SERVICII OFERITE

 

INFORMARE SI CONSILIERE

CONSULTANTA PENTRU INCEPEREA UNEI AFACERI

ÎNCADRAREA ÎN MUNCA A ELEVILOR ŞI STUDENŢILOR CONFORM LEGII 72 / 2007

INCADRARE ABSOLVENTI ART.80

INCADRARE SOMERI PESTE 45 ANI ART.85

LEGEA 335 STAGIARI

LEGEA UCENICIEI

SERVICII DE PRECONCEDIERE

COMPLETAREA VENITURILOR

MEDIEREA MUNCII

ACORDAREA DE CREDITE

CURSURI DE FORMARE PROFESIONALA

COFINANŢAREA PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALĂ

STIMULAREA MOBILITATII FORTEI DE MUNCA

 

 

 

 

 INFORMARE ŞI CONSILIERE PROFESIONALĂ

 

Serviciile de informare şi consiliere profesională pot fi acordate ori de câte ori este necesar, în mod individual sau în grup, după caz, şi privesc:

    a) furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor;

 

    b) profilarea şi încadrarea în nivelul de ocupabilitate: uşor ocupabil, mediu ocupabil, greu

ocupabil şi foarte greu ocupabil;

 

    c) dezvoltarea abilităţii şi încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în vederea luării de către acestea a deciziei privind propria carieră;

 

    d) instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă;

 

    e) îndrumarea pe parcursul procesului de integrare socioprofesională la noul loc de muncă.

 

          Activitatea de Informare şi Consiliere Profesională din cadrul Serviciului Public de Ocupare este reglementată prin ORDINUL Nr.1804/4469 din 3 iulie 2012  al MMFPS  privind aprobarea Metodologiei de utilizare a instrumentelor Europass şi Youthpass şi a Metodologiei-cadru cu privire la serviciile de consiliere şi orientare a carierei pe tot parcursul vieţii

 

Intervenţii specifice serviciilor de consiliere şi orientare în carieră-  se aplică în funcţie de specificul şi nevoile grupului ţintă (elevi, studenţi, persoane în căutarea unui loc de muncă etc.)

 

INFORMARE ŞI CONSILIERE PROFESIONALĂ

 

Serviciile de informare şi consiliere profesională pot fi acordate ori de câte ori este necesar, în mod individual sau în grup, după caz, şi privesc:
    a) furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor;


    b) profilarea şi încadrarea în nivelul de ocupabilitate: uşor ocupabil, mediu ocupabil, greu

ocupabil şi foarte greu ocupabil;


    c) dezvoltarea abilităţii şi încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în vederea luării de către acestea a deciziei privind propria carieră;


    d) instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă;


    e) îndrumarea pe parcursul procesului de integrare socioprofesională la noul loc de muncă.


          Activitatea de Informare şi Consiliere Profesională din cadrul Serviciului Public de Ocupare este reglementată prin ORDINUL Nr.1804/4469 din 3 iulie 2012  al MMFPS  privind aprobarea Metodologiei de utilizare a instrumentelor Europass şi Youthpass şi a Metodologiei-cadru cu privire la serviciile de consiliere şi orientare a carierei pe tot parcursul vieţii

 

Intervenţii specifice serviciilor de consiliere şi orientare în carieră-  se aplică în funcţie de specificul şi nevoile grupului ţintă (elevi, studenţi, persoane în căutarea unui loc de muncă etc.)

Intervenții

Etape/conținut

Informarea cu privire la carieră

 

În acest  tip de intervenţie se oferă informaţii despre diferite ocupaţii, abilităţi, oportunităţi de învăţare, tendinţe ale pieţei muncii, programe educaţionale, instituţii educaţionale şi de formare, programe guvernamentale sau non- guvernamentale, oportunităţi de muncă etc.

Consilierea carierei

/Consilierea profesională

 

 

Ajută persoanele în căutarea unui loc de muncă să îşi clarifice scopurile şi aspiraţiile, să îşi înţeleagă propria identitate, să ia decizii informate, să fie responsabili pentru propriile acţiuni, să-şi managerieze cariera şi tranziţia de la şcoală la piaţa muncii, de la un loc de muncă la altul.

Planificarea carierei

 

 

·         Planificarea carierei presupune evaluarea iniţială a intereselor şi competenţelor, elaborarea unui CV şi dezvoltarea unui plan (iniţial) de angajare. Scopul evaluării sau testării este de a sprijini persoana în căutarea unui loc de muncă în autocunoaşterea propriului potenţial şi a propriilor limite, prin oferirea de informaţii obiective şi relevante despre sine, pentru a putea face alegeri realiste cu privire la viaţa profesională.

  • Inventarele de interese şi testarea valorilor de muncă sunt utilizate pentru a măsura preferinţele individului cu privire la ocupaţii sau viaţă profesională.

 

Strategiile de căutare a unui loc de muncă

 

Includ căutarea oportunităţilor de învăţare şi angajare, dezvoltarea abilitaţilor necesare participării la un interviu de angajare, tehnici de negociere. Cei care se află în căutarea unui loc de muncă trebuie să fie capabili să ştie unde anume să caute locuri de muncă, să îşi pregătească un CV adaptat respectivului loc de muncă şi o scrisoare de intenţie, să fie capabili să îşi dezvolte o reţea care îi va ajuta să găsească locul de muncă.

Dezvoltarea carierei

 

Este procesul de învăţare şi adaptare la diferite roluri exercitate de către o persoană pe parcursul vieţii, include diferite stadii, aflate în succesiune cronologică şi presupune medierea între factorii de personalitate şi cerinţele sociale, în beneficiul persoanei.

Consilierea pentru angajare

Ajută persoanele în căutarea unui loc de muncă să îşi clarifice scopurile imediate privind angajarea, să înţeleagă şi să acceseze un job, să îşi dezvolte abilităţile necesare pentru a căuta şi obţine un loc de muncă (redactarea unui CV, abilităţi necesare participării la un interviu).

 

 

La inceput

 

CONSULTANTA PENTRU INCEPEREA UNEI AFACERI

 

Pentru şomeri

            Consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri se acordă, la cerere, persoanelor în căutarea unui loc de muncă, sub formă de servicii juridice, de marketing, financiare, metode şi tehnici eficiente de management şi alte servicii de consultanţă.

            Aceste servicii pot fi realizate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sau, după caz, de firme private, organizaţii profesionale, fundaţii şi asociaţii specializate în aceste domenii, cu care agenţiile încheie contracte. Serviciile se acordă, gratuit, o singură dată, pentru fiecare perioadă în care persoanele beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau au calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor de şomaj.

Pentru studenţi

            Se acordă, în regim de gratuitate, servicii de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri studenţilor care solicită credite cu dobândă avantajoasă din bugetul asigurărilor pentru şomaj. În acest fel, studenţii beneficiază de consultanţă gratuită sub formă de servicii juridice, de marketing, financiare, metode şi tehnici eficiente de management şi alte servicii de consultanţă.

 

La inceput

 

ÎNCADRAREA ÎN MUNCA A ELEVILOR ŞI STUDENŢILOR CONFORM LEGII 72 / 2007

 

Îndrumător

Angajatorii care vor să încadreze în muncă elevi/studenţi în condiţiile Legii nr.72/2007, trebuie să prezinte la A.J.O.F.M. Sibiu următoarele documente:

 

a)            ANEXA NR.1 – CONVENŢIE - 3 exemplare

b)            ANEXA LA CONVENŢIE – TABEL CONVENŢIE (elev/student după caz) – 3 exemplare             

c)            Contract de muncă absolvent  (CM cadru) - 1 exemplar – pe durată determinată (fără a depăşi perioada de vacanţă specificată în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ).

d)           Copie: B.I/C.I., certificat de naştere,  -1 exemplar.

 e)   Adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ prin care se atestă că persoana are statut de elev sau, după caz, de student şi urmează cursurile într-o instituţie de învăţământ de stat sau particular, înfiinţată potrivit legii, cuprinzând şi precizarea expresă a perioadei de vacanţă.

f)             Declaraţia  angajatorului -  1 exemplar

g)            Declaraţia  angajatorului -   1 exemplar

PRECIZĂRI:  

Nu beneficiază de stimulentul financiar, angajatorii care au încadrat elevi/studenţi anterior datei de începere a vacanţei, iar convenţia trebuie încheiată în termen de 30 de zile de la data angajării.

                            Plăţi - LUNAR :(etajul II camera 227, tel.0269/210567, 0269/210882- int.216)

Cu urmatoarele documente:

*        Pontaj-copie

*       Stat de plată aferent lunii pentru care se face deducerea(semnat de persoanele angajate pe conventie, respectiv de catre angajator ) -copie

*      Anexa lunara-copie

 

formulare tipizate

ANEXA 1 adresa de inaintare angajator

ANEXA 2 la conv-lunara

ANEXA la conv

Conv legea 72

DECLARATIE ANGAJATOR L72

Declaratie angajator

Declaratie angajator – 25 ale lunii

 

La inceput

 

INCADRAREA ABSOLVENTILOR IN CONDITIILE ART.80 DIN LEGEA 76 /2002

 

 

Angajatorii care  încadreza  în muncă, pe durata nedeterminata  absolvenţi ai unor institutii de invatamant primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare absolvent incadrat, o suma in cuantum de 2250 lei conf. art.80 din Legea nr.76/2002, modificată.

Angajatorii care  încadreza  în muncă, pe durata nedeterminata  absolvenţi din randul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, suma de 2250 lei pe o perioada de 18 luni conf. art.80

 Suma lunară se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de absolvenţi în luna respectivă.in Legea nr.76/2002, modificată.

    (1) În vederea încheierii convenţiei angajatorii vor depune la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă următoarele documente:
    a) tabel nominal cu absolvenţii instituţiilor de învăţământ încadraţi în muncă, conform prevederilor art. 80 din lege, conform modelului anexei la anexa nr. 15 la norme;
    b) certificate eliberate de organul competent potrivit dispoziţiilor legale, care dovedească handicapul pentru persoanele prevăzute la art. 80 alin. (2) din lege;
    c) actul de identitate al absolventului, în copie;
    d) actul în baza căruia au fost încadraţi în muncă, în copie;
    e) actul de absolvire a instituţiei de învăţământ, în copie;
    f) declaraţie pe propria răspundere a absolventului că la data absolvirii studiilor nu avea raporturi de muncă sau de serviciu;
    g) declaraţie pe propria răspundere a angajatorului, dată prin reprezentantul legal, din care să rezulte că posturile pe care au fost încadraţi absolvenţi în condiţiile art. 80 din lege nu sunt posturi de muncă reînfiinţate în mai puţin de 6 luni de la desfiinţarea acestora şi angajatorul nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 80 alin. (3) din lege;
    h) declaraţie pe propria răspundere a angajatorului, din care să rezulte că absolvenţii încadraţi în condiţiile art. 80 din lege nu efectuează rezidenţiatul şi/sau nu mai au obligaţia de a lucra în unitatea sanitară pe o perioadă egală cu durata finanţării rezidenţiatului şi/sau angajatorul nu mai beneficiază pentru absolvenţii respectivi de alte măsuri de stimulare prevăzute de lege sau de subvenţii, indiferent de forma lor, de la bugetul general consolidat, Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetele locale, alte bugete şi fonduri de stat sau locale, după caz.
    (2) Documentele care se solicită în copie, prevăzute la alin. (1), sunt certificate pentru conformitate cu originalul de către angajator.

PENTRU ÎNCHEIEREA CONVENŢIEI  la sediul AJOFM Sibiu, str.Morilor nr.51A,(etajul IV, cam 440, tel.0269/237719) urmatoarele formulare tipizate:

 

a)        ANEXA NR.4*(anexa nr.15 la normele metodologice) – CONVENŢIE - 3 exemplare

b)        ANEXA LA CONVENŢIE* – TABEL CONVENŢIE (cod A, cod B, cod C-după caz)-3 exemplare              -

c)        Copie Contract de muncă absolvent  (CM cadru, inregistrat in Revisal inainte de data angajarii) - 1 exemplar

d)        Copie: act de studii, B.I/C.I., certificat de naştere, certificat de căsătorie (dacă este cazul), iar pentru absolvenţi - persoane cu handicap certificatul eliberat de Comisia de Expertiză Medicală a persoanelor cu handicap, care să dovedească handicapul pentru persoanele prevăzute la art. 80 alin. (2) din lege;- 1 exemplar.

e)    Revisal – Registrul salariatilor (Raport per salariat)

ACT ADIŢIONAL* – numai în cazul absolvenţilor care fac parte din rândul persoanelor cu handicap - 3 exemplare.

f)     Declaraţia absolventului  -  1 exemplar

g)    Declaraţiile angajatorului – 1 exemplar

(1) Angajatorii care încadrează în muncă absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ în condiţiile art. 80 din lege vor încheia cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă o convenţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 15 la norme, în termenul de decădere de 12 luni de la data absolvirii studiilor prevăzut la art. 52 din norme.
    (2) Data absolvirii studiilor, prevăzută la alin. (1), este data de întâi a lunii următoare celei înscrise în diplomă sau, după caz, în certificatul de studii eliberat de către instituţia de învăţământ, de stat sau particular, autorizată sau acreditată în condiţiile legii, dacă în cuprinsul acestora nu se specifică, în mod expres, o anumită dată de absolvire.

    (1) Angajatorii care încadrează în muncă absolvenţi şi care încheie convenţii cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sunt obligaţi menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puţin pe perioada prevăzută la art. 83 alin. (1) din lege.
Documentele care se solicită în copie, prevăzute , sunt certificate pentru conformitate cu originalul de către angajator

"(1) Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi de învăţământ superior care nu au promovat examenul de licenţă sau de diplomă nu beneficiază de subvenţia prevăzută la art. 80 din lege pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor respectivii."

 PRECIZĂRI: Prin sintagma formă de învăţământ se înţelege unul dintre următoarele niveluri din cadrul sistemului naţional de învăţământ reglementat prin Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare:
    a) învăţământ secundar superior - ciclul inferior al liceului;
    b) învăţământ secundar superior - ciclul superior al liceului sau învăţământ posticeal;
    c) învăţământ terţiar nonuniversitar - învăţământ postliceal;
    d) învăţământ superior.


 Plăţi - LUNAR (etajul II,CAM.220) - INFORMATII LA TELEFON 210882, 210567.

La mofificarea legii au fost adoptate  o serie de măsuri de simplificare a modului de transmitere a documentelor către beneficiarii Serviciului Public de Ocupare. Astfel, documentele se pot depune personal, prin scrisoare recomandatp cu confirmare de primire, fax sau e-mail. În cazul în care persoanele optează pentru transmiterea documentelor prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail, documentele se transmit și se acceptă în copie certificată pentru conformitate cu originalul, de către persoana solicitantă.

În situaţia în care documentele transmise în termen, prin modalităţile prevăzute mai sus, nu sunt lizibile, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă solicită persoanei redepunerea acestora în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen.

 (2) Pentru a beneficia de sumele cuvenite potrivit art. 80 din lege, aferente unei luni, angajatorii au obligaţia de a depune în termenul prevăzut de lege declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, potrivit titlului IX^2 «Contribuţii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, iar la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, următoarele documente:
    a) tabelul nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 16 la norme;
    b) pontajul şi statul de plată pentru luna respectivă, extras, în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul.

(3) Angajatorii care nu depun documentele prevăzute la alin. (2) în termen sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, precum şi angajatorii care au depus documentele prevăzute la alin. (2) completate altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate şi nu le corectează şi depun în termen nu beneficiază de sumele cuvenite potrivit art. 80 din lege pentru luna respectivă.

 formulare tipizate

 

Ř  ANEXA 1adresa inaintare angajator

Ř  ANEXA  COD A

Ř ANEXA COD C

Ř ANEXA COD B

Ř  anexa 16 a cod A

Ř anexa 16 a cod B

Ř  anexa 16 a cod C

Ř  CONV ART 80

Ř declaratie angajare nu incetare absolvent

Ř  Declaratie proprie raspundere absolvent

Ř  Act aditional HANDICAP - absolvent

Ř  Declaratie angajator deducere lunara art 80

Ř  Declaratie angajator

 

 

 

La inceput

 

INCADRAREA SOMERILOR PESTE 45 ANI CARE BENEFICIAZA DE PREVEDERILE ART.85 DIN LEGEA 76 / 2002

 

 

 

Angajatorii care  încadreaza în muncă pe durata nedeterminata someri in varsta de peste 45 de ani inregistrati in evidenta agentiei, someri parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale inregistrati in evidenta agentiei , someri persoane cu handicap inregistrati in evidenta agentiei, someri de lunga durata inregistrati in evidenta agentiei, tineri NEET someri, inregistrati in evidenta agentiei , someri inregistrati in evidenta agentiei care in termen de  5 ani de la data angajarii indeplinesc conditiile ptr. a solicita pensie anticipata partiala (PAP) sau pensie limita de varsta (PLV), în condiţiile art.85 din Legea nr.76/2002 modificată,  primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana  incadrata, o suma in cuantum de 2250 lei, si sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puţin 18 luni de la data încadrării în muncă.
 conf. art.85 din Legea nr.76/2002, modificată.

PENTRU ÎNCHEIEREA CONVENŢIEI  la sediul AJOFM Sibiu, str.Morilor nr.51A,(etajul IV, cam 440, tel.0269/237719) se depun urmatoarele formulare tipizate:

 

Şomeri peste 45 ani:

 

CONVENŢIE - Anexa nr.6 (anexa nr.19 la Normele Metodologice) – 3               exemplare (in original)

Anexa la convenţie – 3 exemplare(in original)

Declaraţiile angajatorului – cate 1 exemplar din fiecare

1.    Act de identitate – copie

Ř  Actul in baza caruia au fost incadrati in munca (Contract individual de muncă , CIM cadru, inregistrat in Revisal inainte de data angajarii si adus la AJOFM la data incheierii conventiei) -copie

Ř  Revisal – Raport per salariat-copie

Documentele care tin de persoana angajata,(carte de identitate, contract individual de munca,raport per salariat),sunt certificate in  conformitate cu originalul de către angajator.

 

Şomeri părinţi unici susţinători al familiilor monoparentale:

 

CONVENŢIE - Anexa nr.6 (anexa nr.19 la Normele Metodologice) – 3               exemplare (in original)

Anexa la convenţie – 3 exemplare(in original)

Declaraţiile angajatorului – cate 1 exemplar din fiecare

 

Ř  Act de identitate – copie

Ř  Actul in baza caruia au fost incadrati in munca (Contract individual de muncă , CIM cadru, inregistrat in Revisal inainte de data angajarii si adus la AJOFM la data incheierii conventiei) -copie

Ř  Certificate de naştere ale membrilor de familie (copie)

Ř  Actele prevăzute de lege (Legea nr.105/2003) în cazul familiilor monoparentale, prin care se face dovada privind componenţa familiei, copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentantul legal - copie

Ř  Declaraţie pe proprie răspundere a părintelui că membrii familiei monoparentale locuiesc împreună

Ř  Revisal – Raport per salariat- copie

Documentele care tin de persoana angajata,(carte de identitate, contract individual de munca,raport per salariat),sunt certificate in  conformitate cu originalul de către angajator.

 

Şomeri persoane cu handicap:

 

CONVENŢIE - Anexa nr.6 (anexa nr.19 la Normele Metodologice) – 3               exemplare (in original)

Anexa la convenţie – 3 exemplare(in original)

Declaraţiile angajatorului – cate 1 exemplar din fiecare

 

Ř  Act de identitate – copie

Ř  Actul in baza caruia au fost incadrati in munca (Contract individual de muncă , CIM cadru, inregistrat in Revisal inainte de data angajarii si adus la AJOFM la data incheierii conventiei) -copie

Ř  Certificat de handicap eliberat de Comisia de Expertiză Medicală a persoanelor cu handicap (revizuit la data incheierii conventiei sau permanent)

Ř  Revisal – Raport per salariat- copie

Ř  Declaraţie pe propria răspundere dată prin reprezentantul legal al angajatorului, din care să rezulte că, în raport cu numărul de angajaţi, angajatorul şi-a îndeplinit obligaţia, potrivit legii, de a angaja persoane cu handicap, respectiv că nu are, potrivit legii, obligaţia de a angaja persoane cu handicap, în situaţia angajatorilor care încadrează în muncă persoane cu handicap.

Documentele care tin de persoana angajata,(carte de identitate, contract individual de munca,raport per salariat),sunt certificate in  conformitate cu originalul de către angajator.

 

*      Someri de lunga durata:

*       

CONVENŢIE - Anexa nr.6 (anexa nr.19 la Normele Metodologice) – 3               exemplare (in original)

Anexa la convenţie – 3 exemplare(in original)

Declaraţiile angajatorului – cate 1 exemplar din fiecare

 

Ř  Act de identitate – copie

Ř  Actul in baza caruia au fost incadrati in munca – copie

Someri de lunga durata: somerii care sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca pe o perioada mai mare de 12 luni, in cazul persoanelor cu varsta de minimum 25 de ani, si pe o perioada de 6 luni in cazul persoanelor cu varsta cuprinsa intre 16 ani si pana la implinirea varstei de 25 de ani.

Documentele care tin de persoana angajata,(carte de identitate, contract individual de munca,raport per salariat),sunt certificate in  conformitate cu originalul de către angajator.

 

Tinerii NETT:

 

CONVENŢIE - Anexa nr.6 (anexa nr.19 la Normele Metodologice) – 3               exemplare (in original)

Anexa la convenţie – 3 exemplare(in original)

Declaraţiile angajatorului – cate 1 exemplar din fiecare

 

Ř  Act de identitate – copie

Ř  Actul in baza caruia au fost incadrati in munca - copie

Ř  Declaratie pe proprie raspundere a persoanei tinere ca la data incadrarii in munca la angajator nu avea loc de munca, nu urmeaza o forma de invatamant si nu participa la activitati de formare profesionala.

Tanar NETT:tanar cu vatrsta cuprinsa intre 16-25 de ani care nu are loc de munca, nu urmeaza o forma de invatamant si nu participa la activitati de formare profesionala.

Documentele care tin de persoana angajata,(carte de identitate, contract individual de munca,raport per salariat),sunt certificate in  conformitate cu originalul de către angajator.

 

Someri inregistrati in evidenta agentiei care in termen de 5 ani de la data angajarii indeplinesc conditiile ptr. a solicita pensie anticipata partiala (PAP) sau pensie limita de varsta (PLV)

 

CONVENŢIE - Anexa nr.6 (anexa nr.19 la Normele Metodologice) – 3               exemplare (in original)

Anexa la convenţie – 3 exemplare(in original)

Declaraţiile angajatorului – cate 1 exemplar din fiecare

 

Ř  Act de identitate – copie

Ř  Actul in baza caruia au fost incadrati in munca – copie (CM cadru, inregistrat in Revisal inainte de data angajarii si adus la AJOFM  la data incheierii conventiei)-

Ř  Certificat privind stagiul de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat realizat până la data angajării eliberat de Casa Judeţeană de Pensii, Direcţia economică, stagii de cotizare şi arhive

                        Actul eliberat de către angajator cu privire la încadrarea locului de muncă în condiţii deosebite sau speciale după caz

Ř  Actul emis de către angajator  din care să rezulte data la care persoana îndeplineşte condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, precum şi modul în care au fost calculate (detaliat) adresă + fişa calcul conform modelelor primite de la A.J.O.F.M.(se mentioneaza expres data pensionarii, PAP sau PLV)

Ř  Revisal – Raport per salariat- copie

Ř  Carnetul de munca-copie

 

Documentele care tin de persoana angajata,(carte de identitate, contract individual de munca,raport per salariat, carnet de munca),sunt certificate in  conformitate cu originalul de către angajator.

           

Persoanele  trebuie să fie inregistrate in evidenta agentiei ca şomeri indemnizaţi sau someri fara drept de indemnizatie (şomeri neindemnizaţi, aduc la agentie la intocmirea dosarului si adeverinta tipizata de la Finante ca nu detin venituri) cu dosar valabil la data angajării.

 

Plăţi – lunar (etajul II camera 227, tel.0269/210567, 0269/210882- int.216)

 

 Angajatorii depun la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană pana la data de 25 ale lunii pentru luna anterioara (ziua de 25 ale lunii este data limita pentru depunere),  următoarele documente:
    a) tabelul nominal (anexa lunara) cu persoanele angajate, întocmit conform modelului prevăzut de  anexa nr.20 la  norme;
    b) pontajul;

    c) statul de plată pentru luna respectivă (semnat de catre persoana angajata si de catre angajator) ;   

 

 

Măsura de stimulare prevăzută la art. 85 alin. din lege se acordă angajatorilor pe perioada angajării, de la data încheierii convenţiei până la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, şi constă în acordarea, potrivit legii, a unei sume lunare de 2250 lei prevăzut la art. 85 din lege.
Suma lunară se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna respectivă de persoanele încadrate în baza convenţiei prevăzute de lege.
Măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 din lege se acordă şi pentru perioada concediului de odihnă.
În perioada în care raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor încadrate în baza convenţiei sunt suspendate, măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 din lege nu se acordă.

Perioada de suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu nu face parte din perioada de acordare a măsurilor de stimulare.

Măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 din lege nu se acordă pentru luna pentru care angajatorii nu depun declaraţia lunară privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferentă lunii respective şi documentele prevăzute de lege pentru verificarea şi acordarea sumelor cuvenite pentru luna respectivă până la expirarea termenului legal pentru depunerea declaraţiei lunare aferente lunii respective sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate.   


La mofificarea legii au fost adoptate  o serie de măsuri de simplificare a modului de transmitere a documentelor către beneficiarii Serviciului Public de Ocupare. Astfel, documentele se pot depune personal, prin scrisoare recomandatp cu confirmare de primire, fax sau e-mail. În cazul în care persoanele optează pentru transmiterea documentelor prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail, documentele se transmit și se acceptă în copie certificată pentru conformitate cu originalul, de către persoana solicitantă.

În situaţia în care documentele transmise în termen, prin modalităţile prevăzute mai sus, nu sunt lizibile, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă solicită persoanei redepunerea acestora în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen.

 

 

 formulare tipizate

Ř Anexa 1 adresa inaintare angajator

Ř  ANEXA la conventie

Ř  anexa lunara 20-art85

Ř  conventie art 85   

Ř  Declaratie angajator - HANDICAP

Ř  Declaratie tineri NEET 

Ř  Declaratie angajator deducere lunara

Ř  Declaratie art 95 institutii publice

Ř Fisa calcul pensie

Ř  Adeverinta pensie

Ř  Declaratie angajator

 

PROMOVAREA PARTICIPĂRII PE PIAŢA MUNCII A TINERILOR CU RISC DE MARGINALIZARE SOCIALĂ ( ART.93 DIN LEGEA 76 / 2002)

 

 

Promovarea participarii pe piata muncii a tinerilor cu risc de marginalizare sociala

Tanar cu risc de marginalizare sociala - persoana cu varsta cuprinsa intre 16-26 de ani, care se inregistreaza la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta si se incadreaza in una dintre urmatoarele situatii:

Ř se afla in sistemul de protectie al copilului sau provine din acest sistem;

Ř are dizabilitati;

Ř nu are familie sau a carui familie nu ii  poate asigura intretinerea;

Ř are copii in intretinere;

Ř a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;

Ř este victima a traficului de persoane.

Ř  PRECIZĂRI:

Ř  1. Persoanele beneficiare se înregistrează în evidenţa agenţiei teritoriale ca somer fara drept de indemnizatie.

Ř  2. În vederea plasării în muncă la un angajator avizat de Agenţie, tinerii cu risc de marginalizare sociala pot încheia cu agenţia teritorială un contract de solidaritate, pe o durată de până la 3 ani, dar nu mai puţin de 1 an, in conditiile in care, la data incheierii contractului de solidaritate, tinarul nu a implinit varsta de 26 de ani

Ř              În baza contractului de solidaritate angajatorul va încheia cu tânărul (cu vârsta cuprinsă între 16 şi 26 ani) un contract individual de muncă pe durată determinată, egală cu cea a contractului de solidaritate.

Angajatorii care vor să încadreze în muncă tineri cu risc de marginalizare sociala, beneficiaza lunar pentru fiecare persoana din aceasta categorie, din bugetul asigurarilor de somaj, de o suma egala cu salariul de baza stabilit la data angajarii tinerilor, dar nu mai mult de doua ori valoarea indicatorului social de referinta,(respectiv, 500 lei indicatorul social de referinta X 2 = 1000 lei) in vigoare la data incadrarii in munca, pina la expirarea duratei contractului de solidaritate.

Suma prevazuta se acorda in situatia in care:

Ř  Incadrarea in munca se realizeaza, in baza unui contract individual de munca pe perioada determinata, pina la expirarea duratei contractului de solidaritate sau a unui contract individual de munca pe perioada nedeterminata;

Ř  Locul de munca pe care este incadrat tinarul este un loc de munca  vacant, care a fost comunicat agentiei pentru ocuparea fortei de munca teritoriale.

Angajatorul care inceteaza raporturile de munca ale tinerilor cu risc de marginalizare sociala, anterior datei la care expira  perioada ptr care a fost incheiat contractul de solidaritate, sunt obligati sa restituie, in totalitate, agentiilor ptr ocuparea fortei de munca teritoriale sumele incasate de la bugetul asigurarilor ptr  somaj, ptr fiecare tinar cu risc de marginalizare ptr care a incetat raportul de munca anterior datei mentionate, plus dobinda de referinta a BNR, in vigoare  la data incetarii raporturilor de munca, daca incetarea acestora a avut loc in temeiul art 55 lit b, art 56 lit d si e, art 61 lit d, art 65 din Legea nr 53/2003.

Daca la data expirarii perioadei ptr care a fost incheiat contractul de solidaritate angajatorul de insertie mentine raportul de munca cu tinarul care a fost incadrat, atunci beneficiaza  lunar cf prevederilor legale , ptr aceasta persoana, din bugetul asigurarilor de somaj de o suma in cuantum de 50% din indemnizatia de somaj cuvenita cf legii, pe care tinarul ar fi primit-o daca raporturile de munca ar fi incetat la acea data din motive neimputabile persoanei.

Tinerii cu risc de marginalizare sociala care au incheiat cu agentia un contract de solidaritate si carora, anterior datei de expirare a acestuia, le inceteaza raportul de munca la primul angajator de insertie, se pot incadra la un alt angajator de insertie cu contract individual de munca pe perioada determinata, pina la expirarea duratei contractului de solidaritate, sau cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata.

Cel de al 2 angajator de insertie beneficiaza lunar, cf prevederilor legale, ptr fiecare persoana din aceasta categorie, de o suma egala cu salariul de baza stabilit la data angajarii tinerilor, dar nu mai mult de 2 ori valoarea indicatorului de referinta , in vigoare la data incadrarii in munca, pana la expirarea duratei contractului de solidaritate.

Masurile de stimulare a ocuparii fortei de munca finantate, potrivit prevederilor prezentei legi, din bugetul asigurarilor ptr somaj, cu incheiere de contracte sau conventii, nu se acorda angajatorilor institutii si autoritati publice.

 

PENTRU ÎNCHEIEREA CONVENŢIEI  la sediul AJOFM Sibiu, str.Morilor nr.51A,(etajul IV, cam 440, tel.0269/237719) urmatoarele formulare tipizate:

-CONVENTIE –ANEXA NR.8(ANEXA NR 28 LA NORMELE METODOLOGICE)

-CONVENTIE - ANEXA NR.15 (ANEXA Nr.30 la normele metodologice)

-TABEL-ANEXA NR.14 (ANEXA NR.29 LA NORMELE METODOLOGICE )

- TABEL-ANEXA NR.16 (ANEXA NR.31 LA NORMELE METODOLOGICE)

-DECLARATIE ANGAJATOR NU RAPORT DE MUNCA 2 ANI

-DECLARATIE ANGAJATOR INSOLVENTA

 

            Plăţi – LUNAR:

Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: bd10263_Anexa 3;

Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: bd10263_Pontaj aferent lunii pentru care se face deducerea;

Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: Descriere: bd10263_ Stat de plată aferent lunii pentru care se face deducerea, semnat de catre angajat si angajator.

 

formulare tipizate

Ř ANEXA 1adresa inaintare angajator

Ř Anexa conventie marginalizaţi

Ř  ANEXA la conventie

Ř  Anexa lunara

Ř  Conventie art 93 cu 4

Ř Convenţie art 93 cu 6

Ř  Declaratie angajator art 93

Ř DECLARATIE insolventa art 93

Ř Declaratie angajator

 

 

           

La inceput

 

LEGEA 335 STAGIARI

  

Legea nr.335/2013 privind efectuarea stagiului de practica pentru absolventii de invatamant superior

 

          Potrivit art.31 alin.(5) din Legea nr.53/2003-Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare pentru absolventii de invatamant superior, primele 6 luni dupa debutul in profesie se considera perioada stagiu. Prin aceasta perioada de stagiu se asigura tranzitia absolventilor de invatamant superior de la educatie la piata muncii.

          Pe perioada de stagiu se incheie un contract de stagiu-un contract incheiat intre angajator si stagiar, anexa la contractual individual de munca. Durata acestuia este este de 6 luni. Pe perioada stagiului angajatorul desemneaza un mentor (cu experienta profesionala de cel putin 2 ani) care are rolul de  a coordona stagiarul pe durata stagiului. Perioada de stagiu se incheie cu eliberarea unui certificate/unei adeverinte semnat/semnate de angajator.

          Facilitatea:

Angajatorii care incheie un contract de stagiu in conditiile legii mai sus mentionate primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, pe perioada derularii contractului de stagiu pentru acel stagiar,de o suma in cuantum de 2250 lei/luna, prevazut de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie.

Alte prevederi:

·        Anagajatorii nu pot primi dubla finantare pentru aceeasi persoana.

·        Prevederile nu se aplica pe perioada in care raporturile de munca sunt suspendate, conform legii.

·        Suma lunara se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de stagiar.

·        In situatia in care, dupa incetarea contractului de stagiu, la initiativa angajatorului, inceteaza si contractual individual de munca, angajatorul nu mai poate beneficia pentru acelasi post de o alta masura de stimulare a ocuparii fortei de munca prevazuta de lege.

·        Suma prevazuta nu se acorda angajatorilor institutii si autoritati publice, asa cum sunt definite prin Legea nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prin Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

·        Criteriile si modul de acordare a finantarii prevazute la art.28 alin.(1) din bugetul asigurarilor pentru somaj se stabilesc prin normele metodologice.

 

 

formulare tipizate

Ř ANEXA 1 Model cadru contractul de stagiu

Ř  ANEXA 2 Referat evaluare stagiar

Ř  ANEXA 3 Raport de stagiu

Ř  ANEXA 4 Certificat de finalizare a stagiului

Ř ANEXA 5 Adeverinta de finalizare a stagiului

Ř  ANEXA 6 Conventie AJOFM - ANGAJATOR

Ř  ANEXA 7 Tabel nominal salariati stagiari

Ř  ANEXA 8 Registrul angajatorilor

 

           

La inceput

 

LEGEA UCENICIEI

 

            Subventionarea angajatorilor care incheie un contract de ucenicie la locul de munca- Legea nr.279/2005 privind ucenicia la locul de munca, modificata de Legea nr.164/ 11.07.2017 intra in vigoare din 10.08.2017

Contractul de ucenicie este un contract individual de munca de tip particular, incheiat pe durata determinata, in temeiul caruia o persoana fizica, denumita ucenic, se obliga sa se pregateasca profesional si sa munceasca pentru si sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obliga sa ii asigure plata salariului si toate conditiile necesare formarii profesionale.  

1. Ucenicul este o persoana cu varsta de peste 16 ani care din vointa proprie incheie un contract de ucenicie cu un angajator in scopul obtinerii unei calificari.
 2.Angajatorul este persoana fizica sau juridica ce poate potrivit legii, sa angajeze forta de munca pe baza de contract individual de munca, in scopul  asigurarii fortei de munca calificate, de calitate, de calitate, in functie de cerintele proprii.

 3. Angajatorul are obligatia ca in cadrul derularii activitatii de ucenicie sa desemneze un coordonator de ucenicie, ce va indruma ucenicul in vederea dobandirii competentele profesionale necesare calificarii pentru care se organizeaza ucenicia la locul de munca.
Durata contractului de ucenicie se stabileste functie de nivelul de calificare pentru care urmeaza sa se pregateasca ucenicul.

Durata contractului de ucenicie se stabileste functie de nivelul de calificare pentru care urmeaza sa se pregateasca ucenicul si se organizeaza pe trei nivele de calificare, astfel:

  nivel II :  12 luni

  nivel III:  24 luni

  nivel IV: 36 luni.

Durata necesara pregatirii teoretice si practice exprimata in ore de pregatire pe niveluri de calificare este urmatoarea:

a) 360 de ore – nivelul 2 de calificare;

b) 720 de ore – nivelul 3 de calificare;

c) 1080 de ore – nivelul 4 de calificare;

Salariul de baza lunar, stabilit prin contractul de ucenicie, este cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara in vigoare pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore in medie pe saptamana. Durata timpului de munca este de 8 ore pe zi si 40 de ore pe saptamana, iar in cazul tinerilor cu varsta de pana la 18 ani, durata timpului de munca este de 6 ore pe zi si 30 de ore pe saptamana.

Formarea profesionala prin ucenicie, cuprinde atat pregatirea teoretica cat si practica in conformitate cu prevederile legale in vigoare .

Angajatorul care incheie un contract de ucenicie  beneficiaza pe intreaga perioada de derulare a contractului de o suma  in cuantum de 2250 lei/luna acordata din bugetul asigurarilor de somaj in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie .

Finantarea formarii profesionale prin ucenicie la locul de munca se face si din fonduri structurale europene si fonduri publice nationale aprobate in bugetul asigurarilor pentru somaj.

Suma se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum si pentru perioada concediului anual de odihna al ucenicului.

Pentru acordarea sumelor din bugetul asigurarilor pentru somaj, angajatorul incheie cu agentia pentru ocuparea fortei de munca, in termen de 30 de zile lucratoare de la data expirarii perioadei de proba cuprinse în contractul de ucenicie, o conventie conform modelului prevazut in anexa nr. 5, la HG nr. 855/2013, pentru fiecare contract de ucenicie pentru care se solicita sumele respective.

In situatia in care conventia nu se incheie in termenul mentionat anterior, angajatorul nu mai beneficiaza de sumele alocate din bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru acel contract de ucenicie.

Obligatii angajator:
Angajatorul care beneficiaza de stimulent  este obligat sa mentina raporturile de munca ale ucenicilor pe toata durata contractului de ucenicie.
Daca incetarea contractului de ucenicie se face anterior datei prevazute in contract, angajatorul este obligat sa restituie sumele incasate, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii, daca aceasta a avut loc in din motivele prevazute la art.55, lit.b), art.56(1) lit.d) si art.65(1) din Legea 53/2003, modificata.

Subventia nu se acorda :

-pe perioada de proba a contractului de ucenicie la locul de munca;

-pe perioada in care raporturile de munca sunt suspendate;

-angajatorilor care anterior incheierii contractului de ucenicie la locul de munca, au avut cu persoana in cauza incheiat un alt contract de ucenicie la locul de munca, pentru aceeasi calificare.

** modificari aduse prin Legea nr.164/2017 care va intra in vigoare in 10 august 2017.

 

 

ACTE NECESARE LA INCHEIEREA CONVENTIEI:

 

- CONVENŢIE conform modelului prevăzut în ANEXA NR.5  H.G.234/2006

- Act de identitate ucenic, in copie 

- contractul de ucenicie, înregistrat la inspectoratul teritorial de munca, în copie;

 

Pentru acordarea subvenţiei, angajatorul încheie cu agenţia o convenţie în termen de 30 de zile lucrătoare de la data expirării perioadei de proba cuprinse în contractul de ucenicie.

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU INCHEIEREA CONTRACTULUI DE UCENICIE:

 

- actul de identitate, in original și copie

- certificatul de naştere,in original și in copie,

- copii legalizate ale actelor de studii care atesta îndeplinirea condiţiilor de acces la formare profesionala prin ucenicie pe nivelurile de calificare prevăzute de legislaţia în vigoare,

- certificat medical care atesta faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea muncii in care se organizează ucenicia

Anexe la contractul de ucenicie:

- dispoziţia de repartizare,

- fișa postului – in copie

- contractul de prestari de servicii de formare profesionala, in cazul in care angajatorul nu este furnizor autorizat

- autorizația anagajatorului ca furnizor de formare profesională

- planul de activitate al ucenicului

COORDONATOR DE UCENICIE (obligatoriu să fie salariatul angajatorului) -  documente necesare :

- acte care atestă că este calificat (pregătire de specialitate dobandită prin discipline/module/cursuri/stagii de pregătire pentru competențele vizate prin progranul de ucenicie).

- CV-ul care atestă că:

                       

a. Practică ocupația sau, după caz, activitatea pentru care se organizează programul

              de ucenicie+ adeverință angajator

            b. are o experiență de muncă în ultimii 5 ani din care cel puțin 2 ani în ocupația sau după caz,

              în activitatea pentru care se organizează ucenicia+adeverință eliberată de angajator

            Nota: adeverință eliberată de angajator atestă că salaraiatul ”coordonator de ucenicie”

              practică ocupația/activitatea și are o experienșă de cel puțin 2 ani.

            c. cazier judiciar

            d. apt din punct de vedere fizic și psihic

 DOCUMENTELE CARE SE DEPUN LUNAR LA AGENTIE:

                        -un tabel nominal  întocmit conform modelului prevăzut în ANEXA NR.6,

                        - fisa de evidenta zilnica a salariaţilor și statul de plată pentru luna respectivă, în

                       copie certificată de angajator

- raportul de monitorizare.

 

 

formulare tipizate

v ANEXA 1- adresa inaintare angajator

v ANEXA 1- contract de ucenicie

v ANEXA 6 la conventie-ucenicie

v  ANEXA 7-registrul angajatorilor-ucenicie

v  ANEXA NR.2-plan de activitate ucenic

v  ANEXA NR.3-raport monitorizare activitate ucenic

v ANEXA NR.4-cererede inscriere ucenicie

v  ANEXA 11 Conventie Legea Uceniciei

 

           

La inceput

 

SERVICII DE PRECONCEDIERE

 

Serviciul de preconcediere constituie o măsură de prevenire a şomajului şi este reglementată de articolele 49, 50, 51 şi 52 din Legea nr. 76/2002.

În cazul unor restructurări ale activităţii care pot conduce la modificări substanţiale ale numărului şi structurii profesionale a personalului, angajatorii au obligaţia să înştiinţeze Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă în vederea adoptării unor măsuri pentru combaterea şomajului şi prevenirea efectelor sociale nefavorabile ale acestor restructurări.

Conform art. 30 din HG nr. 174/2002 (modificată), modificarea substanţială a personalului înseamnă concedierea:

-          10 persoane dacă angajatorul are între 20 şi 100 de angajaţi;

-          10% din personal dacă angajatorul are între 100 şi 300 de angajaţi;

-          cel puţin 30 de persoane dacă angajatorul are peste 300 de angajaţi.

Angajatorul are obligaţia de a acorda preaviz, conform prevederilor Codului Muncii (Legea nr. 53/2003) sau a contractului colectiv de muncă, angajaţilor care urmează a fi disponibilizaţi.

În perioada preavizului, angajaţii care vor fi disponibilizaţi vor participa la serviciile de preconcediere realizate de Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu prin agenţiile locale.

În vederea realizării serviciilor de preconcediere, angajatorii care disponibilizează trebuie să înştiinţeze Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă cu 30 de zile înaintea acordării preavizelor precizate de lege.

Conform prevederilor art. 5 din HG nr. 278/2002, înştiinţarea se face în formă scrisă conform modelului şi conţine şi lista cuprinzând persoanele care urmează a fi disponibilizate, conform Anexei 1.

 

La inceput

 

COMPLETAREA VENITURILOR

 

Completarea veniturilor salariale este reglementată în Secţiunea a 2-a a Legii 76/2002 cu modificările şi completările ulterioare, la articolul 72. Completarea veniturilor salariale este o măsură ce ţine de creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă.

Art. 72

(1)   Persoanelor cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţie de şomaj potrivit legii şi care se angajează pentru un program normal de lucru, conform prevederilor legale în vigoare, şi, ca urmare a angajării, le încetează plata indemnizaţiei de şomaj, beneficiază, din momentul angajării până la sfârşitul perioadei pentru care erau îndreptăţite să primească indemnizaţia de şomaj, de o sumă lunară, reprezentând 30% din cuantumul indemnizaţiei de şomaj, stabilită şi, după caz, recalculată conform legii.

(2)   Nu beneficiază de prevederile alin. (1) persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani, precum şi persoanele pentru care plata îndemnizaţiei de şomaj a fost suspendată potrivit art.45 alin. (1) lit. c), iar ulterior, ca urmare a schimbării duratei contractului individual de muncă, plata îndemnizaţiei de şomaj încetează potrivit art.44 lit. a).

Persoanele prevăzute la art.72 beneficiază de această sumă şi în situaţia în care au dreptul la indemnizaţia de şomaj, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la primul angajator şi se încadrează la un alt angajator.

 

ACTE NECESARE

Drepturile prevăzute la art. 72 din lege se acordă numai dacă persoanele îndreptăţite depun la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, în termen de maximum 60 de zile de la data încetării dreptului la indemnizaţia de şomaj ca urmare a angajării, următoarele documente:

-                           cerere conform Anexei 10 din Normele metodologice de aplicare a Legii 76/2002 cu modificările şi completările ulterioare;

-                           actul în baza căruia au fost încadrate în muncă (contractul de muncă) – original şi copie;

-                           document emis de angajator din care să rezulte că în ultimii 2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă.

Lunar, se va depune la sediul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă unde persoana e înregistrată, o adeverinţă eliberată de angajator din care să rezulte că beneficiarul a menţinut raporturile de serviciu.

 

Art. 73

COMPLETAREA VENITURILOR ABSOLVENŢILOR

 

(1)  Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, în situaţia în care se angajează cu program normal de lucru, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o primă de încadrare egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării.

(2)  Absolvenţii cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţie de şomaj şi se angajează în perioada de acordare a indemnizaţiei, în condiţiile  

prevăzute la alin. (1), beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat.

Nu beneficiază de prevederile alin. (1) şi (2):

 

    a) absolvenţii care la data absolvirii studiilor aveau raporturi de muncă sau de serviciu;
    b) absolvenţii care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;
    c) absolvenţii care la data solicitării dreptului urmează o formă de învăţământ;
    d) absolvenţii instituţiilor de învăţământ faţă de care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a-i încadra în muncă;
    e) absolvenţii pentru care plata indemnizaţiei de şomaj a fost suspendată potrivit art. 45 alin. (1) lit. c), iar ulterior, ca urmare a schimbării duratei contractului individual de muncă, plata indemnizaţiei de şomaj încetează potrivit art. 44 lit. a).

Dreptul sub formă de primă, prevăzut la art. 73^1 alin. (1)  din lege, se acordă absolvenţilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) sunt absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ sau absolvenţi ai şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa;
    b) nu se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la art. 73^1 alin. (5) din lege;
    c) nu au avut raporturi de muncă sau de serviciu în perioada cuprinsă între absolvirea studiilor şi încadrarea în muncă;
    d) se încadrează în muncă potrivit art. 73^1 alin. (1) din lege în termen de 12 luni de la data absolvirii.


Pentru acordarea primei prevăzute la art. 73^1 alin. (1) din lege, persoanele îndreptăţite vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, unde se află în evidenţă, în termen de maximum 60 de zile de la data angajării după absolvirea studiilor, următoarele documente:
    a) cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 23;
    b) actul de identitate al absolventului, în copie;
    c) actul de absolvire a instituţiei de învăţământ, în copie;
    d) înştiinţare emisă de angajator privind încadrarea în muncă;
    e) actul în baza căruia absolventul a fost încadrat în muncă, în copie;
    f) declaraţie pe propria răspundere a absolventului că la data absolvirii studiilor şi în perioada cuprinsă între această dată şi încadrarea în muncă nu a avut raporturi de muncă sau de serviciu, precum şi că la data solicitării dreptului nu urmează o formă de învăţământ;
    g) declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii 2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă şi nu are obligaţia, potrivit legii, de a o angaja;
    h) angajamentul absolventului pentru respectarea art. 76 alin. (1) din lege, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 13, care constituie titlu executoriu, potrivit legii.

Dreptul prevăzut la art. 73^1 alin. (2) din lege se acordă absolvenţilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) li s-a stabilit dreptul la indemnizaţie de şomaj, potrivit legii;
    b) nu se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la art. 73^1 alin. (5) din lege;
    c) se încadrează în muncă potrivit art. 73^1 alin. (1) din lege;
    d) le încetează plata indemnizaţiei de şomaj potrivit art. 44 lit. a) din lege, ca urmare a încadrării în muncă;
    e) îşi menţin raporturile de muncă sau de serviciu cu angajatorul la care s-au încadrat în muncă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni de la data angajării.
    (2) Pentru acordarea dreptului prevăzut la art. 73^1 alin. (2) din lege, persoanele îndreptăţite vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, unde s-au aflat în evidenţă sau, după caz, la care le-a fost transferat dosarul, în termen de maximum 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajării, următoarele documente:
    a) cerere conform modelului prevăzut în
anexa nr. 24;
    b) actul de identitate al absolventului, în copie;
    d) declaraţie pe propria răspundere a absolventului că la data absolvirii studiilor nu avea raporturi de muncă sau de serviciu, precum şi că la data solicitării dreptului şi în perioada în care se află în plata indemnizaţiei de şomaj nu urma o formă de învăţământ;
    e) declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii 2 ani de la data angajării acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă, nu avea obligaţia, potrivit legii, de a o angaja şi a menţinut raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanei pentru o perioadă de 12 luni, pentru absolvenţii care nu au beneficiat de prima prevăzută la art. 73^1 alin. (1) din lege. În situaţia în care absolvenţii au beneficiat de prima prevăzută la art. 73^1 alin. (1) din lege, condiţia privind menţinerea raporturilor de muncă sau de serviciu pentru o perioadă de 12 luni se verifică pe baza informaţiilor care se pun la dispoziţia agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă de inspecţia muncii.

 

La inceput

 

MEDIEREA MUNCII

 

Medierea muncii este activitatea prin care se realizează punerea in legătură a angajatorilor cu persoanele in căutarea unui loc de munca, in vederea stabilirii de raporturi de munca sau de serviciu.

Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă au obligaţia de a identifica locurile de munca vacante la angajatori şi a le face cunoscute persoanelor în căutarea unui loc de munca.

Serviciile de mediere pentru persoanele în căutarea unui loc de munca se acordă gratuit de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi constau in:

    a) informaţii privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocupare a acestora prin publicarea, afişarea, organizarea de burse ale locurilor de muncă;

    b) mediere electronică având ca scop punerea automată in corespondenţă a cererilor şi ofertelor de locuri de muncă prin intermediul tehnicii de calcul;

    c) preselecţia candidaţilor corespunzător cerinţelor locurilor de muncă oferite şi in concordanţă cu pregătirea, aptitudinile, experienţa şi cu interesele acestora.

 

În vederea realizării măsurilor pentru stimularea ocupării forţei de muncă, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă au obligaţia de a întocmi, pentru fiecare persoana în căutarea unui loc de muncă, planul individual de mediere.

   

Pentru şomerii care beneficiază de indemnizaţii de şomaj, în condiţiile prevăzute de prezenta lege, participarea la serviciile de mediere, la solicitarea agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistraţi, este obligatorie.

Şomerii care nu beneficiază de indemnizaţii de şomaj trebuie sa depună o cerere la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă pentru a fi luaţi în evidenţă in vederea medierii şi, în cazul neîncadrării în muncă, sa reînnoiască cererea la 6 luni.

 

Medierea muncii se poate realiza şi contra cost de către furnizorii de servicii specializate, din sectorul public sau privat, acreditaţi de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

 

La inceput

 

 

ACORDAREA DE CREDITE

 

BENEFICIARII  DE  CREDITE  SUNT:

 

 

a) Societăţi comerciale care îndeplinesc criteriile prevăzute de lege în ceea ce priveşte numărul de persoane angajate şi cifra de afaceri, pentru a fi considerate întreprinderi mici şi mijlocii

 

b) Unităţi cooperatiste reprezentate de cooperativele meşteşugăreşti şi cooperativele de consum care sunt organizate şi funcţionează conform prevederilor Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

 

Cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat, in anul 2006, unui beneficiar de credite este de 10,0 miliarde lei (1000 mii RON).

 

c) Asociaţii familiale care funcţionează conform prevederilor Legii nr. 300/2004 - proporţional cu numărul membrilor acestora

 

d) Persoanele fizice autorizate sa desfăşoare activităţi independente conform prevederilor Legii nr. 300/2004 - pentru propriul loc de munca

 

e) Şomerii care se obligă să înfiinţeze întreprinderi mici şi mijlocii, unităţi cooperatiste, asociaţii familiale sau să devină persoane fizice autorizate

 

f) Persoanele în vârstă de până la 30 ani, care au statut de student pentru prima dată şi urmează studiile la cursuri de zi la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, autorizată sau acreditată, în condiţiile legii

 

 

VALOAREA CREDITULUI se stabileşte în raport cu numărul de locuri de muncă nou create.

 

CONDIŢII - ce trebuie îndeplinite cumulativ:

 

 

·         să desfăşoare activitatea de bază în producţie, servicii sau turism. Când agenţii economici realizează venituri şi din activitatea de comerţ, acestea nu trebuie sa depăşească 49% din totalul veniturilor. Dacă la data solicitării creditului procentul de comerţ din total activitate depăşeşte 49%, agenţii economici pot beneficia de credite dezvoltând activităţi de producţie sau servicii care modifică structura veniturilor astfel încât veniturile din comerţ să reprezinte cel mult 49% din veniturile totale;

 

·         numărul total de salariaţi sau membri cooperatori să fie la momentul acordării creditului de maxim 249 persoane;

 

·         locurile de muncă nou create să nu fie rezultatul disponibilizărilor de personal în ultimele 12 luni premergătoare încheierii contractului de creditare;

 

·         să se oblige prin contractul de credite să angajeze, cu contract individual de muncă, şomeri pe cel puţin 60% din locurile de muncă nou create;

 

·         beneficiarul de credit are obligaţia de a menţine raporturile de muncă ale persoanelor încadrate pe locurile de muncă nou create cât şi raporturile de muncă ale persoanelor existente le data acordării creditului, o perioadă de cel puţin 3 ani de la data încadrării; dacă raporturile de muncă ale unei persoane încadrate pe locurile de muncă nou create sau ale unei persoane existente la data acordării creditului încetează înainte de împlinirea termenului de 3 ani, angajatorul are obligaţia de a încadra în termen de 30 zile, pe locul de muncă respectiv, o altă persană, păstrând proporţia de cel puţin 60% persoane provenit din rândul şomerilor;

 

·         beneficiarul de credit are obligaţia de a menţine locurile de muncă nou create cât şi locurile de muncă existente la data acordării creditului pentru o perioadă de minimum 5 ani;

 

·         pe perioada derulării contractului de creditare, angajatorul nu poate reduce numărul de posturi existent în unitate la data acordării creditului.

 

 

DESTINAŢIA CREDITELOR

 

a) finanţarea stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar şi a altor necesităţi privind activitatea curentă.

b) finanţarea cheltuielilor de capital, respectiv: utilaje şi echipamente, instalaţii de lucru, construcţii speciale, construcţii, amenajări şi dotări, mijloace de transport, calculatoare şi altele asemenea, potrivit prevederilor din studiul de fezabilitate al proiectului;

c) finanţarea investiţiilor complexe care necesită finanţarea concomitentă a cheltuielilor de capital şi a stocurilor de materii prime, materiale şi obiecte de inventar sau a altor necesităţi privind activitatea curentă, potrivit prevederilor din studiul de fezabilitate.

 

DOBÂNDA este egală cu 50% din dobânda de referinţă stabilită de Banca Naţională a României, revizuibilă în conformitate cu nivelul dobânzii de referinţă comunicat de BNR.

 

Beneficiază de credite cu dobândă de 25% persoanele în vârstă de până la 30 ani, care au statut de student pentru prima dată şi urmează studiile la cursuri de zi la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, autorizată sau acreditată, în condiţiile legii.

 

 

GARANTAREA CREDITULUI

 

Creditele acordate din fondul de creditare vor fi garantate cu garanţii reale şi personale, astfel încât acestea să acopere în întregime:

- valoarea creditului şi dobânzile aferente, în cazul creditelor acordate pe o perioadă de până la 1 an;

- valoarea creditului şi a dobânzii calculate de la data acordării creditului pentru o perioadă de cel puţin 12 luni, în cazul creditelor acordate pentru o perioadă mai mare de 1 an.

 

DEPUNEREA DOCUMENTAŢIEI PENTRU OBŢINEREA CREDITULUI

 

 

Documentaţia completă se va întocmi în trei exemplare (original + 2 copii) şi se depune la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

 

 

 

DOCUMENTAŢIA VA CUPRINDE: după caz

 

 

a)    Cererea de credit;

b)    Contractul de societate sau actul constitutiv;

c)    Hotărârea judecătorească de autorizare a înfiinţării societăţii;

d)    Statutul beneficiarului de credit;

e)    Certificatul de înmatriculare/înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului sau codul unic de înregistrare;

f)     Codul fiscal/cod unic de înregistrare;

g)    Autorizaţia de funcţionare;

h)   Ultimul bilanţ contabil vizat de organul fiscal teritorial;

i)     Ultimele trei balanţe de verificare;

j)     Dovada achitării obligaţiilor fiscale (certificate fiscale) şi a contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi la bugetul asigurărilor pentru sănătate;

k)    Declaraţie privind litigiile cu terţii;

l)     Studiul de fezabilitate al proiectului pentru care se solicita creditul;

m)   Graficul creării şi ocupării noilor locuri de muncă;

n)   acte care să ateste proprietatea asupra garanţiilor şi valoarea acestora;

o)    Proiecţia fluxului de lichidităţi pe perioada de creditare;

p)    Graficul de rambursare a creditului;

q)    Declaraţia pe proprie răspundere prind numărul de salariaţi şi disponibilizările din ultimele 12 luni

r)     alte documente solicitate de banca;

s)    Declaraţia pe proprie răspundere că nu au beneficiat de ajutoare de stat nenotificate la Consiliul Concurenţei în ultimii 3 ani în valoare totală de 4 miliarde lei;

t)     Aportul beneficiarului la realizarea investiţiei;

 

 

In cazul solicitării de credite pentru construcţii în vederea realizării sau dezvoltării de noi capacităţi de producţie, la documentele prezentate mai sus se adaugă:

 

·      Acte privind situaţia juridică a terenului pe care urmează să se realizeze investiţia;

·      Autorizaţia de construcţie;

·      Acordurile şi avizele legale pentru realizarea investiţiei;

 

La solicitarea de credite pentru începerea activităţii nu se vor depune documentele prevăzute la lit.  h), i), j) şi q).

 

Persoanele fizice autorizate şi asociaţiile familiale vor depune, pentru obţinerea creditelor, documentele de înfiinţare, înregistrare şi de certificare a rezultatelor financiare prevăzute de legislaţia în vigoare.

DOCUMENTAŢIE CREDITE

            ANOFM instructiuni

            2 - Comisioane

            3a - Instructiuni 2006

            3b - Instructiuni 2006

            4 - Studiu de Fezabilitate

5 - Instructiuni 2006

            6a - Instructiuni 2006

            6b - Instructiuni 2006

            7 – Instructiuni 2006

            8 - Instructiuni 2006

            11a - Contr. de credit

           

 

La inceput

 

 

CURSURI DE FORMARE PROFESIONALA

 

·     POSIBILITĂŢI DE CALIFICARE - RECALIFICARE

            Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră A.J.O.F.M. are posibilitatea să organizeze cursuri de calificare, recalificare, perfecţionare sau după caz, alte forme de pregătire profesională pe care şomerii sunt obligaţi să le urmeze.

            Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, pot urma cursuri de calificare, recalificare, perfecţionare sau alte forme de pregătire profesională.

            De asemenea beneficiază în mod gratuit de servicii de formare profesională persoanele care desfăşoară activităţi în mediul rural şi nu realizează venituri lunare sau realizează venituri lunare mai mici decât indemnizaţia de şomaj şi care sunt înregistrate la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă.

·     INFORMAŢII SUPLIMENTARE

            Informaţii exacte asupra posibilităţilor de calificare puteţi obţine personal de la AJOFM - Biroul de formare profesională.

·     CONDIŢII DE ÎNSCRIERE ŞI ADMITERE LA CURSURI

            Pentru înscrierea la un curs de calificare persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, vor prezenta următoarele acte:

            - certificat de naştere (copie);

            - certificat de căsătorie (copie);

            - ultimul act de studii (original şi copie);

            - carte de identitate;

            - recomandarea din partea centrului de informare şi consiliere privind cariera sau a serviciului de mediere;

            - adeverinţă medicală cu menţiunea: apt pentru meseria de ..............

            Înscrierea unui şomer la un curs de calificare presupune atât îndeplinirea unor condiţii de studii impuse de programul şi programa de învăţământ.

·      FACILITĂŢI ACORDATE

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă care beneficiază în mod gratuit de servicii de formare profesională au următoarele drepturi:

ü  Să beneficieze de rechizite şi materiale de instruire

ü  Să beneficieze dacă este cazul de echipament de protecţie pe perioada practicii

ü  Să beneficieze de abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun

ü  Să beneficieze de consultaţii / analize medicale şi teste necesare frecventării cursului

·      INSTRUIREA TEORETICĂ

            Activitatea de instruire prin cursuri se realizează în principal prin lecţii, lucrări practice în laboratoare, ateliere de producţie, etc.

            Este necesar a se reţine că, potrivit normelor legale:

            - cursanţii care absentează nemotivat un număr de ore reprezentând mai mult de 10 % din numărul total al orelor de pregătire, sunt exmatriculaţi;

            - cursanţii care din motive medicale absentează mai mult de 20 % din numărul total al orelor de pregătire sunt retraşi medical şi pot repeta cursul în aceeaşi meserie;

            - cursanţii care înainte de absolvire au fost încorporaţi, pot repeta cursurile după lăsarea lor la vatră, dacă nu-şi găsesc loc de muncă şi beneficiază de ajutorul de şomaj;

            - cursanţii sunt obligaţi să frecventeze cursurile conform programei şcolare şi orarului stabilit de către organizatori.

·      INSTRUIREA PRACTICĂ

Activitatea de instruire practică se realizează prin lecţii şi lucrări practice în laboratoare, secţii şi ateliere de producţie.

Instruirea practică se desfăşoară de regulă în secţiile productive ale unităţilor în care persoanele urmează să lucreze, în alte unităţi stabilite de organizatori, sau în centrele de calificare, recalificare.

În timpul practicii cursanţii vor folosi caietul de practică, în care se va oglindi activitatea în timpul instruirii practice. Periodic cursanţii vor fi supuşi la probe practice, notate de maiştrii instructori sau responsabilul cu practica.

·         VERIFICAREA ŞI APRECIEREA CUNOŞTINŢELOR

        Verificarea cunoştinţelor şi deprinderilor constă în examinări orale, lucrări scrise, proiecte sau probe practice.

        Aprecierea cunoştinţelor sau deprinderilor se face cu note de la 1 la 10.

        Promovarea la fiecare obiect se face pe baza mediilor obţinute. Sunt declaraţi promovaţi la obiectele respective cursanţii care obţin cel puţin media 5.

            EXAMENUL DE ABSOLVIRE

            La examenul de absolvire se prezintă toţi cursanţii care au promovat obiectele din planul de învăţământ.

            Examenul se susţine în faţa comisiei şi constă într-o probă practică şi probe teoretice scrise şi orale.

            La data întreruperii sau neabsolvirii cursului, pe motive imputabile beneficiarului încetează plata ajutorului de şomaj,fiind obligat să restituie cheltuielile efectuate pentru serviciile de formare profesională până la data exmatriculării sale.

·      CERTIFICATUL DE CALIFICARE

          Certificatul de calificare este documentul care atestă finalizarea pregătirii şi se eliberează în termen de 30 de zile susţinerea examenului de absolvire.

·      CHELTUIELI

            Cheltuielile pentru activitatea de calificare a persoanelor care beneficiază de un curs gratuit se suportă de către Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă din fondul de şomaj.

            În aceste cheltuieli se includ, pe lângă plata ajutorului de şomaj propriu-zis, şi taxe de participare la curs precum şi alte cheltuieli privind materialele utilizate în procesul de instruire aplicat în producţie, abonament pe mijloacele de transport etc.

 

            Ofertele de calificare şi recalificare se afişează de regulă la toate punctele zonale la care vă prezentaţi pentru viză sau la Biroul de formare profesională.

            Vă rugăm a vă adresa personalului de la Biroul de Formare Profesională al agenţiilor cu noi sugestii privind calificarea şi recalificarea în domeniile care vă interesează.

 

La inceput

 

COFINANŢAREA DIN BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ A PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALĂ ORGANIZATE DE CĂTRE ANGAJATORI PENTRU SALARIAŢII PROPRII

O altă măsură nouă, cuprinsa în Legea nr. 107/2004, este cofinanţarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj a programelor de formare profesională organizate de către angajatori pentru salariaţii proprii. În scopul prevenirii şomajului şi consolidării locurilor de muncă prin creşterea şi diversificarea competentelor profesionale ale persoanelor încadrate în muncă, angajatorilor care organizează, în baza planului de formare profesională, programe de formare profesională pentru proprii angajaţi, derulate de furnizori de servicii de pregătire profesională, autorizaţi în condiţiile legii, se acordă, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, o sumă reprezentând 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesională organizate pentru un număr de cel mult 20% din personalul angajat. Angajatorii pot beneficia de cofinanţare pentru derularea unui singur program de formare profesională în cursul unui an. Suma se acorda din bugetul asigurărilor pentru şomaj. Angajatorii sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor participante la programul de formare profesională, pentru care s-a acordat cofinanţarea, cel puţin 3 ani de la data acordării sumei.

La inceput

 

 

STIMULAREA MOBILITATII FORTEI DE MUNCA

 

                                           PRIMA DE INSTALARE

                         (art. 75 din Legea76/2002 modificata si completata)

   Beneficiari :

Persoanele inregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de munca care se incadreaza in munca  intr-o alta localitate situata la o distanta mai mare de 50 km fata de localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul ori isi stabilesc resedinta in localitatea respectiva sau in localitatile invecinate acesteia pot beneficia de o prima de instalare, neimpozabila.

 

Conditii de acordare:

1.persoana solicitanta sa fie inregistrata ca somer la agentia pentru ocuparea fortei de munca unde domiciliaza;

2.sa se incadreze in munca intr-o alta localitate situata la o distanta mai mare de 50km*  fata de localitatea in care isi are domiciliul sau resedintat ( data incadrarii in munca sa fie ulterioara datei inregistrarii la ajofm);

**3. localitatea in care se face incadrarea in munca sa faca parte din Planul National de Mobilitate aprobat prin HG NR.903/2016;**

4.angajarea sa fie cu norma intreaga, pe o perioada de cel putin 12 luni

5.sa solicite acordarea primei in termen de 60 zile de la incadrarea in munca.

Prima de instalare se acorda in 2 transe, 50% din cuantum la data instalarii si 50% dupa expirarea perioadei de 12 luni.

Cuantum primei este diferentiat :

1.         12 500 lei- beneficiarul se muta singur cu domiciliul si locul de munca;

2.         15 500 lei - beneficirul se muta insotit de familie;

3.         12 500 lei + 3500 lei - ambii soti indeplinesc conditiile de acordare a primei;

                                         PRIMA DE INCADRARE

                                          (prima de mobilitate)

                   (art. 74 din Legea76/2002 modificata si completata)

   Beneficiari :

Persoanele inregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de munca si care se incadreaza in munca, potrivit legii, intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 15 km de localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta, pot beneficia de o prima de incadrare, neimpozabila (denumita si prima de mobilitate).

 

Conditii de acordare:

 

1.persoana solicitanta sa fie inregistrata ca somer la agentia pentru ocuparea fortei de munca unde domiciliaza;

2.sa se incadreze in munca intr-o alta localitate situata la o distanta mai mare de 15 km  fata de localitatea in care isi are domiciliul sau resedintat ( data incadrarii in munca sa fie ulterioara datei inregistrarii la ajofm);

** 3.localitatea in care se face incadrarea in munca sa faca parte din Planul National de Mobilitate aprobat prin HG NR.903/2016; **

4.angajarea sa fie cu norma intreaga, pe o perioada de cel putin 12 luni

5.sa solicite acordarea primei in termen de 30 zile de la incadrarea in munca.

 

 

ACTE NECESARE

Pentru art. 74:

-                           cerere conform Anexei 6 din Normele metodologice de aplicare a Legii 76/2002 cu modificările şi completările ulterioare;

-                           actul în baza căruia au fost încadrate în muncă (contractul de muncă) – original şi copie;

-                           angajament pentru respectarea art. 76 din Legea 76/2002, conform Anexei 13 din Normele metodologice de aplicare a Legii 76/2002.

-                           Declaratie angajat;

-                           Declaratie angajator.

Pentru art. 75:

-                           cerere conform Anexei 7 din Normele metodologice de aplicare a Legii 76/2002 cu modificările şi completările ulterioare;

-                           actul în baza căruia au fost încadrate în muncă (contractul de muncă) – original şi copie;

-                           angajament pentru respectarea art. 76 din Legea 76/2002, conform Anexei 13 din Normele metodologice de aplicare a Legii 76/2002;

-                           Declaratie angajat;

-                           Declaratie angajator.

 

 

La inceput