AJOFM Sibiu este organizata si functioneaza potrivit Legii nr.202/2006, cu modificarile si completarile ulterioare Statutului ANOFM aprobat prin H.G. nr. 1610/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza regulamentului-cadru de organizare si functionare precum si a structurilor organizatorice aprobate de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. AJOFM SIBIU se subordoneaza ANOFM si este condusa de director executiv Mircea Dorin CRETU

AGENŢII LOCALE ŞI ADRESE

 

                   Program de functionare           

Luni, Marti  si  Joi     800 - 1630

Miercuri         800 - 1830

Vineri         800 - 1400

                  

Preluare şi eliberare acte

Luni  -  vineri     800 - 1300

 

            SIBIU

                        Str. Morilor nr.51A ; Tel. 0269-210882 ; Fax. 0269-230089

                        Şef serviciu agenţie locală – Violeta Tersanszki – e-mail violeta.tersanszki@sb.anofm.ro

 

            MEDIAS

                        Alea Comandor Dimitrie Moraru nr.31-33 ; Tel. 0269-843731 Fax. 0269-846710

                        Persoana de contact – Teodora Ciolcan – e-mail teodora.ciolcan@sb.anofm.ro

 

            AGNITA

                        Str. Spitalului nr.16A ; Tel. Fax. 0269-512216

                        Persoana de contact – Nicolae Cioca – e-mail nicolae.cioca@sb.anofm.ro

 

            AVRIG                          Program de lucru  luni, marţi, miercuri  830 - 1330

                        Str. Gheorghe Lazăr nr.41A ; Tel. Fax. 0269-524546

                        Persoana de contact – Ilie Emil Simea – e-mail emil.simea@sb.anofm.ro

 

            CISNADIE                    Program de lucru  joi 830 - 1330

                        Str. Ţesătorilor nr.1 ; Tel. 0269-564532

                        Persoana de contact – Ilie Emil Simea – e-mail emil.simea@sb.anofm.ro

 

            DUMBRAVENI şi  COPŞA MICĂ         Deocamdată serviciul este asigurat de agenţia locală Mediaş

 

Incepând cu 25 Mai 2018, sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date  și de abrogare a Directivei 95/46/CE 

AJOFM SIBIU a stabilit măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat şi încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislaţia în vigoare, iar în raportul de colaborare cu instituţia noastră, dumneavoastră aveţi obligaţia de a respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ro

În acest sens, informăm :

1. Regulamentul:

- este direct aplicabil în toate statele membre UE;
- protejează drepturile tuturor persoanelor fizice aflate pe teritoriul UE, indiferent de situarea geografică a operatorului de date;
- extinde sfera de aplicare şi asupra operatorilor de date stabiliţi în afara UE, în măsura în care bunurile şi/sau serviciile acestora sunt adresate (şi) persoanelor aflate pe teritoriul UE (acești operatori de date vor trebui respecte regulile și principiile stabilite de Regulament).
Regulamentul stabileşte un set unic de reguli, destinat protejării vieţii private a persoanelor fizice de pe teritoriul Uniunii Europene.

2. Drepturile persoanelor vizate:

Dreptul de acces la date: orice persoană vizată are dreptul de a obține de la AJOFM SIBIU, la cerere (în mod gratuit, pentru o solicitare pe an), confirmarea faptului datele sale personale sunt sau nu sunt prelucrate de acesta, precum și următoarele informații:

-       informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;

-       comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei informații disponibile cu privire la originea datelor;

-       informații asupra principiilor de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;

-       informații privind existența dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;

-       informații asupra posibilității de a consulta registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere către Autoritatea de Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și de a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor AJOFM SIBIU, în conformitate cu dispozițiile legale.

AJOFM SIBIU este obligat comunice informațiile solicitate, în termen de 30 zile de la data primirii cererii.

Dreptul de intervenție asupra datelor: orice persoană vizată are dreptul de a obține, în mod gratuit, de la AJOFM SIBIU, printr-o cerere intocmită în formă scrisă, datată,semnată și inregistrată la AJOFM SIBIU:

1.     rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

2.     transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu prevederile RGPD/2016;

3.     notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

 

Dreptul de opoziție: persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată, semnată și înregistrată la AJOFM SIBIU, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, datele care o vizează facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care o vizează fie prelucrate în alt scop decât cele menționate mai sus, în numele operatorului sau al unui terț, sau fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

Dreptul de a adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiției, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de RGPD/2016, care v-au fost încălcate.

 

AJOFM SIBIU este obligat(ă) comunice persoanei vizate măsurile luate, precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 30 zile de la data primirii cererii.

 

3.Activităţile principale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) şi ale instituţiilor subordonate acesteia, pentru care este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate sunt:

-       înregistrarea persoanei aflate în căutarea unui loc de muncă;

-       încadrarea pe piața muncii;

-       stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;

-       mobilitatea forței de muncă;

-       organizarea burselor de locuri de muncă;

-       prestarea serviciilor de formare profesională;

-       realizarea analizelor statistice;

-       efectuarea de plăți;

-       medierea pe locurile de muncă vacante;

 

4. Datele cu caracter personal prelucrate sunt, după caz:

-       Date simple: date de identificare a bunurilor personale, date de contact, identificatori acte de identitate, date despre educație, istoric angajări, CV, alte date despre persoană, familie, etc.;

-       Date financiare: informaţii legate de conturi bancare, venituri salariale şi venituri din alte surse, facilităţi fiscale sau beneficii sociale, obligaţii fiscale, date despre situația financiară;

-       Date despre comportament: înregistrări CCTV, evaluarea performanțelor;

-       Date speciale: date medicale, date despre condamnări.

 E-mail de contact: protectiadatelor@sb.anofm.ro

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de şomaj

 

 

*      Actul de identitate – original si copie;

*      Actele de studii si calificare – original si copie;

*      Adeverinţă medicală – apt pentru muncă sau clinic sănătos şi eventual restricţii medicale;

*      Carnet de muncă – original şi copie xerox integral şi după caz, adeverinţa eliberată de angajatori, din care să rezulte perioadele în care s-a prestat activitatea, după data de 01 ianuarie 2011;

*      Adeverinţă eliberată de organele financiare teritoriale că nu realizează sau că realizează venituri din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj;

*      Adeverinţă  eliberată de angajator din care să rezulte baza lunară de calcul pentru fiecare lună din ultimele 12 luni, pentru care s-a reţinut şi virat la bugetul asigurărilor pentru şomaj, contribuţia individuală şi contribuţia datorată de angajator anterioare datei încetării raporturilor de muncă sau de serviciu    

Adeverinţă 12 salarii 

*      Dispoziţia de desfacere a contractului de muncă;

 

Indemnizaţia de şomaj se poate primi pe card la următoarele bănci : BRD; Carpatica; Raiffeisen; Piraeus Bank; Alpha Bank;BCR; Bankpost, dacă prezentaţi un extras de cont!

 

 

Formular pentru anunţarea locurilor de muncă vacante

 

            SITUAŢIA privind locurile de muncă vacante Anexa Nr.1A

            SITUAŢIA privind ocuparea locurilor de muncă vacante Anexa Nr.1B        

            Formular Înştiinţare privind încadrarea în muncă

 

În atenţia angajatorilor români care doresc să recruteze forţă de muncă din străinătate

 

            În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, art.3, alin.1, lit.a, străinii pot fi încadraţi în muncă pe teritoriul României numai dacă „locurile de muncă vacante nu pot fi ocupate de cetăţeni români, ai altor State membre ale UE, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European, precum şi de rezidenţi permanenţi pe teritoriul României”.

            În acest sens pentru solicitările de eliberare a adeverinţei care este necesară la Oficiul Român pentru Imigrări, angajatorii (reprezentanţii acestora) vor contacta persoana responsabilă cu gestionarea locurilor de muncă, din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, respectiv d-na Stroe Mirela la camera 004 sau telefon 0269/210882 interior 204.

 

            Formular locuri de muncă portal EURES

 

În atenţia angajatorilor români interesaţi în recrutare de forţă de muncă din zona de vest a României, vă informăm că s-a creat platforma www.somajvest.ro – Cercetarea si prognozarea pieţei muncii din vestul României, evidenţierea şomajului neînregistrat din judeţul Arad. Pe baza unei autentificări (acordare user şi parolă) se pot accesa astfel de informaţii. Acestea pot fi solicitate prin mail la adresa ajofm@ar.anofm.ro sau alexandru.ierocosan@ar.anorfm.ro .

 

 

Audienţe

 

            Director executiv MIRCEA DORIN CRETU                            Joi            1200 – 1400

            Director executiv adjunct DAN DUMITRU HURDU             Miercuri        1200 – 1400

           

 

CV european

 

INFORMATII PERSONALE

 

Nume

< numele aplicantului > (Nume, prenume)

Adresa

(număr, stradă, cod poştal, oraş, tară)

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

Naţionalitate

 

Data naşterii                                                   

(zi, luna,an)

EXPERIENŢA

PROFESIONALĂ

 

(Menţionaţi pe rând fiecare experienţă profesională pertinentă, începând cu cea mai recenta:

-    Perioada (de la – pana la)

-    Numele si adresa angajatorului

-    Tipul activităţii sau sectorul de activitate

-    Funcţia sau postul ocupat

-   Principalele activităţi şi responsabilităţi)

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

(Descrieţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare profesională urmate, începând cu cea mai recentă:

-    Perioada (de la – până la)

-    Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

-    Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

-    Tipul calificării / diploma obţinută

-   Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ)

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE

 

Limba maternă

 

Limbi străine cunoscute

Abilitatea de a :  citi / scrie / vorbi

Aptitudini şi competente artistice

(Muzica, desen, pictura, literatura etc.)

Aptitudini şi competente sociale

 

(Exemplu: Locuiţi şi munciţi cu alte persoane, într-un mediu multicultural, ocupaţi o poziţie în care comunicarea este importanta sau desfăşuraţi o activitate în care munca de echipă este esenţială (de exemplu: cultură, sport, etc.))

Aptitudini şi competente organizatorice

(Exemplu: coordonaţi sau conduceţi activitatea altor persoane, proiecte şi gestionaţi bugete, la locul de muncă, în acţiuni voluntare (de exemplu în domenii culturale sau sportive) sau la domiciliu)

Aptitudini şi competente tehnice

(Utilizare calculator, anumite tipuri de echipamente, maşini, etc.)

Permis de conducere

 

Alte aptitudini şi competente

(Competente care nu au mai fost menţionate anterior)

INFORMATII SUPLIMENTARE

(Indicaţi alte informaţii utile care nu au fost menţionate, de exemplu persoane de contact, referinţe, etc.)

ANEXE

(Enumeraţi documentele ataşate CV-ului, dacă este cazul)

 

 

        Descarcă

                             PDF                  DOC