089

2.    Nu este vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor protejate sau a cărui îndeplinire este prevăzută unui program de angajare protejată.

3.    Procedura de atribuire aplicată este  cerere de oferta

4.    Locul de livrare:   AJOFM Sibiu

5.   Natura şi calitatea  serviciilor care  trebuiesc prestate : servicii   IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă( cod CPV 72000000-5 )  conform  prevederilor caietului de sarcini din documentaţia de atribuire

6.valoare estimată  140.000 RON fără TVA.

7.Opţiunea de achiziţionare a unor  servicii  suplimentare: nu ne exprimăm o asemenea opţiune

8.Nu este cazul încheierii unui acord-cadru..

9.Termenul de finalizare sau durata contractului    30.06.2013             

10.Nu se acceptă oferte alternative.

11.Documentaţia de atribuire se obţine din SEAP.

12. Orice operator economic poate participa individual sau în asociere la procedura de atribuire.

13.a. Termenul limită de depunere a ofertelor   05.10.2011   ora  10.00

      b. Adresa la care se transmit ofertele: Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Sibiu , str. Morilor nr . 51 A ,  cod fiscal 11333027

      c. Limba în care trebuie redactate ofertele este Limba Română.

13. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor : 05.10.2011  ora 11.00, la sediul Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Munca Sibiu , str. Morilor nr 51 A

14. Garanţia de participare solicitată: Garanţia  de participare este    de   2800 lei

şi   este valabilă 90 de zile, adică perioada valabilităţii ofertei.

       Garanţia de participare se poate constitui astfel :

   - Virament  bancar sau  printr-un  instrument de garantare emis in condiţiile legii de  o societate bancara  ori de  o societate de asigurari

     - Cu ordin de plată confirmat de bancă, în contul autorităţii contractante nr. RO 32 TREZ 5765005XXX000195, Trezoreria Sibiu

         În cazul ofertanţilor din categoria Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, care fac dovada în acest sens prin prezentarea documentelor prevăzute în Legea nr.346/2004, garanţia de participare se constituie în procent de 50% din cuantumul precizat.

15. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le reglementează: Fondul Social European  prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane si Bugetul de stat

16.  Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă:

Documente care dovedesc situaţia personală a ofertantului:

1. Declaraţie privind eligibilitatea

2. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181, din OUG 34/2006

3. Certificat fiscal privind impozitele şi taxele locale eliberat de consiliul local teritorial (valabil la  data depunerii ofertei) – original sau copie legalizată.

4. Certificat de atestare fiscală (valabil la data depunerii ofertei) cu privire la îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat emis de autoritatea competentă – original sau copie legalizată

5.Declaratie  privind calitatea de participant la procedura

6.Declaratie data in conformitate cu prevederile art 69^1 din  OUG nr . 34/2006

7.Certificat de participare la  licitatie cu oferta independenta

17. Documente care dovedesc capacitatea de exercitare a activităţii profesionale 

1.    . Certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului teritorial, pe raza căruia candidatul/ofertantul este rezident – original sau copie legalizată(valabil la data depunerii ofertei).. 

2.    Certificat de înmatriculare emis de Oficiul Registrului Comerţului., în copie legalizata

 

18. Documente care dovedesc capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară:

 Capacitatea tehnică

1.    Experienţă similară privind principalele  prestari de servicii  în ultimii 3 ani. 

Ofertantul trebuie să facă dovada unei experienţe similare in ultimii 3 ani, respectiv să fi încheiat şi executat cel puţin un contract cu o valoare de minim 140.000 de RON fara TVA Ofertantul va trebui să probeze experienţa similară prin prezentarea copiei contractului de prestări servicii invocat şi a procesului verbal de recepţie, ambele cu menţiunea conform cu originalul sau a unei scrisori de recomandare din partea beneficiarului serviciilor prestate, în original

2.    Informaţii cu privire la personalul  de specialitate

Ofertantul trebuie să facă dovada personalului propriu de specialitate ce va fi implicat în indeplinirea contractului. Se solicită îndeplinirea următoarelor cerinţe minime privind  personalul de specialitate implicat în prestarea serviciilor care formează obiectul contractului:

Un (1) manager de proiect IT care va fi responsabil cu coordonarea activităţilor care formează obiectul contractului.

Profil: studii superioare, certificare in Management de proiect tip IPMA sau echivalenta, cu o vechime de minim 3 ani (se va prezenta copie dupa diploma de certificare), experienţă în coordonarea de  proiecte de implementare a unor soluţii software de tipul celor solicitate prin prezenta documentaţie de atribuire.

o   Trei (3) specialişti software, care vor fi responsabili cu dezvoltarea şi implementarea aplicaţiilor informatice care formează obiectul prezentei proceduri

Profil: studii superioare în domeniul IT, deţinerea de certificări profesionale privind dezvoltarea şi implementarea de aplicaţii informatice de tipul celor solicitate prin documentaţia de atribuire 

               3. Informaţii privind echipamentele şi dotările de specialitate deţinute

Ofertantul trebuie să facă dovada deţinerii echipamentelor şi dotărilor de specialitate considerate necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului. Se solicită îndeplinirea următoarelor cerinţe minime privind echipamentele şi dotările de specialitate deţinute:

minim 3 sisteme de calcul tip desktop/portabile pentru fiecare membru al echipei implicate în îndeplinirea contractului

minim 1 autoturism pentru asigurarea deplasărilor la sediul autorităţii contractante şi la nivelul locaţiilor indicate pentru sesiunile de instruire a personalului autorităţii contractante şi a instituţiilor partenere din cadrul proiectului.

 

4. Standarde de asigurare a calităţii

Ofertanţii vor depune în copie certificate privind implementarea şi menţinerea unui sistem de asigurare a managementului calităţii pentru activităţi relevante contractului supus procedurii de achiziţie: SR EN ISO 9001 sau echivalent, valabile la data limită de depunere a ofertelor

.

            5.Informatii  privind subcontractanţii

 

 

19. Capacitatea economico-financiară

          a) Bilanţul contabil la 30.06.2011, însoţit de anexele explicative, vizat şi înregistrat de organele competente, în copie

            b) Fisa de informaţii generale , completata  cu datele referitoare la cifra de afaceri realizata în ultimii trei ani (2008,2009,2010)   media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani  care trebuie sa fie de minim  140.000 lei  fără TVA

 

20. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă : 90 zile.

            21. Criteriul de atribuire a contractului : preţul cel mai scăzut

 

 

 

Nr. 14719/06.09.2011        

ANUNŢ

 

Agentia Judeteană pentru Ocuparea Fortei de Muncă Sibiu a încheiat cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS), Direcţia Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) contractul de finanţare cu numărul de identificare POSDRU/83/5.2/S/55328 pentru implementarea proiectului intitulat Antreprenoriatul în mediul rural – o şansă de ocupare” în calitate de beneficiar al proiectului. Durata acestui proiect este de 36 luni, începând cu iulie 2010.

În vederea implementării corespunzătoare a proiectului AJOFM Sibiu doreşte închirierea unei săli de conferinţe pentru desfăşurarea în bune condiţii a unei şedinţe in cadrul proiectului.

Specificaţii tehnice:

-         Capacitate: circa 30 persoane,

-         Dotări: ecran proiecţie, flipchart, videoproiector, instalaţie sonorizare etc,

-         Perioada: cca 5 ore

-         Data: 12.09.2011 

Procedura aplicată: studierea/prospectarea pieţei.

Adresa: AJOFM Sibiu, str. Morilor, nr. 51A, Sibiu, tel:0269/210882, fax:0269/230089.

Sursa de finanţare a contractului de servicii de închiriere care urmează sa fie atribuit: Fondul Social European şi bugetul de stat al României.

 

 

 

Nr.14691/06.09.2011

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

 

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu a încheiat cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS), Direcţia Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) contractul de finanţare cu numărul de identificare POSDRU/83/5.2/S/55328 pentru implementarea proiectului intitulat „Antreprenoriatul în mediul rural - o şansă de ocupare" în calitate de beneficiar al proiectului. Durata acestui proiect este de 36 luni, începând cu iulie 2010.

In vederea implementării corespunzătoare a proiectului, AJOFM Sibiu doreşte achiziţionarea de servicii de informare si  consiliere profesionala pentru un  numar de minimum 200 de persoane ,parte a grupului  tinta din cadrul  proiectului .

Sursa de finanţare a contractelor de servicii care urmează sa fie atribuite: Fondul Social European şi bugetul de stat al României.

Criterii de calificare: prevăzute în documentaţia de atribuire

Modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: gratuit, în SEAP (www.e-licitatie.ro), informaţii telefon 0269/210882, e-mail: sibiu@ajofm.anofm.ro.

Procedura aplicată: cumpărare directa din catalogul electronic publicat in SEAP

Specificaţii tehnice:

 

Prestarea de servicii de informare si  consiliere profesionala conform celor prevăzute în Documentaţia de atribuire.

 

 

Nr.13857/24.08.2011

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu a încheiat cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS), Direcţia Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) contractul de finanţare cu numărul de identificare POSDRU/83/5.2/S/55328 pentru implementarea proiectului intitulat „Antreprenoriatul în mediul rural - o şansă de ocupare" în calitate de beneficiar al proiectului. Durata acestui proiect este de 36 luni, începând cu iulie 2010.

In vederea implementării corespunzătoare a proiectului, AJOFM Sibiu doreşte achiziţionarea de servicii de consultanţă în atribuirea contractelor de achiziţie publica necesare bunei desfăşurări a activităţilor din cadrul proiectului, în conformitate cu prevederile naţionale şi comunitare privind achiziţiile publice şi Instrucţiunea AMPOSDRU nr. 26 din 31 august 2010 privind efectuarea achiziţiilor publice necesare implementării proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013.

Sursa de finanţare a contractelor de servicii care urmează sa fie atribuite: Fondul Social European şi bugetul de stat al României.

Criterii de calificare: prevăzute în documentaţia de atribuire

Modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: gratuit, în SEAP (www.e-licitatie.ro), informaţii telefon 0269/210882, e-mail: sibiu@ajofm.anofm.ro.

Procedura aplicată: cumpărare directa din catalogul electronic publicat in SEAP

Specificaţii tehnice:

Elaborarea documentaţiei de atribuire, consultanţă şi asistenţă în scopul derulării procedurilor de atribuire, asistenţă în finalizarea procedurilor de achiziţie pentru contractele de achiziţie publică din cadrul proiectului,  în conformitate cu prevederile legale în vigoare referitoare la achiziţiile publice, în termenele comunicate de către Autoritatea Contractantă în cadrul Caietului de sarcini.

 

Ofertantul trebuie să prezinte pentru personalul desemnat actele doveditoare ale pregătirii şi a experienţei practice în domeniul achiziţiilor publice.

 

 

Nr..359/10.08.2011

 

1080 de persoane din grupul ţintă au fost testate psihologic în cadrul proiectului

Antreprenoriatul în Mediul Rural – O şansă de ocupare

 

Activitatea de cercetare şi studiu de teren privind identificarea şi evaluarea nevoilor specifice ale diferitelor grupuri ţintă din zonele rurale din cadrul Proiectului Antreprenoriatul în Mediul Rural – O şansă de ocupare s-a finalizat. Demarată în luna martie a acestui an, activitatea s-a desfăşurat în zonele rurale din Regiunile Centru, Nord-Vest, Vest şi Sud-Muntenia. Astfel, în cadrul proiectului au fost testate psihologic 1080 de persoane din cele 1419 care formează grupul ţintă al proiectului. Acest total se împarte pe judeţe după cum urmează: 193 persoane în judeţul Sibiu, 330 în judeţul Satu-Mare, 282 în judeţul Hunedoara şi 275 în judeţul Teleorman. Alte 339 persoane din cadrul grupului ţintă aferent proiectului nu au fost testate din diverse motive: 150 persoane s-au angajat cu contract de muncă (44 persoane în judeţul Sibiu, 36 în judeţul Satu-Mare, 50 persoane în judeţul Hunedoara şi 20 persoane în judeţul Teleorman), practicarea activităţi sezoniere în ţară, decese şi neparticipare din alte motive personale la această activitate.

Testarea candidaţilor a fost realizată de psihologii achiziţionaţi în cele 4 regiuni de implementare pe baza unui chestionar şi a unor teste de evaluare psihologice. Obiectivele urmărite au fost identificarea potenţialului psihoaptitudinal al persoanelor din grupul ţintă care vor urma cursuri de formare profesională şi aplicarea unui chestionar individual pentru selecţia cursanţilor, chestionar care le evidenţiază cunoştinţele dobândite anterior pentru care nu au un certificat de formare profesională.

Pe baza informaţiilor obţinute în cadrul activităţii de testare psihologică a fost demarată cea de a şaptea activitate aferentă proiectului, respectiv furnizarea serviciilor de informare şi consiliere profesională, care va cuprinde informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor, evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea orientării profesionale, instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă.

Proiectul Antreprenoriatul în Mediul Rural – O şansă de ocupare este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”. Derulat în perioada 1 iulie 2010 - 30 iunie 2013, proiectul este implementat de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, având parteneri Agenţiile pentru Ocuparea Forţei de Muncă Satu-Mare, Hunedoara, respectiv Teleorman, S.C. Technical Trainning S.R.L. Bucureşti şi Techniki Ekpedeftiki, Kentro Epagelmatikis Katartisis S.A. Grecia.

Proiectul se înscrie în Axa prioritară 5 – Promovarea măsurilor active de ocupare, Domeniul major de intervenţie 5.2. – Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă.

 

                 Expert termen lung vizibilitate proiect,

                                Aniela CORLĂTEANU

                                   Tel. 0745-333200

                   E-mail: aniela.corlateanu@yahoo.com

 

 

 

Nr. 7562/16.05.2011          

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu a încheiat cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS), Direcţia Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) contractul de finanţare cu numărul de identificare POSDRU/83/5.2/S/55328 pentru implementarea proiectului intitulat Antreprenoriatul în mediul rural – o şansă de ocupare” în calitate de beneficiar al proiectului. Durata acestui proiect este de 36 luni, începând cu iulie 2010.

În vederea implementării corespunzătoare a proiectului AJOFM Sibiu doreşte achiziţionarea de aparatură birou – echipament IT pentru buna desfăşurare a activităţilor din cadrul proiectului, conform caietului de sarcini.

Sursa de finanţare a contractelor de servicii care urmează sa fie atribuite: Fondul Social European şi bugetul de stat al României.

Criterii de calificare: prevăzute în documentaţia de atribuire

Modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: gratuit, în SEAP ( www.e-licitatie.ro ), informaţii telefon 0269/210882, e-mail: sibiu@ajofm.anofm.ro .

Procedura aplicată: cerere de oferte

Specificaţii tehnice:

 

Nr. crt.

Denumire

Nr. buc.

1.     

Laptop

9

2.     

Computer Personal

3

3.     

Imprimantă color

4

4.     

Multifuncţinală (copiator+scanner+imprimantă)

4

5.     

Videoproiector + ecran proiecţie

4

6.     

Camera de filmat

4

 

Produsele trebuie livrate şi montate la cele 4 locaţii de desfăşurare a proiectului (Sibiu, Satu Mare, Hunedoara si Teleorman).

 

 

 

Nr. 4872 /28.03.2011            

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu a încheiat cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS), Direcţia Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) contractul de finanţare cu numărul de identificare POSDRU/83/5.2/S/55328 pentru implementarea proiectului intitulat Antreprenoriatul în mediul rural – o şansă de ocupare” în calitate de beneficiar al proiectului. Durata acestui proiect este de 36 luni, începând cu iulie 2010.

În vederea implementării corespunzătoare a proiectului AJOFM Sibiu doreşte achiziţionarea de servicii psihologice pentru derularea activităţii 6 - de cercetare şi studii de teren privind identificarea si evaluarea nevoilor specifice ale grupului ţintă – preselecţie grup ţintă Regiunea Centru.

 Sursa de finanţare a contractelor de servicii care urmează sa fie atribuite: Fondul Social European şi bugetul de stat al României.

Criterii de calificare: prevăzute în documentaţia de atribuire

Modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: gratuit, în SEAP (www.e-licitatie.ro), informatii telefon 0269/210882, e-mail: sibiu@ajofm.anofm.ro.

Procedura aplicată: cumpărare directa din catalogul electronic publicat in SEAP

Specificaţii tehnice:

Testarea  psihologică, prelucrare rezultate şi preselecţie grup ţintă pentru un număr de 300-400 persoane din grupul ţintă pe o perioada de 3 luni. Prin intermediul  programelor  de  evaluare psihologica se urmăreşte evaluarea psihoaptitudinală, comportament profesional, comportament social, compatibilităţi cu cerinţele cursurilor de formare profesionala ale membrilor grupului ţintă.

Ofertantul trebuie să prezinte Atestat de liberă practică în domeniul Psihologiei Muncii eliberat de Colegiul Psihologilor din România, conform Legii 213/2004  (Poziţia în Registrul Unic al Psihologilor cu drept de liberă practică).

 

 

 

1420 de persoane selectate în grupul ţintă din cadrul proiectului

Antreprenoriatul în Mediul Rural – O şansă de ocupare

 

Formarea grupului ţintă din cadrul Proiectului Antreprenoriatul în Mediul Rural – O şansă de ocupare s-a finalizat la sfârşitul lunii februarie 2011. Demarată în luna septembrie 2010, activitatea: Dezvoltarea şi implementarea campaniilor de conştientizare, motivare şi informare – crearea grupului ţintă s-a desfăşurat în zonele rurale din Regiunile Centru, Nord-Vest, Vest şi Sud-Muntenia.  Astfel, în cadrul proiectului au completat formulare de înscriere un număr total de 1420 persoane, din care 493 femei şi 927 bărbaţi, cu peste 200 mai mult faţă de grupul ţintă propus de 1200. Acest total se împarte pe judeţe după cum urmează: 311 persoane în judeţul Sibiu, 381 în judeţul Satu-Mare, 314 în judeţul Hunedoara şi 414 în judeţul Teleorman.  De asemenea, potrivit statutului socio-profesional, grupul ţintă la nivelul proiectului este format din: 328 persoane în căutarea unui loc de muncă, 220 persoane inactive, 319 persoane ocupate în agricultura de subzistenţă, 311 şomeri, 116 şomeri de lungă durată şi 126 şomeri tineri.

Minim 1000 de persoane din cei înscrişi vor beneficia de servicii de informare, consiliere şi orientare iar, după preselecţie, un număr de minim 400 de persoane vor beneficia de programe de formare profesională şi de activităţi de evaluare a cunoştinţelor dobândite anterior. 

În aceeaşi perioadă, în cadrul proiectului s-a încheiat şi Activitatea de cercetare şi studii de teren privind situaţia actuală a şomajului în mediul rural. Desfăşurată pe parcursul a patru luni, această activitate s-a materializat prin completarea a 660 de chestionare de către membrii grupului ţintă din toate regiunile proiectului. Activitatea a avut ca scop identificarea gradului de interes al persoanelor din regiunile de desfăşurare a proiectului, evaluarea nevoilor specifice de pregătire, precum şi evaluarea oportunităţilor de angajare sau de dezvoltare a unei activităţi independente.

Proiectul Antreprenoriatul în Mediul Rural – O şansă de ocupare este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”. Derulat în perioada 1 iulie 2010 - 30 iunie 2013, proiectul este implementat de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, având parteneri Agenţiile pentru Ocuparea Forţei de Muncă Satu-Mare, Hunedoara, respectiv Teleorman, S.C. Technical Trainning S.R.L. Bucureşti şi Techniki Ekpedeftiki, Kentro Epagelmatikis Katartisis S.A. Grecia.

Proiectul se înscrie în Axa prioritară 5 – Promovarea măsurilor active de ocupare, Domeniul major de intervenţie 5.2. – Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă.

 

 

Nr. 1.318/24.01.2011                              

                                                     

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu a încheiat cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS), Direcţia Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) contractul de finanţare cu numărul de identificare POSDRU/83/5.2/S/55328 pentru implementarea proiectului intitulat Antreprenoriatul în mediul rural – o şansă de ocupare” în calitate de beneficiar al proiectului. Durata acestui proiect este de 36 luni, începând cu iulie 2010.

În vederea implementării corespunzătoare a proiectului AJOFM Sibiu doreşte achiziţionarea de servicii de închiriere de imobile pentru desfăşurarea de activităţi de birou după cum urmează:

 

Nr. crt.

Locația

Perioada

Suprafața

  1.  

Satu Mare

29 luni

50-80 mp

  1.  

Teleorman

29 luni

50-80 mp

 

Sursa de finanţare a contractelor de servicii care urmează sa fie atribuite: Fondul Social European şi bugetul de stat al României.

Criterii de calificare: prevăzute în documentaţia de atribuire

Modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: gratuit, în urma unei solicitări scrise, de la sediul AJOFM Sibiu, str. Morilor nr. 51A, Sibiu, judeţul Sibiu, România, cod poştal 550197, informaţii telefon 0269/210882, e-mail: sibiu@ajofm.anofm.ro.

Data limita de depunere a ofertei: 31.01.2011 ora 1100       

Adresa la care se depune oferta: AJOFM Sibiu, str. Morilor nr.51A, Sibiu, jud.Sibiu, secretariat.

 

 

Nr. 1.157/21.01.2011                              

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

 

Agentia Judeteană pentru Ocuparea Fortei de Muncă Sibiu a încheiat cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS), Direcţia Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) contractul de finanţare cu numărul de identificare POSDRU/83/5.2/S/55328 pentru implementarea proiectului intitulat Antreprenoriatul în mediul rural – o şansă de ocupare” în calitate de beneficiar al proiectului. Durata acestui proiect este de 36 luni, începând cu iulie 2010.

În vederea implementării corespunzătoare a proiectului AJOFM Sibiu doreste achiziţionarea de papetarie si materiale consumabile de birou (Cod CPV: 30190000-7 Diverse maşini, echipamente şi accesorii de birou) necesare pentru implementarea proiectului POSDRU 83/5.2/S/55328 conform caietului de sarcini

Sursa de finanţare a contractului de furnizare care urmează sa fie atribuite: Fondul Social European şi bugetul de stat al României.

Criterii de calificare: prevăzute în documentatia de atribuire

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: SEAP (www.e-licitatie.ro), informatii telefon 0269/210882, e-mail: sibiu@ajofm.anofm.ro.

Procedura aplicată: cumpărare directa din catalogul electronic publicat in SEAP

 

 

Nr. 598/13.01.2011

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

 

Agentia Judeteană pentru Ocuparea Fortei de Muncă Sibiu a încheiat cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS), Direcţia Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) contractul de finanţare cu numărul de identificare POSDRU/83/5.2/S/55328 pentru implementarea proiectului intitulat Antreprenoriatul în mediul rural – o şansă de ocupare” în calitate de beneficiar al proiectului. Durata acestui proiect este de 36 luni, începând cu iulie 2010.

În vederea implementării corespunzătoare a proiectului AJOFM Sibiu doreste achiziţionarea de materiale publicitare (Cod CPV: 22462000-6 Materiale publicitare) necesare pentru implementarea proiectului POSDRU 83/5.2/S/55328 conform caietului de sarcini

Sursa de finanţare a contractului de furnizare care urmează sa fie atribuite: Fondul Social European şi bugetul de stat al României.

Criterii de calificare: prevăzute în documentatia de atribuire

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: SEAP (www.e-licitatie.ro), informatii telefon 0269/210882, e-mail: sibiu@ajofm.anofm.ro.

Procedura aplicată: cumpărare directa din catalogul electronic publicat in SEAP

 

 

 

            Nr. 23227/09.12.2010                  

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

 

Agentia Judeteană pentru Ocuparea Fortei de Muncă Sibiu a încheiat cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS), Direcţia Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) contractul de finanţare cu numărul de identificare POSDRU/83/5.2/S/55328 pentru implementarea proiectului intitulat Antreprenoriatul în mediul rural – o şansă de ocupare” în calitate de beneficiar al proiectului. Durata acestui proiect este de 36 luni, începând cu iulie 2010.

În vederea implementării corespunzătoare a proiectului AJOFM Sibiu doreste achiziţionarea de mobilier de birou  pentru dotarea spaţiilor în care îşi desfăsoară activitatea echipele de management/implementare – Locatiile Sibiu, Satu Mare, Hunedoara si Teleorman, conform caietului de sarcini

Sursa de finanţare a contractelor de servicii care urmează sa fie atribuite: Fondul Social European şi bugetul de stat al României.

Criterii de calificare: prevăzute în documentatia de atribuire

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: gratuit, în SEAP (www.e-licitatie.ro), informatii telefon 0269/210882, e-mail: sibiu@ajofm.anofm.ro.

Procedura aplicată: cumpărare directa din catalogul electronic publicat in SEAP

Specificaţii tehnice:

 

Nr crt

Denumire

U.M.

Nr. unităţi Total

1

Birou cu casetiera (corp mobil)

buc

11

2

Dulap 2 corpuri

buc

6

3

Masa sedintă (8 persoane)

buc

1

3

Masa sedintă ( 4 persoane)

buc

3

4

Scaun ergonomic

buc

11

5

Scaun vizitator

buc

20

 

Mobilierul trebuie livrat si montat la cele 4 locatii.

 

Nr. 23.114/08.12.2010                              

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Agentia Judeteană pentru Ocuparea Fortei de Muncă Sibiu a încheiat cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS), Direcţia Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) contractul de finanţare cu numărul de identificare POSDRU/83/5.2/S/55328 pentru implementarea proiectului intitulat Antreprenoriatul în mediul rural – o şansă de ocupare” în calitate de beneficiar al proiectului. Durata acestui proiect este de 36 luni, începând cu iulie 2010.

În vederea implementării corespunzătoare a proiectului AJOFM Sibiu doreste achiziţionarea de servicii de auditare financiara (Cod CPV: 79212100-4 -  Servicii de auditare financiara) necesare pentru implementarea proiectului POSDRU 83/5.2/S/55328 conform caietului de sarcini

Sursa de finanţare a contractelor de servicii care urmează sa fie atribuite: Fondul Social European şi bugetul de stat al României.

Criterii de calificare: prevăzute în documentatia de atribuire

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: gratuit, în SEAP (www.e-licitatie.ro), informatii telefon 0269/210882, e-mail: sibiu@ajofm.anofm.ro.

Procedura aplicată: cumpărare directa din catalogul electronic publicat in SEAP

 

 

Nr. 19532/18.10.2010

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu a încheiat cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS), Direcţia Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) contractul de finanţare cu numărul de identificare POSDRU/83/5.2/S/55328 pentru implementarea proiectului intitulat Antreprenoriatul în mediul rural – o şansă de ocupare” în calitate de beneficiar al proiectului. Durata acestui proiect este de 36 luni, începând cu iulie 2010.

În vederea implementării corespunzătoare a proiectului AJOFM Sibiu doreşte achiziţionarea de servicii de închiriere de imobile pentru desfăşurarea de activităţi de birou după cum urmează:

 

Nr. crt.

Locaţia

Perioada

Suprafaţa

  1.  

Sibiu

32 luni

50-80 mp

  1.  

Satu Mare

12 luni

50-80 mp

  1.  

Teleorman

32 luni

50-80 mp

 

Sursa de finanţare a contractelor de servicii care urmează sa fie atribuite: Fondul Social European şi bugetul de stat al României.

Criterii de calificare: prevăzute în documentaţia de atribuire

Modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: gratuit, în urma unei solicitări scrise, de la sediul AJOFM Sibiu, str. Morilor nr. 51A, Sibiu, judeţul Sibiu, România, cod poştal 550197, informaţii telefon 0269/210882, e-mail: sibiu@ajofm.anofm.ro.

Data limita de depunere a ofertei: 29.10.2010 ora 1000       

Adresa la care se depune oferta: AJOFM Sibiu, str. Morilor nr.51A, Sibiu, jud. Sibiu, secretariat.

 

 

Nr. 19020/11.10.2010  

ANUNŢ

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu a încheiat cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS), Direcţia Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) contractul de finanţare cu numărul de identificare POSDRU/83/5.2/S/55328 pentru implementarea proiectului intitulat Antreprenoriatul în mediul rural – o şansă de ocupare” în calitate de beneficiar al proiectului. Durata acestui proiect este de 36 luni, începând cu iulie 2010.

În vederea implementării corespunzătoare a proiectului AJOFM Sibiu doreşte achiziţionarea de servicii de telefonie mobilă si internet pentru buna desfăşurare a activităţii echipei de management, respectiv 3 utilizatori / cartele SIM pentru transmisie voce şi  3 utilizatori / USB Modem pentru internet 3G.

Procedura aplicată: cumpărare directă.

Adresa: AJOFM Sibiu, str. Morilor, nr. 51A, Sibiu, tel:0269/210882, fax:0269/230089.

Sursa de finanţare a contractului de servicii de închiriere care urmează sa fie atribuit: Fondul Social European şi bugetul de stat al României.

 

           

 

Nr. 18062/24.09.2010           

ANUNT

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu a încheiat cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS), Directia Generala Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) contractul de finanţare cu numărul de identificare POSDRU/83/5.2/S/55328 pentru implementarea proiectului intitulat Antreprenoriatul în mediul rural – o şansă de ocupare” în calitate de beneficiar al proiectului. Durata acestui proiect este de 36 luni, începând cu iulie 2010.

În vederea implementării corespunzătoare a proiectului AJOFM Sibiu doreşte închirierea unei săli de conferinţe pentru desfăşurarea în bune condiţii a conferinţei oficiale de lansare a proiectului.

Specificaţii tehnice:

-         Capacitate: circa 50-60 persoane,

-         Dotări: ecran proiecţie, flipchart, videoproiector, instalaţie sonorizare etc,

-         Perioada: cca 5 ore

-         Data: 29.09.2010 

Procedura aplicata: studierea/prospectarea pieţei.

Adresa: AJOFM Sibiu, str. Morilor, nr. 51A, Sibiu, tel:0269/210882, fax:0269/230089.

Sursa de finanţare a contractului de servicii de închiriere care urmează să fie atribuit: Fondul Social European şi bugetul de stat al României.

 

 

 

Descriere: jos