OBLIGAŢIILE ANGAJATORILOR

 

potrivit Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă si a normelor prevăzute in HG 174/2002

 

1.  Angajatorii au obligaţia să comunice agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene în raza cărora îşi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora.

Prin locuri de muncă vacante se înţelege locurile de muncă devenite disponibile ca urmare a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, precum şi locurile de muncă nou create. Comunicarea de către angajatori se va face pe suport de hârtie sau în format electronic, pe suport magnetic ori e-mail.

Necomunicarea lunară a locurilor de muncă vacante constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 la 5.000 lei.

2. Utilizarea Clasificării Ocupaţiilor din România este obligatorie la completarea documentelor oficiale (situaţie locuri de muncă vacante, înştiinţare, etc.)

Neutilizarea COR constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei.

3.  Angajatorii sunt obligaţi să depună, potrivit prevederilor legale, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează veniturile persoanelor respective, declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, prevăzută de lege.

Nedepunerea lunară a acestei declaraţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Termenul de depunere a declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, prevăzută de lege, este şi termen de plată a contribuţiilor prevăzute la art. 26 şi 27*)

În caz de neplată a contribuţiilor datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj, se aplică reglementările legale privind executarea creanţelor bugetare.

4.  Angajatorii au obligaţia de a calcula şi de a plăti lunar o contribuţie la bugetul asigurărilor pentru şomaj, a cărei cotă prevăzută de lege se aplică asupra bazei de calcul al contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, stabilită potrivit legii, în situaţia persoanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevăzute la art. 19.

5.  Angajatorii au obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vira lunar, conform legii, contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj, a cărei cotă prevăzută de lege se aplică asupra bazei de calcul al contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj, stabilită potrivit legii, în situaţia persoanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevăzute la art. 19.

Aceste prevederi nu se aplică pe perioada în care raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevăzute la art. 19, sunt suspendate potrivit legii, cu excepţia perioadei de incapacitate temporară de muncă în care plata indemnizaţiei se suportă de unitate, conform legii.

6. Angajatorii care au încadrat in munca, conform legii, persoane din rândul beneficiarilor de indemnizaţii de şomaj au obligaţia de a anunţa in termen de 3 zile agenţiile pentru ocuparea forţei de munca la care aceştia au fost înregistraţi.

Neanunţarea acestui aspect constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

7.  În cazul concedierilor colective, angajatorii au obligaţia să înştiinţeze agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în vederea adoptării unor măsuri pentru combaterea şomajului şi prevenirea efectelor sociale nefavorabile ale acestor concedieri.

In situaţiile prevăzute la art. 49 angajatorii sunt obligaţi sa acorde preaviz, conform prevederilor Codului muncii sau ale contractului colectiv de munca, angajaţilor care urmează sa fie disponibilizaţi.
     In perioada preavizului prevăzut la alin. (1) angajaţii vor participa la serviciile de preconcediere realizate de agenţiile pentru ocuparea forţei de munca ori de alţi furnizori de servicii de ocupare din sectorului public sau privat, acreditaţi, selectaţi de către acestea, in condiţiile legii.

În vederea realizării serviciilor de preconcediere, angajatorii aflaţi în situaţiile prevăzute la art. 49 sunt obligaţi să înştiinţeze agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă cu cel puţin 30 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere.

Neanunţarea concedierilor colective constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei.

8.  În vederea certificării stagiilor de cotizare şi a stabilirii dreptului la indemnizaţie de şomaj, angajatorii au obligaţia de a elibera persoanelor cărora le încetează raporturile de muncă sau de serviciu o adeverinţă din care să rezulte baza lunară de calcul al contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj, stabilită potrivit titlului IX^2 «Contribuţii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare lună din ultimele 12 luni, înainte de data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, pentru care aceştia au reţinut şi au virat la bugetul asigurărilor pentru şomaj contribuţia individuală prevăzută la art. 27 din lege şi au plătit contribuţia datorată de angajator prevăzută la art. 26 din lege, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 26, precum şi, după caz, următoarele:
    a) dacă înregistrează debite la bugetul asigurărilor pentru şomaj;
    b) perioada pentru care nu s-au plătit contribuţiile la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi suma aferentă acestei perioade;
    c) dacă se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la art. 34 alin. (2) din legea 76/2002

Adeverinţa va conţine şi date cu privire la perioadele în care s-a prestat activitatea, perioadele în care raporturile de muncă sau de serviciu au fost suspendate, precum şi data şi motivul încetării acestora, date care se verifică şi se certifică de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă pe baza înscrisurilor efectuate în carnetul de muncă, pentru perioadele până la data de 31 decembrie 2010, şi pe baza informaţiilor care se pun la dispoziţia agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă de inspecţia muncii, pentru perioade ulterioare datei de 31 decembrie 2010.

Neeliberarea de către angajator a acestor documente constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei.

9. Furnizorii de servicii pot presta serviciile specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, finanţate din alte fonduri decât bugetul asigurărilor pentru şomaj, numai dacă sunt acreditaţi de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Furnizarea, fără acreditarea prevăzută de lege a serviciilor pentru stimularea ocupării forţei de muncă se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.